Afschaffing Vlaamse doelgroepvermindering oudere en jongere werknemers

Doelgroepvermindering

Vanaf 1 juli 2024 houden de Vlaamse doelgroepverminderingen voor oudere en jongere werknemers op te bestaan. De voorbije jaren werden de voorwaarden verschillende keren aangepast zodat uiteindelijk steeds minder werknemers hiervoor in aanmerking kwamen. Voor werknemers die uiterlijk op 30 juni 2024 worden aangeworven, kan de korting nog worden toegepast.

Oudere werknemers

De Vlaamse doelgroepvermindering oudere werknemers bestaat momenteel uit twee delen: een RSZ-korting voor nieuw aangeworven oudere werknemers vanaf 58 jaar of ouder en een korting voor reeds aanwezige "zittende" werknemers vanaf 61 jaar.

Beide kortingen worden vanaf 1 juli 2024 stopgezet, maar in beide gevallen wordt ook een overgangsmaatregel voorzien.

Het bedrag van de doelgroepvermindering voor oudere werkende "zittende" werknemers bedraagt 600 EUR indien jonger dan 62 jaar en 1.500 EUR indien 62 jaar of ouder. Als de werknemer op 30 juni 2024 minimaal 62 jaar is, dan blijft de vermindering tot 30 juni 2028 behouden.

Werknemers die op het einde van het kwartaal van de aanwerving minstens 58 jaar oud zijn, op het moment van de aanwerving bij de VDAB ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekend en vóór 1 juli 2024 worden aangeworven en aan de voorwaarden voldoen, blijven recht geven op de doelgroepvermindering voor de volledige duur van maximaal 8 kwartalen.

De RSZ-korting bedraagt de volledige patronale basisbijdrage na de structurele vermindering. Bovendien gelden als bijkomende voorwaarden dat de werknemer in de 4 kwartalen vóór zijn indiensttreding niet bij de werkgever in dienst mag geweest zijn en dat zijn brutoloon niet hoger mag zijn dan 13.945 EUR per kwartaal (18.545 EUR in het 4de kwartaal).

Als de werknemer in dienst trad vóór 1 juli 2024, dan blijf je de vermindering voor de volledige duurtijd van 8 kwartalen behouden.


Laaggeschoolde jongeren

Momenteel kan je een korting genieten wanneer je een jongere werknemer in dienst neemt die op het einde van het kwartaal van de aanwerving jonger is dan 25 jaar en niet over een diploma secundair onderwijs beschikt. Ook hier geldt een loonbegrenzing van 7.500 EUR kwartaalloon voor de eerste 4 kwartalen en 8.100 EUR voor de volgende 4 kwartalen. De RSZ-korting bestaat uit de volledige vrijstelling van de socialezekerheidsbijdragen gedurende 8 kwartalen.

Ook deze korting wordt vanaf 1 juli 2024 stopgezet. Jongeren aangeworven vóór die datum blijven evenwel recht geven op de vermindering tot de normale voorziene eindduur.

Op de hoogte blijven?