Transitietraject

Eén maatregel van de Arbeidsdeal is het mogelijk maken van transitietrajecten wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer beëindigt mits het presteren van een opzeggingstermijn. Deze nieuwe maatregel is dus niet van toepassing als de arbeidsovereenkomst door de werkgever onmiddellijk wordt verbroken.

Wat is het transitietraject?

Het transitietraject biedt de werknemer die in opzeg zit, de mogelijkheid om tijdens de opzeggingstermijn bij een andere werkgever aan de slag te gaan met de garantie om daar definitief aangeworven te worden na afloop van het transitietraject. Het initiatief kan zowel uitgaan van de werkgever als van de werknemer.

De bedoeling is dat de werknemer tijdens de opzeggingstermijn door de werkgever op een wettelijke wijze wordt ter beschikking gesteld aan een andere werkgever-gebruiker door bemiddeling van een uitzendbureau of een gewestelijk openbare dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, FOREM of ACTIRIS).

Hoe werkt het transitietraject?

De voorwaarden en de duur van het transitietraject worden vóór het begin van het traject in een geschreven overeenkomst gegoten die dan door de 4 betrokken partijen ondertekend zal worden.

De minimumduur van het transitietraject moet nog vastgelegd worden door een koninklijk besluit maar zal maximaal gelijk zijn aan de te presteren opzeggingstermijn.

Tijdens het transitietraject blijft de werknemer ingeschreven op de payroll van de werkgever die de opzegging heeft betekend. Het gevolg is dan ook dat de werkgever het loon zal blijven doorbetalen. Dit loon is het gebruikelijke loon dat de werknemer zou ontvangen voor de functie bij de gebruiker, tenzij het loon bij de oorspronkelijke werkgever hoger ligt, want dan moet de werkgever dit loon verder blijven betalen, ook al is het loon voor de functie bij de gebruiker dus lager. De gebruiker zal aan de werkgever volgens de gemaakte afspraken hetzij een volledige hetzij een gedeeltelijke terugbetaling doen van de loonkost.

De werkgever-gebruiker staat tijdens de terbeschikkingstelling in voor de naleving van de arbeidsrechtelijke regels welke gelden op de plaats van het werk.

Tijdens de periode van terbeschikkinstelling hebben werknemer en gebruiker de gelegenheid om na te gaan of er tussen hen eventueel een nieuwe arbeidsovereenkomst kan gesloten worden. Zowel de betrokken werknemer als de gebruiker hebben daarom ook de mogelijkheid om vervroegd een einde te stellen aan de terbeschikkingstelling, bijvoorbeeld als de gebruiker oordeelt dat de werknemer niet voldoet aan de verwachting. Deze beëindiging zal moeten gebeuren door de betekening van een opzeggingstermijn. Deze opzeggingstermijn houdt rekening met de anciënniteit berekend vanaf het begin van het transitietraject. Indien de werkgever-gebruiker vervroegd een einde stelt aan het transitietraject door middel van en opzeggingstermijn, heeft de werknemer het recht om bij wijze van tegenopzegging met onmiddellijk ingang een einde te maken aan het transitietraject.

Garanties voor de werknemer

Eenmaal het transitietraject een einde heeft genomen is de gebruiker verplicht om over te gaan tot de aanwerving van de werknemer, door een aanbod te doen van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Doet de gebruiker geen aanbod, dan zal de gebruiker een vergoeding moeten betalen. Het bedrag van deze vergoeding is gelijk aan het lopend loon dat overeenstemt met de helft van de termijn van het transitietraject dat voorzien was.

Er wordt ook een wettelijke bescherming ingebouwd m.b.t. de anciënniteit van de werknemer bij de nieuwe werkgever. Wanneer de nieuwe werkgever een einde zou stellen aan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, dan telt de duur van het transitietraject mee voor het bepalen van de juiste opzeggingstermijn.

De anciënniteit die de werknemer had verworven bij de vorige werkgever telt ook volledig mee, voor wat betreft de toepassing van de bepalingen aangaande de loopbaanonderbreking, het tijdskrediet en thematisch verlof.

Deze maatregel is in werking getreden op 20 november 2022.

Wens je meer informatie over het transitietraject? Neem contact met ons op.

Op de hoogte blijven?