Avondwerk in de e-commerce

Eén van de maatregelen in het Arbeidsdeal betreft de e-commerce.

E-commerce heeft een belangrijke opmars gekend in tijden van corona, we zijn met z'n allen meer online gaan aankopen, en dat brengt operationeel de noodzaak tot avondwerk met zich mee. Voor alle duidelijkheid, onder avondwerk verstaan we prestaties tussen 20 uur en 24 uur.

Er was reeds een mogelijkheid voor e-commerce-ondernemingen om via cao avondwerk in te voeren en de soepelheid bestaat erin dat het akkoord van slechts één vakbond nodig is. Deze cao kan onmiddellijk in het arbeidsreglement opgenomen worden en dit vanaf de neerlegging ervan op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekking van de FOD WASO. Men stelde vast dat hiervan niet zoveel gebruik gemaakt wordt.

Nieuw in het Arbeidsdeal

Om die reden voorziet de Arbeidsdeal in een tweede systeem om avondwerk soepel te kunnen invoeren in de ondernemingen waar het wettelijk mogelijk is. En dat is door het opstarten van een proefproject.

Eigenlijk is het een éénmalig tijdelijk experiment voor een maximumperiode van 18 maanden per onderneming ( = technische bedrijfseenheid).

De werkgever die een dergelijk proefproject wenst in te voeren moet dit melden aan de lokale Inspectie Toezicht Sociale Wetten en aan het bevoegd paritair comité. Het project moet de looptijd ervan meedelen, de redenen waarom de werkgever een dergelijk experiment wenst in te voeren en de criteria die de werkgever gaat gebruiken om het experiment te evalueren.

Bij de uitwerking van het proefproject moet de werkgever de ondernemingsraad, of, bij ontstentenis daarvan, het comité voor preventie en bescherming op het werk, of, bij ontstentenis daarvan, de vakbondsafvaardiging, of, bij ontstentenis daarvan, de werknemers zelf betrekken. De werkgever moet hiervan melding maken in zijn mededeling aan de lokale inspectie Toezicht Sociale Wetten.

Er moet geen cao gesloten worden maar de werkgever moet de werkroosters die hij wilt laten toepassen in het arbeidsreglement opnemen. Dit kan zonder de gewone procedure tot wijziging van het arbeidsreglement te volgen.

Eens het project opgestart, is het aan de werknemer om uit te maken of hij in dat project wilt instappen of niet. De werknemer die het wil, kan dan een schriftelijke aanvraag indienen bij de werkgever. De werkgever moet die aanvraag bijhouden en ter beschikking houden van de Inspectie Sociale Wetten gedurende het project en tot één jaar na de afloop ervan.

Voor de werknemers die niet willen instappen, wordt in een wettelijke bescherming voorzien: zij mogen hiervan geen nadeel ondervinden en ook niet om die reden ontslagen worden. De werkgever moet, als de ontslagen werknemer erom vraagt, hem mededelen welke andere redenen er waren om hem te ontslaan.

Na afloop van het project moet een evaluatie worden gemaakt door de werkgever, dit samen met de bestaande overlegorganen, in het bijzonder over de redenen van het invoeren van het project. Deze evaluatie moet binnen de 3 maanden overgemaakt worden aan de FOD WASO en ook het paritair comité.

Deze maatregel is in werking getreden op 20 november 2022.

Op de hoogte blijven?