CAO nr. 172 verlengt de vereenvoudigde procedure economische werkloosheid bedienden

21 tijdelijke werkloosheid

Op 30 mei 2023 werd er een nieuwe cao gesloten in de NAR tot vaststelling van een regeling van economische werkloosheid bedienden.

Deze nieuwe cao nr. 172 is de opvolger van cao nr. 159 en voorziet in een vereenvoudigde procedure om economische werkloosheid voor bedienden in te voeren (zonder cao of ondernemingsplan) en is geldig voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.

De verlenging van de vereenvoudigde aanvraagprocedure voor economische werkloosheid bedienden was onderdeel van het sociaal akkoord 2023-2024.

Deze cao voorziet een suppletieve regeling en biedt ondernemingen die niet gebonden zijn door een cao of een ondernemingsplan de toegang tot het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden. Dit betekent dat ondernemingen die toch een eigen cao of ondernemingsplan wensen, dit nog steeds kunnen voorzien. Daarnaast blijven bestaande overeenkomsten en plannen onverminderd van toepassing.

Ondernemingen kunnen per kalenderjaar slechts gebruik maken van economische werkloosheid voor bedienden voor:

* 16 weken volledige schorsing;

* 26 weken gedeeltelijke schorsing.

Bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke schorsing vormen 2 weken gedeeltelijke schorsing het equivalent van een week volledige schorsing.

OPGELET: cao nr. 172 voorziet geen nieuw krediet van 16 weken volledige schorsing of 26 weken gedeeltelijke schorsing. Het krediet van 16 weken volledige schorsing of 26 weken gedeeltelijke schorsing wordt berekend per bediende en per kalenderjaar. Er moet voor 2023 dus rekening gehouden worden met een reeds eventueel uitgeput krediet van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.

De minimale aanvullende vergoeding van 6,22 EUR per dag tijdelijke werkloosheid blijft van toepassing.

Ondernemingen die reeds erkend waren als "onderneming in moeilijkheden" op basis van cao nr. 159 en na 30 juni 2023 verder gebruik wensen te maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid bedienden ingevolge cao nr. 172 dienen niet opnieuw een C106A in te dienen. De RVA zal de einddatum van de erkenning van deze ondernemingen als onderneming in moeilijkheden automatisch verlengen tot 30 juni 2025.

Werkgevers die reeds erkend waren als "onderneming in moeilijkheden" op grond van een andere cao (niet de cao nr. 159) of een ondernemingsplan waarvan de geldigheidsduur is verstreken en die verder gebruik wensen te maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid bedienden, moeten niet opnieuw aantonen dat ze een onderneming in moeilijkheden zijn indien ze zich voor het wettelijk kader beroepen op de cao nr. 172. De werkgever moet wel een nieuw formulier C106A indienen bij de RVA waarvan enkel rubriek II (wettelijk kader cao nr. 172) is ingevuld. De werkgever zal dan tot 30 juni 2025 verder gebruik kunnen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid schorsing bedienden en wordt door de RVA hiervan in kennis gesteld.

Voor de toepassing van economische werkloosheid bedienden zijn de volgende acties nog steeds vereist:

* een voorafgaandelijke elektronische mededeling van de voorziene periode van tijdelijke werkloosheid tenminste 7 kalenderdagen vóór de eerste voorziene werkloosheidsdag;

* voorafgaand informeren van de betrokken werknemers tenminste 7 kalenderdagen vóór de eerste voorziene werkloosheidsdag;

* voorafgaand bezorgen van een controlekaart C3.2A aan de betrokken werknemers;

* validatie van het controledocument C3.2A in het validatieboek ten laatste de dag waarop de kaarten worden bezorgd aan de werknemers;

* tijdige elektronische mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag van de betrokken werknemers in de betrokken maand;

* ASR-aangiften scenario 2 (uitkeringsaanvraag) en scenario 5 (maandelijkse aangifte);

* betaling aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid.

Indien jouw onderneming nog niet aan de preliminaire voorwaarden voor het invoeren van economische werkloosheid bedienden voldoet, kan je beroep doen op de algemene regeling (via cao of ondernemingsplan) of op basis van cao nr. 172 (van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025). Hiervoor is het vereist dat jouw onderneming erkend wordt als "onderneming in moeilijkheden". Hiervoor dienen de nodige administratieve stappen doorlopen te worden.

Voor meer informatie en/of verdere begeleiding, neem zeker contact met ons op.

Op de hoogte blijven?