Algemene voorwaarden


Algemene bepalingen

Alleen deze algemene voorwaarden, naast de eventuele bijzondere voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen afkomstig van VDA SOCIAAL KANTOOR.

Deze voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene en/of bijzondere voorwaarden. De opdrachtgever wordt geacht deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden door het aangaan van een samenwerking met VDA SOCIAAL KANTOOR en verzaakt hierbij uitdrukkelijk en volledig aan de toepasselijkheid van zijn/haar eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde consulteerbaar op de website van VDA SOCIAAL KANTOOR.

Afwijkingen van de algemene en/of bijzondere voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door partijen.

Afwijkingen gelden enkel voor de specifieke opdracht en kunnen niet ingeroepen worden in het kader van een andere opdracht.

Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden, nietig zou zijn, blijven de voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betrokken beding in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de bedoeling van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Voorwerp

VDA SOCIAAL KANTOOR is een sociaal kantoor, dat instaat voor een complete loonadministratie (loonberekeningen, aangiftes, opmaken sociale documenten en eventueel uitvoering betalingen) en sociaal-juridisch advies. VDA SOCIAAL KANTOOR onderscheidt zich door het aanbieden van een persoonlijke service op maat van de opdrachtgever.

De concreet uit te voeren opdracht zal nader omschreven worden door VDA SOCIAAL KANTOOR in een samenwerkingsvoorstel en het aansluitingsdocument.

De opdracht van VDA SOCIAAL KANTOOR is een middelenverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Samenwerkingsvoorstel en aansluitings-document

Voor een samenwerking met de opdrachtgever, zal VDA SOCIAAL KANTOOR een samenwerkingsvoorstel opmaken. De concrete manier van werken wordt verduidelijkt in dit samenwerkingsvoorstel, evenals de op dat moment geldende tarieven voor de diensten van VDA SOCIAAL KANTOOR. Een samenwerkings-voorstel is nog niet definitief en dient de opdrachtgever louter een eerste beeld te geven van de gang van zaken.

Indien de opdrachtgever akkoord gaat met het samenwerkingsvoorstel, zullen partijen overgaan tot ondertekening van het aansluitingsdocument voor de start van de werkzaamheden van VDA SOCIAAL KANTOOR.

Indien de opdrachtgever eerder zou aangesloten zijn bij een ander sociaal kantoor en akkoord gaat met een samenwerkingsvoorstel van VDA SOCIAAL KANTOOR, zal deze laatste het nodige doen om een opzegbrief over te maken aan het vorige sociaal kantoor.

- De opdrachtgever erkent dat de vorige mandataris verantwoordelijk blijft voor de kwartalen en verplichtingen die onder zijn mandaat vielen en in dit kader nog het nodige dient te doen.

- VDA SOCIAAL KANTOOR voert geen dienstverlening uit voor periodes die dateren van voor de periode waarop het aansluitingsdocument betrekking heeft.

Wanneer de opdrachtgever eerder niet was aangesloten bij een sociaal kantoor en voor het eerst personeel aanwerft, onderworpen aan RSZ-bijdragen, zal VDA SOCIAAL KANTOOR instaan voor de aansluiting bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Op basis van dit aansluitingsdocument verklaart de opdrachtgever toe te treden tot VDA SOCIAAL KANTOOR. In het aansluitingsdocument zal ook uitdrukkelijk het takenpakket van VDA SOCIAAL KANTOOR afgebakend worden. De concrete verplichtingen van de opdrachtgever worden eveneens verduidelijkt in het aansluitings-document en de opdrachtgever erkent hierover afdoende te zijn geïnformeerd.

Het aansluitingsdocument is enkel geldig voor diensten die hierin zijn opgenomen. Aanvullingen van het takenpakket zoals bepaald in het aansluitingsdocument, zullen steeds door alle partijen uitdrukkelijk bevestigd moeten worden. Aanvullingen op het aansluitingsdocument en de opdracht van VDA SOCIAAL KANTOOR kunnen een invloed hebben op de vooropgestelde prijs.

Prijsopgave

De tussen de partijen gehanteerde prijs wordt uiteengezet in het samenwerkingsvoorstel en het aansluitingsdocument. Vanaf de ondertekening van het aansluitingsdocument, verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de opgegeven prijzen. Bij een wijziging of uitbreiding van de opdracht zullen de tarieven hier dan ook aan aangepast worden.

De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van de vergoedingen, worden de vergoedingen van de nog te factureren prestaties overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

Alle eventuele taksen en andere kosten zijn ten laste van de klant. Deze kosten zullen op voorhand aan de klant worden meegedeeld tenzij deze deel uitmaken van een normale bedrijfsvoering.

De door VDA SOCIAAL KANTOOR opgegeven tarieven zijn een indicatie, zonder rekening te houden met eventuele evoluties op de markt. De opgegeven tarieven kunnen wijzigingen ondergaan door elementen onafhankelijk van de wil van VDA SOCIAAL KANTOOR.

VDA SOCIAAL KANTOOR heeft te allen tijde het recht om de tarieven aan te passen indien dit nodig zou zijn om eigen kosten te compenseren, wegens onverwachte gebeurtenissen waarover VDA SOCIAAL KANTOOR redelijkerwijze geen controle heeft en die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijkt.

De oorspronkelijk voorziene tarieven kunnen herzien worden op basis van objectieve maatstaven en in onderling overleg tussen partijen.

Een afwijking tussen de initieel opgegeven tarieven en het werkelijk gefactureerde bedrag kan nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van de overeenkomst, weigering van betaling of enige andere vordering in rechte.

Indien VDA SOCIAAL KANTOOR door het niet tijdig of niet aanleveren van gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere diensten te verrichten, zullen deze werkzaamheden doorgerekend kunnen worden aan de opdrachtgever.

Facturatie

Facturatie zal elektronisch worden doorgestuurd naar de opdrachtgever via het online-portaal van VDA SOCIAAL KANTOOR.

Alle facturen worden betaald via overschrijving op de bankrekening [BE57 6451 0916 3835], op naam van VDA SOCIAAL KANTOOR, met vermelding van het factuurnummer. Er wordt een betalingstermijn gehanteerd van 30 dagen nadat de factuur beschikbaar is via het portaal van VDA SOCIAAL KANTOOR, behoudens wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk andere betalingstermijnen zijn overeengekomen.

Facturatie zal gebeuren in schijven, naarmate de uitvoering van de opdracht vordert. VDA SOCIAAL KANTOOR beschikt over de mogelijkheid om haar opdracht pas aan te vatten na betaling van een voorschot door de opdrachtgever.

Ten aanzien van de opdrachtgever-onderneming brengt elke niet-betaalde factuur vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlinterest op van 12% per jaar op het factuurbedrag incl. BTW, zelfs indien een termijn van respijt wordt toegekend. In hetzelfde geval heeft VDA SOCIAAL KANTOOR eveneens recht op een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het totaalbedrag van de factuur (incl. BTW) ter dekking van de buitengerechtelijke inningskost, met een minimum van 250,00 EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning of eventuele gerechtskosten die aan VDA SOCIAAL KANTOOR toekomen.

Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen verschuldigd zijn.

Het feit dat VDA SOCIAAL KANTOOR niet onmiddellijk toepassing maakt van de artikelen 5.4 en 5.5 van deze algemene voorwaarden, betekent niet dat zij afstand doet van haar recht om interesten en schadevergoedingen aan te rekenen. Afstand van recht kan niet worden vermoed.

Laattijdige betaling van één factuur zal tot gevolg hebben dat niet alleen alle diensten worden opgeschort (zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding in hoofde van VDA SOCIAAL KANTOOR), maar ook dat alle openstaande facturen onmiddellijk en voor het geheel opeisbaar worden. Dit impliceert eveneens dat VDA SOCIAAL KANTOOR in dit geval geen lonen meer zal verwerken voor de opdrachtgever.

Verplichtingen van de opdrachtgever

Na ondertekening van het aansluitingsdocument is de opdrachtgever gehouden om alle noodzakelijke informatie en documenten over te maken aan VDA SOCIAAL KANTOOR. De uitvoering van de opdracht door VDA SOCIAAL KANTOOR gebeurt uitsluitend op basis van de gegevens en inlichtingen zoals door de opdrachtgever overgemaakt.

VDA SOCIAAL KANTOOR kan geenszins aansprakelijk zijn indien de opdrachtgever bepaalde informatie/documenten niet of niet volledig zou overmaken. Het blijft de eindverantwoordelijkheid van de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat VDA SOCIAAL KANTOOR haar opdracht naar behoren kan uitvoeren doordat zij over alle essentiële informatie en documenten beschikt.

Tijdens de samenwerking heeft de opdrachtgever toegang tot het online portaal van VDA SOCIAAL KANTOOR waarop hij/zij de stand van zaken kan opvolgen. Via dit portaal kan de opdrachtgever zelf noodzakelijke wijzigingen doorvoeren zoals onder andere, maar niet-limitatief, aanpassingen van rekeningnummers.

Opdat VDA SOCIAAL KANTOOR haar opdracht naar behoren zou kunnen uitvoeren, geeft de opdrachtgever de nodige mandaten aan VDA SOCIAAL KANTOOR. De concrete noodzakelijke mandaten zullen verduidelijkt worden in het aansluitingsdocument (o.a. DIMONA, DMFA, ASR Sector Werkloosheid, ASR Sector Uitkeringen…).

Indien VDA SOCIAAL KANTOOR dient in te staan voor het uitvoeren van betalingen, blijft het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om erop toe te zien dat de nodige betalingen mogelijk zijn op basis van het saldo op de desbetreffende rekening. VDA SOCIAAL KANTOOR heeft op geen enkele manier zicht op het saldo op de rekening(en) van de opdrachtgever, en kan bijgevolg niet aansprakelijk zijn indien betalingen niet kunnen doorgaan wegens een ontoereikend saldo van de opdrachtgever.

Controle door de opdrachtgever

VDA SOCIAAL KANTOOR voorziet in administratieve bijstand aan de opdrachtgever. VDA SOCIAAL KANTOOR kan in die zin geenszins als eindverantwoordelijke beschouwd worden.

De opdrachtgever blijft in elk geval de eindverantwoordelijke van zijn/haar eigen administratie. Als eindverantwoordelijke dient de opdrachtgever zelf de nodige controle uit te oefenen. VDA SOCIAAL KANTOOR kan geenszins aansprakelijk zijn voor fouten of vergissingen die niet werden opgeworpen door de opdrachtgever bij deze controle of indien de opdrachtgever geen controle heeft uitgevoerd.

Partijen bevestigen dat de opdrachtgever niet uitdrukkelijk akkoord moet gaan met de uitgevoerde berekeningen, zonder afbreuk te doen aan zijn/haar controleverplichting. De berekeningen worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard indien de opdrachtgever binnen 30 dagen na ontvangst van de berekeningen of verminderingen geen opmerkingen heeft overgemaakt aan VDA SOCIAAL KANTOOR per e-mail.

Omvang van de opdracht van VDA SOCIAAL KANTOOR

Bij het vervullen van de administratieve verplichtingen ten aanzien van de overheid geeft VDA SOCIAAL KANTOOR enkel logistieke ondersteuning. VDA SOCIAAL KANTOOR kan de gegevens van de opdrachtgever of de interpretatie ervan door de RSZ niet op juistheid of volledigheid controleren. De omvang en aard van de RSZ-, andere werkgevers- en werknemersbijdragen worden door de RSZ zelf bepaald.

In het geval van een wetswijziging die eveneens een wijziging van de bijdragen met zich zou kunnen meebrengen, erkent de opdrachtgever dat VDA SOCIAAL KANTOOR zelf verdere instructies van o.a. de RSZ dient af te wachten alvorens nieuwe bijdragen te berekenen.

Vertrouwelijkheid

Tenzij noodzakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst zullen partijen, zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na afloop ervan, door om het even welke reden, zich ertoe verbinden om aan niemand enige informatie te geven van persoonlijke of vertrouwelijke aard betreffende de andere partij.

Dit eender het belang van deze informatie of de omstandigheden waarin de informatie werd verkregen.

Voornoemde beperking inzake vertrouwelijke informatie geldt niet voor:

- Informatie waarvan de ontvangende partij kan aantonen dat zij voordien reeds kennis had van deze informatie;

- Informatie die de ontvangende partij rechtmatig heeft verkregen van derden;

- Informatie die onafhankelijk en voor het verstrekken van de in deze overeenkomst bepaalde informatie werd ontwikkeld;

- Informatie die door de verstrekkende partij zelf algemeen bekend is gemaakt.

Termijnen

De door VDA SOCIAAL KANTOOR vooropgestelde uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of wanneer er sprake is van wettelijke termijnen en/of deadlines die gerespecteerd moeten worden.

VDA SOCIAAL KANTOOR kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor laattijdige uitvoering van de opdracht, tenzij deze te wijten is aan een grove fout van VDA SOCIAAL KANTOOR die in rechtstreeks oorzakelijk verband staat met een bewezen schade.

De laattijdige uitvoering kan nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan, evenmin een recht op uitstel van de betalingsverplichtingen of de ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

Overmacht is elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van VDA SOCIAAL KANTOOR en die haar dwingt haar diensten tijdelijk of definitief stop te zetten.

Voorbeelden hiervan zijn, niet-limitatief, brand, ontploffingen, stroompannes, aardbevingen, storm of andere weersomstandigheden, oorlog, revoluties, stakingen, blokkades, rellen, epidemieën, pandemieën, machinebreuk, cyber-aanvallen, de stopzetting van werkzaamheden van derden waarvan VDA SOCIAAL KANTOOR afhankelijk is of eender welke omstandigheden waardoor VDA SOCIAAL KANTOOR geen beroep meer kan doen op de diensten van derden waarvan zij afhankelijk is, …

In geval van een overmachtssituatie waardoor VDA SOCIAAL KANTOOR niet meer aan haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat VDA SOCIAAL KANTOOR alsnog in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. Dit zonder dat VDA SOCIAAL KANTOOR hierdoor in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat VDA SOCIAAL KANTOOR tot enige schadevergoeding gehouden kan worden.

Indien VDA SOCIAAL KANTOOR gedurende meer dan één maand de overeenkomst niet kan uitvoeren, zullen partijen met elkaar overleggen aangaande de toekomstige uitvoering van de overeenkomst. Indien niet tot een vergelijk kan worden gekomen zal elk van de partijen de mogelijkheid hebben de overeenkomst te beëindigen, zonder inachtname van een opzeggingstermijn of -vergoeding.

De beëindiging zal aan de andere partij ter kennis gebracht worden per e-mail. Teneinde zich geldig op de beëindiging wegens overmacht te kunnen beroepen, dient de e-mail verzonden te worden binnen de twee werkdagen nadat er zekerheid bestaat omtrent het bestaan van de overmacht.

Alle reeds door VDA SOCIAAL KANTOOR geleverde prestaties en gemaakte kosten tot aan de stopzetting van de overeenkomst wegens overmacht zullen opeisbaar zijn door VDA SOCIAAL KANTOOR.

Duur en einde overeenkomst

De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor de bepaalde duur van drie jaar, vermeerderd met de nog resterende dagen of maanden van het jaar waarin de toetreding tot stand is gekomen.

Bij gebreke aan opzegging tegen ten laatste zes maanden voor het einde van de eerste driejarige periode, zal de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd worden voor een bepaalde duur van één jaar (telkens van 1 januari tot 31 december), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De Partij die op een onregelmatige een einde stelt aan de samenwerking, zal een opzegvergoeding verschuldigd zijn.

De opzegvergoeding is gelijk aan de vergoeding die gebruikelijk is en overeenstemt met de (resterende) duur van de opzegtermijn. De opzegvergoeding wordt berekend op basis van de gemiddelde beheersbijdragen gedurende de twaalf maanden die aan de beëindiging van de overeenkomst voorafgaan.

Indien de overeenkomst tussen partijen nog geen twaalf maanden liep op het moment van de beëindiging, zal de opzegvergoeding berekend worden op de gemiddelde beheersbijdragen gedurende de maanden die aan de beëindiging voorafgaan.

De partijen kunnen de samenwerking te allen tijde in onderling overleg beëindigen, op voorwaarde dat het voornemen hiertoe tijdig wordt gecommuniceerd aan de andere partij en dat de andere partij hier effectief mee instemt.

Elke partij kan tevens de overeenkomst zonder opzeggingstermijn of -vergoeding beëindigen wanneer uitzonderlijke omstandigheden of ernstige tekortkomingen elke verdere professionele samenwerking tussen partijen definitief onmogelijk maken.

Wanneer VDA SOCIAAL KANTOOR de opdracht niet kan verderzetten, omwille van omstandigheden onafhankelijk van haar wil, heeft VDA SOCIAAL KANTOOR het recht de opdracht te beëindigen, zonder dat ze tot enige schadevergoeding is gehouden of een opzeggingstermijn dient te respecteren.

VDA SOCIAAL KANTOOR verbindt zich ertoe om na de beëindiging van de samenwerking met de opdrachtgever, nog de nodige technische transacties te verrichten voor de kwartalen en de verplichtingen van de sociale zekerheid die onder haar mandaat vielen. Hetzelfde geldt voor de verplichtingen met betrekking tot sociale documenten.

- Dit tenzij de opdrachtgever met een andere mandataris zou zijn overeengekomen dat deze mandataris in dit kader het nodige zal doen. In dit laatste geval is de opdrachtgever verplicht om VDA SOCIAAL KANTOOR hierover uitdrukkelijk op de hoogte te stellen.

- VDA SOCIAAL KANTOOR zal haar opdracht afronden op voorwaarde dat de opdrachtgever alle openstaande facturen heeft betaald.

VDA SOCIAAL KANTOOR zal bij de beëindiging van de overeenkomst wel nog recht hebben op vergoeding voor de tot op dat moment verrichte diensten en de gemaakte kosten.

Aansprakelijkheid

VDA SOCIAAL KANTOOR is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht, maar handelt steeds in naam en voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft steeds persoonlijk aansprakelijk tegenover de officiële instanties voor verrichtingen uitgevoerd door VDA SOCIAAL KANTOOR in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening.

VDA SOCIAAL KANTOOR draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen of fouten van derden, ze is slechts verantwoordelijk voor eigen fouten.

In het geval er sprake is van schade, kan deze schade geen aanleiding geven tot een opschorting van de betaling of niet-betaling van de facturen van VDA SOCIAAL KANTOOR door de opdrachtgever. Schuldvergelijking met het bedrag van de factuur is uitgesloten.

VDA SOCIAAL KANTOOR is slechts aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door haar eigen handelen of dat van haar aangestelden dat resulteert uit een zware fout of miskenning van een essentiële verplichting van de overeenkomst. VDA SOCIAAL KANTOOR kan in geen geval aansprakelijk zijn voor eventuele indirecte schade of voor lichte fouten begaan door haarzelf of haar aangestelden.

Schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-tijdig ontvangen informatie van de opdrachtgever, valt steeds onder de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. VDA SOCIAAL KANTOOR is geenszins gehouden om na te gaan over verstrekte inlichtingen door de klant juist of volledig zijn.

Enkel de opdrachtgever is aansprakelijk voor het materiaal dat hij/zij ter beschikking stelt van VDA SOCIAAL KANTOOR.

VDA SOCIAAL KANTOOR kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de interpretatie van loonbeslagen, loonoverdracht of loondelegatie.

Schade als gevolg van een handeling van VDA SOCIAAL KANTOOR op verzoek of met goedkeuring van de opdrachtgever valt steeds volledig onder de aansprakelijkheid van de opdrachtgever.

Bij het aanbieden van softwarepakketten kan VDA SOCIAAL KANTOOR niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden, noch voor technische problemen die het gevolg zouden zijn van het installeren en/of gebruiken van eigen software door de cliënt.

VDA SOCIAAL KANTOOR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de slechte of foutieve werking van technieken, methodes of programma’s die niet door haar eigen dienst ontwikkeld of in beheer genomen worden.

Het bedrag waarvoor VDA SOCIAAL KANTOOR aansprakelijk zou kunnen zijn, kan nooit hoger zijn dan een tienvoud van de normale administratiekosten van de maand waarin een eventuele fout zou vastgesteld worden (excl. de administratiekosten op premies en andere uitzonderlijke bedragen), mest een absoluut maximum van 5.000,00 EUR per kalenderjaar voor alle mogelijke schadegevallen samen.

De aansprakelijkheid van VDA SOCIAAL KANTOOR wordt gedekt door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

GDPR en privacy

De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt van de andere partij, mag deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

VDA SOCIAAL KANTOOR hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Op grond van de samenwerking die voortvloeit uit de overeenkomst is het mogelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden vermeld in de overeenkomst.

Persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden als dit voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst. Als de persoonsgegevens verwerkt worden voor andere doeleinden, zal dit gebaseerd worden op een andere rechtsgrond overeenkomstig artikel 6 GDPR.

Betwistingen

De opdrachtgever moet zijn/haar klachten met betrekking tot de geleverde diensten en/of facturen per e-mail of het contactformulier op de website van VDA SOCIAAL KANTOOR, met aanduiding van de redenen van protest, kenbaar maken aan VDA SOCIAAL KANTOOR binnen 8 dagen na vaststelling van deze klacht, respectievelijk na factuurdatum.

Klachten schorsen de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet. De klachten moeten duidelijk omschreven zijn, zodat VDA SOCIAAL KANTOOR de nodige stappen kan ondernemen om de klachten te verhelpen voor zover deze gegrond zijn.

Bij gebrek aan klachten wordt de opdrachtgever geacht de geleverde diensten en overgemaakte facturen te aanvaarden.

Eventuele geschillen worden beslecht door de hoven en rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van VDA SOCIAAL KANTOOR gevestigd is.

Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing.


Op de hoogte blijven?