Privacy verklaring

Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door VDA Sociaal Kantoor BV (verder genaamd VDA SOCIAAL KANTOOR) met zetel te Vijfseweg 180 bus 14; 8790 Waregem.

VDA SOCIAAL KANTOOR stelt alle beschikbare middelen in het werk om ervoor te zorgen dat de door haar weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en up-to-date mogelijk is. Rekening houdend met de complexiteit en de snelle evolutie van de behandelde materies, kan de volledigheid of nauwgezetheid van de aangeboden informatie niet op elk ogenblik gegarandeerd worden.

VDA SOCIAAL KANTOOR kan hierbij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of onvolkomenheden of eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van deze informatie. Door uw toegang tot en uw gebruik van deze website, aanvaardt U zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt U er zich toe deze na te leven.

Toegang tot de website

VDA SOCIAAL KANTOOR stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande.

Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge storingen of omwille van enige andere technische reden.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van VDA SOCIAAL KANTOOR. De teksten, tekeningen, foto's, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen worden beschermd door intellectuele rechten.

Wie ze wenst te reproduceren of verspreiden onder het publiek, dient hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen van VDA SOCIAAL KANTOOR, tenzij dat volgens de bepalingen van de wetten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.

Links naar websites beheerd door derden

Deze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend op deze website geplaatst ter informatie van de gebruiker. VDA SOCIAAL KANTOOR geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg ook niet verantwoordelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid

Met uitzondering van bewezen opzettelijke of grove fout en oorzakelijk verband met eventuele daaruit ontstane schade kan VDA SOCIAAL KANTOOR niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze website of van de informatie die zich erop bevindt of die via deze website (o.a. via aanwezige links) kan worden bereikt.

VDA SOCIAAL KANTOOR kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen van de toegang tot deze website of mogelijke nadelige interferenties met het systeem of de software van de gebruiker.

VDA SOCIAAL KANTOOR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door mogelijke virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, op de website zouden voorkomen.

Toepasselijke wetgeving

Deze website wordt beheerd door het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig dispuut dat zou ontstaan in verband met deze website.

Aan de hand van bijgaande verklaring wenst VDA SOCIAAL KANTOOR aan te geven dat wij streven naar een kwalitatief niveau van gegevens- en databeveiliging, rekening houdende met de Europese en nationale regelgeving inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens (AVG of GDPR genaamd).

Algemeen

VDA SOCIAAL KANTOOR hecht een groot belang aan de bescherming van privacy en persoonsgegevens. Als onderneming zal VDA SOCIAAL KANTOOR alle redelijke inspanningen leveren om de Persoonsgegevens die haar door de Klant werden toevertrouwd op een behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken. VDA SOCIAAL KANTOOR neemt hiertoe naar best vermogen de hierna beschreven redelijke, passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Identificatie van de persoonsgegevens

Diverse persoonsgegevens worden op rechtstreekse wijze verzameld. Het gaat hierbij onder meer om standaardidentificatiegegevens zoals naam, voornaam en functie binnen een bedrijf, om contactgegevens zoals telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en om gegevens voor facturatiedoeleinden zoals bankrekeningnummer. In voorkomend geval worden deze gegevens rechtstreeks overhandigd door het invullen van documenten, het elektronisch of telefonisch meedelen ervan of het overhandigen van visitekaartjes. Hierbij wordt verondersteld dat er uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven voor het opslaan van de aangeleverde persoonsgegevens.

Diverse persoonsgegevens worden eveneens onrechtstreeks verzameld. Het kan hierbij gaan om publieke gegevens die onderworpen zijn aan publicatieplicht (cf. benoemingen) of gegevens die door de betrokkene zelf publiekelijk zijn gemaakt (cf. publicatie website). Dergelijke publiek toegankelijke persoonsgegevens kunnen desgevallend worden opgeslagen. Toestemming hiervoor wordt verondersteld gezien deze gegevens uitdrukkelijk publiekelijk werden gemaakt.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens bijgehouden zonder bijkomende toestemming.

Verantwoording van de verwerking

Om bepaalde diensten op kwalitatieve wijze te kunnen aanbieden heeft VDA SOCIAAL KANTOOR diverse specifieke persoonsgegevens nodig. Dit onder meer met het oog op het correct kunnen uitvoeren van de vooropgestelde dienstverlening, om te voldoen aan wettelijke vereisten, in het kader van risicobeheer en kwaliteitscontrole of in het kader van relatiebeheer en beheer van klantendossiers. VDA SOCIAAL KANTOOR verbindt er zich toe om uw persoonsgegevens niet door te geven aan derde partijen zonder uitdrukkelijke toestemming. Uw persoonsgegevens worden minstens gedurende de wettelijk verplichte bewaartermijnen bewaard of desgevallend zolang als nodig is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken.

Rechten van de betrokkene

In de mate dat het beantwoorden van verzoeken om uitoefening van de rechten van betrokkenen, zoals bepaald in de AVG, dit vereist zal VDA SOCIAAL KANTOOR in zoverre men niet zelf over de mogelijkheid beschikt, op schriftelijk verzoek naar best vermogen overgaan tot het schriftelijk verstrekken van alle benodigde informatie, voor zover beschikbaar, en tot het verbeteren, aanvullen, verwijderen, overdragen of afschermen van Persoonsgegevens. Dit voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is en binnen een redelijke termijn, rekening houdende met de wettelijke bepalingen van de AVG. Voor zover deze dienstverlening toepasselijk, passend en mogelijk is, zullen de betrokken partijen de modaliteiten en desgevallend vergoeding hiervan overeenkomen.

Overzicht technische en organisatorische maatregelen

Hieronder vindt u een niet-limitatief overzicht van reeds uitgevoerde en in uitvoering zijnde maatregelen waarmee VDA SOCIAAL KANTOOR de bescherming van privacy en persoonsgegevens nastreeft.

Op technisch-infrastructureel vlak:

 1. Een systeem van logische beveiliging op basis van een firewall, proxy server en virusscanner overeenkomstig de geldende industrienormen;
 2. Het hanteren van een paswoordpolicy nl. unieke logincodes en persoonlijk wachtwoord dat regelmatig wordt aangepast;
 3. Systematisch maken van beveiligde back-ups om te beschermen tegen dataverlies;
 4. Afscherming van fysieke toegang tot persoonsgegevens voor personen die hier uit hoofde van hun takenpakket geen toegang toe moeten hebben;
 5. Geen gebruik maken van onbeveiligde harde schijven;
 6. Gebruik maken van encryptietechnieken bij de opslag van persoonsgegevens;
 7. Fysieke beveiliging van computerlokalen en serverlokalen waar software en data zich bevinden. De concrete beveiliging omvat onder meer een beveiligd toegangsbeheer, alarmsysteem, stroomonderbrekingsinstallatie en brandbeveiligingssyteem;
 8. Gebruik van technieken voor identiteitscontrole op basis van dubbele authenticatie of gebruik van E-ID;
 9. Maatregelen die ervoor zorgen dat de transmissie van persoonsgegevens op een beveiligde manier verloopt en dat deze gegevens bij de elektronische transmissie of tijdens hun transport of opslag op gegevensdragers niet door onbevoegden gelezen, gekopieerd, gewijzigd of verwijderd kunnen worden;
 10. Opmaak van een dataverwerkingsregister met alle verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens volgens het model ter beschikking gesteld door de Gegevens Beschermingsautoriteit;
 11. Aanduiding van een Data Protection Officer (DPO) die zal toezien en waken over de toepassing van de regels opgelegd door GDPR.

Op organisatorisch vlak:

 1. Het hanteren van een algemeen informatiebeleid voor personeel i.v.m. privacy;
 2. Het organiseren van periodieke trainingen & awareness voor het personeel omtrent het omgaan met persoonsgegevens;
 3. Het opstellen van interne procedures i.v.m. indienst en uitdienst van medewerkers die persoonsgegevens beheren;
 4. Het vastleggen van vertrouwelijkheidsclausules met medewerkers die persoonsgegevens beheren;
 5. Het opstellen van een interne policy en richtlijnen i.v.m. het vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens;
 6. Het opstellen van interne procedures in geval van incidenten (gegevenslek);
 7. Het aanduiden van een verantwoordelijke voor informatiebeveiliging;
 8. Het op regelmatige tijdstippen plannen en uitvoeren van interne veiligheidscontroles en audits;
 9. Het hanteren van een clean desk-policy binnen onderneming waarbij vertrouwelijke gegevens maximaal worden afgeschermd voor onbevoegde personen;
 10. Het gebruik van papierversnipperaars of andere middelen om vertrouwelijke gegevens desgevallend te vernietigen;
 11. Het toepassen van een vastgelegde procedure omtrent het verwijderen van persoonsgegevens die zich bevinden op afgedankte apparatuur en opslagmedia (bv. op laptops en smartphones) en op apparatuur die terug ingediend wordt door medewerkers die de onderneming verlaten.

Op juridisch vlak:

 1. Toepassing van een procedure van Data Breach Notification waarbij eventuele datalekken op een geformaliseerde en correcte wijzeconform GDPR gecommuniceerd worden aan de juiste partijen. Daarbij worden ook de nodige maatregelen voorzien opdat eventuele schade zoveel mogelijk kan beperkt worden.
 2. In de arbeidsovereenkomsten, in het arbeidsreglement e.a. interne policies voor onze interne medewerkers zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de geheimhouding en bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake gegevens die ons in het kader van onze opdracht werden toevertrouwd. Deze documenten worden bijgewerkt waar nodig om te voldoen aan GDPR vereisten;
 3. Opmaak van een verwerkingsovereenkomst die volledig voldoet aan de vereisten vooropgesteld door GDPR;
 4. Herziening van alle clausules die betrekking hebben op privacy, beveiliging en bescherming van persoonsgegevens in contracten en andere documenten die met klanten uitgewisseld worden.

Neem contact voor eventuele vragen via e-mail: info@sociaalkantoor.be

Cookie policy VDA SOCIAAL KANTOOR BV

1. Algemeen

VDA SOCIAAL KANTOOR BV (hierna genoemd “VDA SOCIAAL KANTOOR”, “wij”) maakt voornamelijk gebruik van cookies om uw surfervaring op sociaalkantoor.be (hierna genoemd de “Website”). Alle gegevens die VDA SOCIAAL KANTOOR haalt uit haar cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de klantervaring op de Website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze Website te verbeteren.

VDA SOCIAAL KANTOOR is gerechtigd om deze cookie policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de cookie policy wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Van zodra een nieuwe cookie policy uitwerking zal krijgen, zal uw toestemming omtrent het gebruik van cookies wederom gevraagd worden.

2. Wat is een cookie?

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de Website wenst te raadplegen, raadt VDA SOCIAAL KANTOOR u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.

Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).

Deze Website gebruikt verschillende types van cookies:

 • De strikt noodzakelijke cookies: Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk om u in staat te stellen te surfen op de Website resp. gebruik te maken van het Platform of om bepaalde functies, dewelke u hebt aangevraagd, te voorzien.
  Cookies voor functionaliteit: Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de Website door het opslaan van uw voorkeuren.
 • Tracking cookies: Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer de Max-Age van een permanente cookie is ingesteld op 1 jaar, dan zal binnen dat jaar de initiële waarde, opgenomen in die cookie, terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal de Website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.
 • Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien. VDA SOCIAAL KANTOOR maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om VDA SOCIAAL KANTOOR te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt VDA SOCIAAL KANTOOR zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.
 • Third party cookies: Om haar communicaties te ondersteunen heeft VDA SOCIAAL KANTOOR haar inhoud verankerd in sociale media kanalen, zoals onder meer YouTube, Facebook, Twitter en LinkedIn, alsook maakt VDA SOCIAAL KANTOOR gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die VDA SOCIAAL KANTOOR gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites en VDA SOCIAAL KANTOOR controleert deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.

3. Lijst van cookies die de Website gebruikt

De lijst hieronder bevat een opsomming van de cookies die VDA SOCIAAL KANTOOR desgevallend gebruikt en welke informatie deze opslaan.

Google Analytics cookies

Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google.

 • _GA
 • _GID
 • _UTMA
 • _UTMZ

Hotjar cookies

Wij gebruiken Hotjar cookies om informatie over uw surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Gelieve de Hotjar cookie policy te consulteren voor meer informatie over deze cookies.

 • _HJINCLUDEDINSAMPLE

Andere website cookies

 • CraftSessionId: We gebruiken Craft CMS als ons websitesysteem. Craft gebruikt cookies die nodig zijn om de website naar behoren te laten functioneren. Raadpleeg het Cookiebeleid van Craft CMS voor meer informatie over deze cookies.
 • Cookieconsent_status: Deze cookie houdt de status van de cookieconsent pop-up bij. Duur: Deze vervalt na 1 jaar.

4. Cookies uitschakelen

Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren. Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, moet heringeven, waar u dus voordien niet eens moest over nadenken. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web. Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.

5. Contactgegevens VDA SOCIAAL KANTOOR BV

VDA Sociaal Kantoor BV
Vijfseweg 180 bus 14
8790 Waregem

Op de hoogte blijven?