Drie keer per jaar geen ziektebriefje meer en wijzigingen bij medische overmacht en gedeeltelijke werkhervatting

Prescription 750

Met de publicatie van de wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid zijn er vanaf 28 november 2022 drie nieuwe maatregelen ingevoerd.

De werknemer is driemaal per kalenderjaar niet verplicht om een ziektebriefje af te leveren voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid

Elke werknemer was verplicht om vanaf de eerste dag van ziekte een ziektebriefje af te leveren. Voortaan krijgt de werknemer de mogelijkheid om driemaal per jaar geen ziektebriefje voor te leggen op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid.

De federale regering voert deze maatregel in voor twee redenen: enerzijds zou dit een positief effect hebben op kortdurend ziekteverzuim en anderzijds zou dit de administratieve lasten van de huisartsen verlagen.

Ondernemingen met minder dan 50 werknemers kunnen afwijken van deze regel door het afsluiten van een ondernemings-cao of het opnemen van een bepaling in het arbeidsreglement.

Procedure medische overmacht bij einde arbeidsovereenkomst

Een tweede maatregel wijzigt de procedure om een beroep te doen op medische overmacht bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Deze nieuwe procedure wordt namelijk losgekoppeld van het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers. De procedure ziet er als volgt uit:

  • het opstarten van een procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, wegens medische overmacht, begint pas na minimum 9 maanden arbeidsongeschiktheid;
  • het vertrekpunt is een kennisgeving van de werkgever of de werkgever aan de andere partij, evenals aan de preventieadviseur-arbeidsarts;
  • deze laatste doorloopt vervolgens de bijzondere procedure van de codex welzijn op het werk: nagaan of het voor de werknemer definitief onmogelijk is om het werk te verrichten en de eventuele mogelijkheden tot aangepast of ander werk;
  • er komt tot slot pas een einde aan de arbeidsovereenkomst in 3 gevallen: (1) wanneer de werknemer niet gevraagd heeft de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken, (2) de werkgever geen aangepast of ander werk kan aanbieden, of (3) de werknemer het door de werkgever aangeboden of ander werk weigert.

Gewaarborgd loon tot een periode van twintig weken

Een derde maatregel zal de neutralisatie van het gewaarborgd loon in de tijd beperken tot een periode van 20 weken. Dit zou enkel van toepassing zijn binnen het kader van de gedeeltelijke werkhervatting (= progressieve tewerkstelling). Voorheen was er geen recht op gewaarborgd loon tijdens de volledige periode van progressieve tewerkstelling, maar nu wordt dit dus in de tijd beperkt.

Voorbeeld 1:

Jan hervat gedeeltelijk het werk met goedkeuring van de adviserende arts van het ziekenfonds na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid van 3 maanden. Indien Jan na 10 weken progressieve tewerkstelling zijn voet breekt, is de werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd.

Voorbeeld 2:

Sofie hervat halftijds het werk met goedkeuring van de adviserende arts van het ziekenfonds na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid van 6 maanden. Na 25 weken progressieve tewerksteling heeft Sofie de griep, de werkgever zal gewaarborgd loon verschuldigd zijn conform de gewone regels.

Heb je vragen over deze recente wijzigingen? Aarzel zeker niet om ons te contacteren.

Op de hoogte blijven?