Recht op deconnectie

Werkgevers die 20 of meer werknemers tewerkstellen moeten afspraken maken over het recht van werknemers op deconnectie wanneer zij niet moeten werken en de modaliteiten om dit te bereiken zoals het gebruik van communicatiemiddelen zoals telefoons, sms en mails tijdens en vooral buiten de werkuren van de werknemer.

Doel

De bedoeling van deze maatregel is om ervoor te zorgen dat de werknemer zich buiten de uurroosters kan gaan focussen op privé- en familiaal leven. Het kan dus gaan over richtlijnen omtrent het niet beantwoorden van mails of telefoons buiten de werkuren. Er kunnen ook vormingen en sensibiliseringscampagnes worden opgezet voor werknemers en leidinggevenden om hen vertrouwd te maken met het belang van de deconnectie en de risico's van een overdreven connectiviteit.

Deze afspraken moeten gemaakt worden uiterlijk op 1 januari 2023. Laatste update: het neerleggen van de cao of de bezorging van een afschrift van het arbeidsreglement dient te zijn vervuld op 1 april 2023.

Hoe?

Er moet een ondernemingscao gesloten worden, neer te leggen op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO, die het volgende vermeldt:

  • de praktische modaliteiten voor de toepassing door de werknemer van diens recht om niet bereikbaar te zijn buiten zijn uurroosters;
  • de richtlijnen voor een dusdanig gebruik van de digitale hulpmiddelen dat de rusttijden, verlof, privéleven en familieleven van de werknemer gewaarborgd blijven;
  • vorming-en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden met betrekking tot het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico's die verbonden zijn aan overmatige connectie.

Indien geen ondernemingscao kan gesloten worden dan moet het arbeidsreglement gewijzigd worden en minstens deze bepalingen vermelden. De werkgever moet een kopie hiervan aan de ambtenaar TSW overmaken.

Wanneer een cao wordt gesloten in de sector waartoe de werkgever behoort of in de NAR en deze cao bevat de voornoemde bepalingen, dan vervalt de verplichting om op ondernemingsniveau hieromtrent een cao af te sluiten of bepalingen hieromtrent op te nemen in het arbeidsreglement.

Deze maatregel is in werking getreden op 20 november 2022.

Wil je meer info over het recht op deconnectie van jouw medewerkers? Neem contact met ons op en wij helpen je verder.

Op de hoogte blijven?