Oog voor knelpuntberoepen en diversiteit

Monitoring van knelpuntberoepen

De Arbeidsdeal voorziet onder andere dat de dienst diversiteit binnen de FOD WASO verantwoordelijk zal zijn voor de opmaak van "sectorale fiches", d.w.z. binnen elke bedrijfssector waarvoor de voormelde paritaire comités en paritaire subcomités bevoegd zijn.

Deze fiches hebben betrekking op de structuur van de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt, en zullen de diversiteit analyseren op basis van de criteria die worden beschermd door de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, door de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en door de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

Deze sectorale fiches zullen gebaseerd zijn op gegevens vanuit diverse databronnen, die o.a. aangeleverd worden vanuit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Er zal een specifieke procedure voorzien worden.

Monitoring van oorzaken van de tekorten van arbeidskrachten

De paritaire comités en de paritaire subcomités moeten in het kader van de Arbeidsdeal om de 2 jaar de problematiek van de knelpuntberoepen op de agenda van hun vergaderingen plaatsen. Het debat over deze problematiek moet leiden tot het opstellen van een verslag.

De paritaire comités en de subcomités:

* Stellen een lijst op van beroepen die knelpuntberoepen zijn;

* Geven de redenen aan waarom het niet mogelijk is om geschikte kandidaten te vinden of waarom het moeilijk is geschikte kandidaten te vinden in de betrokken bedrijfstak;

* Brengen een advies uit met de maatregelen of de acties die moeten worden ondernomen om aan bovengenoemde tekorten te voldoen.

Een koninklijk besluit zal nog de voorwaarden bepalen waaraan de hierboven opgesomde documenten moeten voldoen.

De documenten moeten worden toegezonden aan de minister van Werk, de NAR en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven alsook aan de ministers van de gefedereerde entiteiten die werk onder hun bevoegheid hebben.

De lijst, het verslag en het advies worden voor de eerste keer overgemaakt vóór 1 januari 2023 en vervolgens om de 2 jaar.

Creëren intersectorale fondsen voor bestaanszekerheid

De Arbeidsdeal voorziet de mogelijkheid om intersectorale fondsen voor bestaanszekerheid te creëren. Hiermee worden mogelijkheden geboden om de intersectorale mobiliteit van werknemers van de ene sector naar knelpuntberoepen in een andere sector te faciliteren via gemeenschappelijke acties, door bijvoorbeeld opleidingen buiten de bevoegdheid van het eigen fonds te faciliteren.

Dit kan een hulpmiddel zijn voor de harmonisering van het paritaire landschap in het sectorale overleg en voor de intersectorale samenwerking om problematieken van levenslang leren, werkbaarheid en langere loopbanen gemeenschappelijk aan te pakken.

Bovendien kunnen gemeenschappelijke fondsen voor bestaanszekerheid opgericht worden onder bepaalde voorwaarden.


Neem zeker contact met ons op in geval van vragen!

Op de hoogte blijven?