De vierdagenwerkweek voor de voltijdse werknemer

Voltijdse werknemers kunnen aan hun werkgever vragen om hun wekelijkse prestaties op 4 in plaats van 5 dagen te verrichten.

Inhoud

Het invoeren van de vierdagenwerkweek betekent dat de normale arbeidsduur van maximum 8 uur per dag niet meer kan volgehouden worden.

De vierdagenwerkweek voorziet volgende mogelijkheden:

* Wanneer een werknemer niet meer dan 38 uur effectief per week werkt, dan kan hij, indien hij zijn normale voltijdse prestaties verricht gedurende 4 dagen per week, 9,5 uur per dag werken om zo de voltijdse tewerkstelling van 38 uur op 4 dagen te bereiken. Dit is mogelijk via een wijziging in het arbeidsreglement.

* Wanneer een werknemer meer dan 38 uur effectief per week werkt met een maximum van 40 uren per week, dan kan hij ook 4 dagen per week werken door zijn wekelijkse arbeidsduur te delen door 4. Een effectieve werkweek van 40 uur kan dan gepresteerd worden à rato van 4 dagen van 10 uur. Dit is enkel mogelijk door het sluiten van een cao.

Deze vierdagenwerkweek mag niet leiden tot een verhoging van de arbeidsweek. De bedoeling van deze regeling is immers een betere work life balance te bereiken en zo een burn-out te vermijden.

Indien gebruik wordt gemaakt van deze maatregel, dan kan de werknemer geen vrijwillige overuren presteren op de wekelijkse inactiviteitsdagen.

Aanvraag werknemer

De werknemer die wenst te werken in een vierdagenwerkweek moet aan zijn werkgever voorafgaandelijk een schriftelijk verzoek richten. Dit verzoek kan maar voor een periode van maximaal 6 maanden, maar de aanvraag kan telkens hernieuwd worden voor eenzelfde periode van maximaal 6 maanden.

Beslissing werkgever

Is de werkgever akkoord met het verzoek van de werknemer dan moet een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt. Die overeenkomst moet het concrete uurrooster vermelden, m.a.w. de rustdagen en de dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid tijdens de arbeidsregeling en de begin-en einddatum ervan. Deze overeenkomst moet opgemaakt worden uiterlijk op het ogenblik waarop de arbeidsregeling start en kan dus telkens maar voor een periode van maximum 6 maanden gesloten worden.

De werkgever kan de aanvraag ook weigeren. Die weigering moet dan wel binnen de maand na het verzoek van de werknemer schriftelijk meegedeeld worden aan de werknemer, met verduidelijking van de reden. Dit kan bijvoorbeeld zijn om organisatorische redenen, omdat de functie in een vierdagenwerkweek niet mogelijk is, of het verzekeren van de continuïteit van de onderneming.

Een werknemer die een aanvraag indient om in een vierdagenwerkweek te werken geniet bescherming tegen ontslag. Redenen die vreemd zijn aan de aanvraag kunnen wel een ontslagreden zijn. De bewijslast ligt bij de werkgever. De werknemer mag geen nadeel ondervinden van zijn aanvraag.

Documenten

Er zijn verschillende documenten van toepassing in het kader van de vierdagenwerkweek. De niet-naleving van deze formaliteiten kan gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete van 200 EUR tot 2000 EUR (per inbreuk en per werknemer).

Deze maatregel is in werking getreden op 20 november 2022.

Wil je meer info over de invoering van de vierdagenwerkweek? Krijg je de vraag van een werknemer om in een vierdagenwerkweek te werken? Neem contact met ons op en wij helpen je verder met de nodige formaliteiten.

Op de hoogte blijven?