De krijtlijnen van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2021-2022

Loonakkoord

De sociale partners bereikten een akkoord met betrekking tot een aantal belangrijke socio-economische problemen gekoppeld aan het loonoverleg.

De vakbonden en werkgeversorganisaties moesten dit ontwerpakkoord voorleggen aan hun achterban. Nadat Unizo het ontwerp van sociaal akkoord goedkeurde, stemden de 3 representatieve vakbonden en het VBO recent met dit voorstel in.

Wat zijn de belangrijkste krijtlijnen van het ontwerp interprofessioneel akkoord?

Eindeloopbaan

Het SWT voor bedrijven in moeilijkheden en herstructurering, dat normaal afliep op 30 juni 2021, blijft behouden op 60 jaar en wordt verlengd voor de periode 2021-2022.

In de andere stelsels van SWT (zwaar beroep, lange loopbaan) komen er cao's met een minimumleeftijd van 60 jaar. Bij SWT op grond van medische redenen blijft de minimale leeftijdsvoorwaarde op 58 jaar.

Vanaf 55 jaar zouden werknemers onder bepaalde voorwaarden ook een halftijdse landingsbaan met een uitkering kunnen opnemen.

De minimumlonen

De verhoging van de gemiddelde minimumlonen (GGMI cao nr. 43) zal in drie stappen gebeuren.

Op 1 april 2022 zou het huidig onderscheid op het vlak van leeftijd en anciënniteitsvoorwaarden bij het GGMI wegvallen. Het minimumloon dat geldt voor een 18-jarige zou verhoogd worden met 76,28 EUR bruto per maand.

Het minimumloon zou vanaf 1 april 2024 en 1 april 2026 verder opgetrokken worden. Een eventuele vierde verhoging vanaf 1 april 2028 wordt later nog beslist.

De verhoging van de minimumlonen zou ondersteund worden met een extra fiscale maatregel, via de fiscale en sociale werkbonus. De RSZ moet hiervoor een regeling uitwerken.

De overuren

Vrijwillige overuren

Het systeem van extra vrijwille corona netto-overuren dat momenteel enkel van toepassing is bij werkgevers in de cruciale sectoren zou tot eind 2022 uitgebreid worden naar alle sectoren.

Deze 120 overuren zijn vrij van overloontoeslag (50% of 100%) en is vrijgesteld van sociale en fiscale inhoudingen. Bijgevolg is bruto gelijk aan netto.

Er moet geen inhaalrust toegekend worden en deze overuren tellen niet mee bij het bepalen van de interne grens van de overuren.

De werknemer moet voorafgaandelijk schriftelijk bevestigen dat hij bereid is om vrijwillige overuren te presteren. Deze overeenkomst geldt voor maximum 6 maanden.

Gewone overuren

Op heden komen jaarlijks 130 overuren in aanmerking voor de gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing overuren en de belastingsvermindering.

In het ontwerp interprofessioneel akkoord wordt een optrekking van het aantal fiscaal gunstige overuren van 130 naar 180 overuren voor alle sectoren tot 30 juni 2023 vooropgesteld.

Harmonisering van de aanvullende pensioenen

De harmonisering van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden, waarvoor tegen 2023 de nodige cao's op sectorvlak moesten worden afgesloten, wordt uitgesteld tot 2030 in plaats van 2025.

Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Op de hoogte blijven?