CAO nr. 149: 'Covid-19'-Telewerk

Afbeelding thuiswerk

Telewerk is één van de maatregelen die in de ondernemingen worden ingevoerd ter bestrijding van Covid-19. Telewerk is al enige tijd de norm als maatregel om de verspreiding van het Covid-19-virus te voorkomen. Om dit soort telewerk te omkaderen en het goede verloop ervan te vrijwaren, heeft de Nationale Arbeidsraad op 26 januari 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 afgesloten.

Wat is telewerk?

Er zijn 2 stelsels van telewerk:

  • Structureel telewerk: dit wordt geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85;
  • Occasioneel telewerk: dit wordt geregeld door de wet werkbaar en wendbaar werk.

Het verschil tussen structureel en occasioneel telewerk bestaat erin dat structureel telewerk op regelmatige basis wordt uitgevoerd en occasioneel telewerk slechts incidenteel, bijvoorbeeld bij overmacht of om persoonlijke redenen van de werknemer.

Door de inwerkingtreding van de CAO nr. 149 op 26 januari 2021 heeft het Belgisch arbeidsrecht er een nieuw, tijdelijk stelsel bij specifiek voor telewerk aanbevolen of verplicht door de overheid ingevolge de Covid-19-crisis.

Voor welke ondernemingen is CAO nr. 149 van toepassing?

De CAO nr. 149 is enkel van toepassing voor ondernemingen die op 1 januari 2021 nog geen regeling van telewerk hebben uitgewerkt zoals de bepalingen van structureel of occasioneel telewerk. Er verandert dus niets voor ondernemingen die reeds een beleid rond telewerk hebben uitgewerkt. Voor deze ondernemingen blijft het wel mogelijk om nog een regeling uit te werken op basis van de CAO nr. 85 in kader van structureel telewerk.

Wat zijn de modaliteiten van CAO nr. 149?

Gelijkheid van behandeling

In geval van Covid-19-telewerk moet de telewerker:

  • Dezelfde rechten en verplichtingen inzake de arbeidsvoorwaarden genieten als degene die toegepast worden in geval van een tewerkstelling op de bedrijfslocatie van de werkgever;
  • De werknemer moet goed geïnformeerd worden over de arbeidsvoorwaarden die specifiek, bijkomend zijn of afwijken van degene die toegepast worden in het geval van een tewerkstelling op de bedrijfslocatie van de werkgever;
  • Dezelfde werkbelasting en prestatienormen hebben als degene die toegepast worden in het geval van een tewerkstelling op de bedrijfslocatie van de werkgever;
  • Dezelfde collectieve rechten genieten als in het geval van een tewerkstelling op de bedrijfslocatie van de werkgever.

Verplichtingen van de werkgever

In geval van Covid-19-telewerk moet de werkgever:

  • De telewerker informeren over het gevoerde beleid inzake welzijn in het kader van het telewerk, zoals bijvoorbeeld richtlijnen over de inrichting van de werkpost en het gebruik van de beeldschermen.
  • Passende maatregelen nemen om isolatie van de telewerker te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het inplannen van beperkte terugkeermomenten.
  • De telewerker goed informeren omtrent de regels inzake de bescherming van de gegevens van de onderneming.

Uurroosters en (on)bereikbaarheid van de telewerker

De CAO nr. 149 gaat ook uit van het principe dat de telewerker zelf zijn of haar werk organiseert binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur. Er moeten ook afspraken gemaakt worden over de (on)bereikbaarheid van de telewerker om rekening te houden met de afstemming telewerk en privéleven.

Controle uitgeoefend door de werkgever

De werkgever kan controle uitoefenen op de resultaten en/of de uitvoering van het werk verricht in het kader van het Covid-19-telewerk, mits de controle op gepaste, proportionele wijze en met inachtneming van de GDPR gebeurt. De telewerker moet daarover geïnformeerd worden.

Welke documenten zijn nodig in kader van Covid-19-telewerk?

De CAO nr. 149 is minder formalistisch dan de CAO nr. 85. Daardoor is een bijlage bij de arbeidsovereenkomst niet vereist.

De afspraken kunnen worden vastgelegd in een ondernemings-cao, het arbeidsreglement, een individueel akkoord maar ook in een telewerkpolicy.

Wij bieden u een schriftelijk document ter beschikking. Wenst u een telewerkpolicy in te voeren? Aarzel niet om ons te contacteren. Wij maken dit document voor uw onderneming op.

Wat is de geldigheidsduur?

De CAO nr. 149 is slechts een tijdelijk stelsel en treedt buiten werking op 31 december 2021.

Deze CAO kan ook vroeger vervallen, indien de maatregel tot verplicht of aanbevolen telewerk door de overheid vóór 31 december 2021 zou worden opgeheven.

Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Op de hoogte blijven?