Doelgroepvermindering relance vanaf 1 juli 2021

Doelgroepvermindering relancemaatregel

Om de heropstart van de economie te ondersteunen voorziet de federale regering een nieuwe doelgroepvermindering in het derde kwartaal van 2021.

Wat zijn de voorwaarden?

Ondernemingen waarvan het arbeidsvolume in het derde kwartaal 2021 toeneemt ten opzichte van het eerste kwartaal 2021, komen in aanmerking voor deze doelgroepvermindering.

Die toename in het arbeidsvolume kan bekomen worden door nieuwe aanwervingen en/of door het afbouwen van de tijdelijke werkloosheid corona. De verhoging van het arbeidsvolume mag niet het gevolg zijn van een fusie, splitsing of overdracht.

De verhoging van het arbeidsvolume is gekoppeld aan het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers in de onderneming:

* < 50 werknemers: een toename van minstens 25%

* 50 tot 499 werknemers: een toename van minstens 20%

* minstens 500 werknemers: een toename van minstens 10%

Pas op het einde van het derde kwartaal 2021 zal kunnen bekeken worden of een onderneming voldoet aan de vereiste toename van het arbeidsvolume.

Wat zijn de bijkomende voorwaarden?

Er zijn nog bijkomende voorwaarden van toepassing indien een werkgever voldoet aan de toename van het arbeidsvolume.

1) De werknemers waarvoor de werkgever de doelgroepvermindering toepast, moet ononderbroken in dienst blijven gedurende het derde kwartaal 2021. Dit geldt niet bij ontslag door de werknemer zelf of bij ontslag om dringende redenen.

2) In 2021 mag men geen dividenden uitkeren, eigen aandelen inkopen, bonussen uitkeren aan leidinggevenden en leden van de Raad van Bestuur.

3) In het tweede en het derde kwartaal 2021 mag er geen collectief ontslag aangekondigd zijn.

4) Bepaalde werkgevers in de horecasector voor wie het gebruik van het geregistreerd kassasysteem is opgelegd, moet deze verplichting blijven naleven.

5) De werkgever moet in 2021 voldoen aan de opleidingsdoelstellingen die voorgeschreven zijn door de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk. Werkgevers moeten de sectorale cao's naleven. Indien deze ontbreken, moet men het individuele recht op opleiding naleven. Dit is een recht van gemiddeld 2 dagen opleiding per jaar, per voltijds equivalent. Werkgevers met minder dan 10 werknemers zijn uitgesloten van deze verplichting. Een sectorale cao kan wel nog een vormingsverplichting opleggen. Werkgevers met minstens 10 maar minder dan 20 werknemers, zijn onderworpen aan een lichtere opleidingsverplichting.

De RSZ zal achteraf controles op de naleving van deze voorwaarden uitvoeren.

Wat houdt die doelgroepvermindering in?

Het gaat om een doelgroepvermindering voor het derde kwartaal 2021 voor maximum 5 werknemers per vestigingseenheid toepasbaar.

Het bedrag van de doelgroepvermindering is verschillend voor werkgevers van wie de activiteit zwaar is getroffen tijdens de coronacrisis en werkgevers die niet of minder zwaar zijn getroffen.

Zwaar getroffen werkgever:

Werkgevers die zwaar getroffen zijn, hebben recht op 2400 EUR per kwartaal per werknemer. Een werkgever wordt beschouwd als zwaar getroffen wanneer het arbeidsvolume in het eerste kwartaal 2021 50% lager ligt dan in het eerste kwartaal 2020 of wanneer het arbeidsvolume in het vierde kwartaal 2020 50% lager ligt dan in het vierde kwartaal 2019.

Minder zwaar getroffen werkgever:

De vermindering bedraagt maximum 1000 EUR per kwartaal per werknemer.

De RSZ voert de berekening uit op basis van een momentopname van de DmfA op 1 juli 2021.

Deze wet werd op 16 juni 2021 in de Commissie Sociale Zaken goedgekeurd. Dit moet nog goedgekeurd worden in de Kamer.

Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Op de hoogte blijven?