Jaarlijks opleidingsplan

Naast het toekennen van een individueel opleidingsrecht moeten werkgevers uit de privésector ook een jaarlijks opleidingsplan maken als zij 20 of meer werknemers in dienst hebben, dit in tegenstelling tot het individueel opleidingsrecht dat ook geldt voor ondernemingen met minstens 10 werknemers.

Informatieplicht

Jaarlijks, vóór 31 maart, moet via dit opleidingsplan, op papier of elektronisch, aan de werknemers van de onderneming een overzicht bezorgd worden van de opleidingen die aan bod kunnen komen en de doelgroepen waarvoor de verschillende opleidingen bestemd zijn. Het plan moet minimaal de formele en informele opleidingen bevatten waarvan sprake in het kader van het individuele opleidingsrecht en uitleggen op welke wijze het bijdraagt aan de investeringen in het individuele opleidingsrecht.

De werkgever is vrij om de opleidingen te bepalen, maar de Arbeisdeal vraagt wel bijzondere aandacht voor werknemers die bijzondere noden kunnen hebben op vlak van opleidingen omtrent skills en competenties. Denk daarbij aan risicogroepen, oudere werknemers (van minstens 50 jaar oud), werknemers met een handicap en werknemers tewerkgesteld in knelpuntberoepen.

De Arbeidsdeal voorziet ook de mogelijkheid voor de sectoren om via cao eventueel zelf de inhoud en voorwaarden te bepalen waaraan het opleidingsplan op ondernemingsniveau zou moeten voldoen. Deze cao moet dan wel neergelegd worden uiterlijk op 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de voorwaarden van het plan moeten worden toegepast. Voor het jaar 2023 is dit uitzonderlijk vastgelegd op 30 november 2022.

Sociaal overleg

Bij het opmaken van dit plan moet de werkgver ook het intern sociaal overleg respecteren: het opleidingsplan moet dus voorafgaandelijk voorgelegd worden aan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis ervan, de vakbondsafvaardiging, ten minste 15 dagen vóór de vergadering die wordt gepland met het oog op het onderzoeken ervan. De ondernemingsraad, of bij ontstentenis ervan, de vakbondsafvaardiging, geeft advies over het ontwerp tegen uiterlijk 15 maart. Als er geen ondernemingsraad noch vakbondsafvaardiging in de onderneming is, legt de werkgever het opleidingsplan voor aan de werknemers tegen uiterlijk 15 maart.

Het opleidingsplan

Dit opleidingsplan kent een minimale duurtijd van één jaar.

De werkgever moet binnen de maand na de inwerkingtreding van het opleidingsplan op elektronische wijze een afschrift daarvan aan de dienst Toezicht Sociale Wetten verzenden. Een koninklijk besluit moet wel de inwerkingtreding van deze verplichting vastleggen alsook de nadere regels en voorwaarden waaronder deze verzending dient te gebeuren.

Het opleidingsplan wordt vervolgens bewaard in de onderneming. De werknemers en hun vertegenwoordigers hebben op eenvoudige vraag toegang tot het opleidingsplan.

Deze maatregel treedt in werking op 1 september 2022. Dit betekent dat een eerst concreet opleidingsplan pas op 15 maart 2023 moet klaar zijn voor bespreking.

Wens je meer info over het opleidingsplan? Neem contact met ons op.

Op de hoogte blijven?