Wisselend weekregime op verzoek van de voltijdse werknemer

Het wisselend weekregime laat de voltijdse (niet de deeltijdse) werknemer toe om de ene week meer uren te werken en in een andere week minder uren te werken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor werknemers die zich in een situatie van co-ouderschap bevinden.

Inhoud

Een wisselend weekregime moet in een cyclus (= de opeenvolging van dagelijkse werkroosters in een vaste volgorde) van 2 opeenvolgende weken geoganiseerd worden, waarbij de meerprestaties in de ene week die kunnen gaan tot 9 uur per dag en 45 uur per week, onmiddellijk gecompenseerd worden door de minprestaties in de andere week, zodat de normale wekelijkse arbeidsduur over deze periode van 2 weken gerespecteerd wordt.

Een week wordt begrepen als een periode van 7 opeenvolgende dagen en moet niet noodzakelijk lopen van maandag tot en met zondag.

De cyclus kan in 2 gevallen ook over een periode van 4 opeenvolgende weken georganiseerd worden tijdens dewelke de normale wekelijkse arbeidsduur gemiddeld dan moet worden nageleefd:

  • in het derde trimester van het jaar;
  • ten gevolge van een onvoorziene gebeurtenis in hoofde van de werknemer.

Dit kan nuttig zijn in bijvoorbeeld de vakantieperiode waarin de kinderen in het kader van een co-ouderschap meer tijd doorbrengen bij de betrokken werknemer.

Het arbeidsreglement moet aangepast worden om een wisselend weekregime voor voltijdse werknemers mogelijk te maken. De werknemer die in een wisselend weekregime werkt, kan zowel normale als vrijwillige overuren presteren. De vrijwillige overuren zijn wel enkel mogelijk in de weken van meerprestatie.

Aanvraag werknemer

De werknemer die wenst te werken in een wisselend weekregime moet aan zijn werkgever voorafgaandelijk een schriftelijk verzoek richten. Dit verzoek kan maar voor een periode van maximaal 6 maanden, maar de aanvraag kan telkens hernieuwd worden voor eenzelfde periode van maximaal 6 maanden.

Beslissing werkgever

Is de werkgever akkoord met het verzoek van de werknemer dan moet een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt. Die overeenkomst moet het overeengekomen wisselend weekregime en de begin- en einddatum ervan vermelden. Op elk tijdstip moet men kunnen vaststellen wanneer de cyclus begint. Die overeenkomst moet opgemaakt worden uiterlijk op het ogenblik waarop de werknemer de arbeidsprestaties binnen de in het kader van het wisselend weekregime overeengekomen cyclus aanvangt en kan telkens maar voor een periode van maximum 6 maanden gesloten worden.

De werkgever kan de aanvraag ook weigeren. Die weigering moet dan wel binnen de maand na het verzoek van de werknemer schriftelijk meegedeeld worden aan de werknemer, met verduidelijking van de reden. Dit kan bijvoorbeeld zijn om organisatorische redenen, omdat de functie in een wisselwerkweek niet mogelijk is, of het verzekeren van de continuïteit van de onderneming.

Een werknemer die een aanvraag indient om in een wisselend weekregime te werken geniet een extra bescherming tegen ontslag. Redenen die vreemd zijn aan de aanvraag kunnen wel een ontslagreden uitmaken. De bewijslast ligt bij de werkgever. De werknemer mag ook geen nadeel ondervinden van zijn aanvraag.

Documenten

Er zijn verschillende documenten van toepassing in kader van het wisselend weekregime. De niet-naleving van de formaliteiten kan gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete van 200 EUR tot 2000 EUR (per inbreuk en per werknemer).

Deze maatregel is in werking getreden op 20 november 2022.

Wil je meer info over het wisselend weekregime? Krijg je de vraag van een werknemer om in een wisselend weekregime te werken? Neem contact met ons op en wij helpen je verder met de nodige formaliteiten.

Op de hoogte blijven?