Coronacrisis: uitstel van RSZ bijdragen

Update 7/04/2020 - Omwille van het coronavirus heeft de regering op vrijdag 20 maart 2020 en 4 april 2020 een aantal maatregelen genomen. Eén van deze maatregelen gaat over het uitstel van betalingen van de RSZ bijdragen tot 15 december 2020. Het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid).

Notie ‘volledige sluiting’

De maatregelen die genomen zijn verschillen naar gelang de onderneming al dan niet volledig gesloten is. Onder “volledige sluiting” verstaat de RSZ dat de productie en verkoop is stopgezet. Dit verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enzovoort.

De RSZ zal de nodige ex-post-controles uitvoeren.

Deze genomen maatregelen hebben betrekking op drie soorten uitstel van betaling.

1)Automatisch uitstel voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn

Alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting volgens de bepalingen van het ministerieel besluit van 18 maart 2020, zullen automatisch uitstel van betaling tot 15/12/2020 verkrijgen.

Welke ondernemingen krijgen concreet automatisch een uitstel tot betaling?

De maatregel geldt voor ondernemingen uit de volgende categorieën:

 • Horeca (PC 302, RSZ-categorie 017,317);
 • Ondernemingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector: toeristische attracties (PC 333, RSZ-categorie 095) - uitbating van bioscoopzalen (PSC 303.03, RSZ-categorie 323) - podiumkunsten (PC 304, RSZ-categorie 562 en 662) - sociocultureel (PC 329, RSZ-categorie 262, 362, 762 en 862);
 • Sportbeoefening (RSZ-categorie 070, 076 en 176);
 • Openbare werkgevers en werkgevers lokale publieke sector (lijst te vinden op de portaalsite van de Sociale Zekerheid);
 • Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020 gesloten zijn, met uitzondering van:
  • Voedingswinkels (met inbegrip van nachtwinkels)
  • Dierenvoedingswinkels
  • Apotheken
  • Krantenwinkels
  • Tankstations en de leveranciers van brandstoffen

Wilt u weten of uw onderneming bij die groep hoort? Ga het na in de onlinedienst Coronacrisis Check RSZ-uitstel. Voer uw ondernemingsnummer in, en u ziet meteen of de RSZ u al een uitstel van betaling heeft toegekend.

2)Uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die zelf beslist hebben om volledig te sluiten:

Omwille van de coronacrisis hebben sommige ondernemingen, die niet verplicht moesten sluiten toch beslist om te sluiten o.w.v. diverse redenen. Deze kunnen op basis van de verklaring op eer van het uitstel tot 15 december genieten. Dit zijn o.a.

 • Niet-essentiële bedrijven die niet verplicht waren om te sluiten volgens het ministerieel besluit van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020, maar die toch gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid zijn om de maatregelen inzake social distancing na te leven.
 • De ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten. Omwille van de coronacrisis hebben sommige ondernemingen hun productie en verkoop moeten stopzetten. Hierdoor zijn ook deze ondernemingen volledig gesloten. Een voorbeeld is de sluiting van toeleveranciers of de sluiting wegens het feit dat klanten gesloten zijn.

De RSZ zal de nodige ex-post-controles uitvoeren.

U kan uitstel van betaling aanvragen via de elektronische verklaring op eer die u via deze link vindt. Tot onze eigen frustratie laat de RSZ ons niet toe om dit voor u in orde te brengen.

Om deze toepassing te kunnen gebruiken, moet u een socialezekerheidsaccount (beveiligde toegang) hebben. Hebt u nog geen account, dan kunt u er een aanmaken. De registratieprocedure is gedetailleerd beschreven in het luik “Ik wil zelf mijn administratieve verplichtingen tegenover de RSZ vervullen” op het portaal van de sociale zekerheid.

3)Uitstel na verklaring op eer voor ondernemingen die niet volledig gesloten zijn en hun economische activiteit zwaar verminderd zien:

De werkgevers, die niet getroffen zijn door een verplichte sluiting, die niettemin hun economische activiteit sterk verminderd zien voor het tweede kwartaal 2020.

Zij dienen een verklaring op eer in te dienen met behulp van een elektronisch formulier waarin ze verklaren dat de coronacrisis voor hun onderneming zal leiden tot:

 • Een vermindering met ten minste 65 % van de omzet die resulteert uit de handelingen die moeten worden opgenomen in kader 2 van de periodieke btw-aangiften bedoeld in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Btw-wetboek met betrekking tot het tweede kwartaal 2020, ten opzichte van de omzet die resulteert uit dezelfde handelingen die moesten worden opgenomen in de periodieke btw-aangiften met betrekking tot het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020;
 • En/of een vermindering van de aan de RSZ aangegeven loonmassa voor het tweede kwartaal 2020 met minstens 65 % ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020.

U kan uitstel van betaling aanvragen via de elektronische verklaring op eer die u via deze link vindt. Tot onze eigen frustratie laat de RSZ ons niet toe om dit voor u in orde te brengen.

Voor welke RSZ verschuldigde bijdragen geldt het uitstel?

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020.

Hieronder vallen dus:

 • De nog te betalen wijzigingen van de bijdragen;
 • De maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
 • Het derde voorschot voor het 1ste kwartaal (te betalen op 5 april 2020);
 • Het saldo van het 1e kwartaal (te betalen op 30 april 2020);
 • Het debet bericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers wordt verstuurd vanaf 1 april 2020 en vóór 30 april 2020 betaald moet worden;
 • De voorschotten voor het 2de kwartaal (te betalen op 5 mei, 5 juni en 5 juli 2020);
 • Het saldo van het 2de kwartaal (te betalen op 31 juli 2020).

Meer info? Kijk op de website van de RSZ

Ik val onder geen enkele categorie en kamp toch met betalingsmoeilijkheden…

Ondervindt uw onderneming economische gevolgen van het COVID-19-virus, en hebt u moeilijkheden om uw sociale bijdragen te betalen? Voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 mag u op basis van de COVID-19-problematiek een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen.

Hiervoor verwijzen we graag naar ons artikel Coronacrisis: minnelijk afbetalingsplan werkgeversbijdragen RSZ

Op de hoogte blijven?