Educatief verlof & Aanvraag tot terugbetaling

De regionalisering van het educatief verlof heeft gevolgen op de indieningstermijnen en de plaats waar het dossier ingediend dient te worden. We zetten de regels omtrent het educatief verlof voor u graag nog eventjes op een rijtje.

Educatief verlof in een notendop

Werknemers in de privésector hebben recht op betaald educatief verlof. Dat betekent dat wie een erkende opleiding volgt, op het werk afwezig mag zijn terwijl het loon doorbetaald wordt. Na afloop van de opleiding kan de werkgever, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie

In de privé sector hebben voltijdse werknemers recht op betaald educatief verlof, maar niet alle deeltijdse werknemers hebben recht op educatief verlof.

Werknemer in de privésector

Recht op betaald educatief verlof voor een beroepsopleiding?

Recht op betaald educatief verlof voor een algemene opleiding?

werkt voltijds (vast of variabel uurrooster)

ja

ja

werkt deeltijds met vast uurrooster

minstens 4/5

ja (proportioneel)

ja (proportioneel)

tussen 1/2 en 4/5

ja (proportioneel), maar alleen voor beroepsopleidingen waarbij minstens één lesuur samenvalt met de werkuren

nee

werkt deeltijds met variabel uurrooster

ja (proportioneel)

ja (proportioneel)

Een variabel uurrooster betekent dat de arbeidsuren niet van tevoren gekend zijn: de te presteren uren worden steeds vooraf meegedeeld via een werkrooster. Maar over een bepaalde periode wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur wel gerespecteerd. Een cyclisch weerkerend uurrooster is geen variabel maar een vast uurrooster.

Werknemers die gebruikmaken van tijdskrediet, een thematisch verlof zoals ouderschapsverlof of Vlaams zorgkrediet worden als deeltijdse werknemers beschouwd. Dat betekent dat ze aan de voorwaarden van deeltijdse werknemers moeten voldoen om recht te kunnen hebben op betaald educatief verlof. Bovendien wordt hun recht op educatief verlof proportioneel berekend op basis van hun feitelijke tewerkstelling.

Er zijn twee soorten erkende opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof: de beroepsopleidingen en de algemene opleidingen. Ze moeten minstens 32 uren duren én erkend zijn.

De werknemer heeft het recht om, met behoud van zijn normaal loon, op het werk afwezig te zijn gedurende een aantal uren dat overeenstemt met dat van de gevolgde cursussen, dit aantal uren is echter elk schooljaar begrensd. Enkel effectief aanwezige lesuren komen in aanmerking.

Het betaald educatief verlof is een recht voor de werknemer die aan alle voorwaarden voldoet: u kan het als werkgever niet weigeren, maar de planning van het verlof moet wel in overleg gebeuren. Het verlof moet sowieso opgenomen worden tussen de aanvang van de opleiding en het laatste examen van de eerste zittijd. In geval van een tweede zittijd wordt de periode verlengd tot en met het laatste examen van de tweede zittijd waaraan betrokkene deelneemt.

De werknemer dient de werkgever een origineel "getuigschrift van regelmatige inschrijving" voor educatief verlof te bezorgen tegen 31 oktober van dat school- of academiejaar (indien de opleiding start begin van het school- of academiejaar). Begint de opleiding niet bij aanvang van het school- of academiejaar? Of is de werknemer pas na 31 oktober van het school- of academiejaar ingeschreven? Of verandert de werknemer van werkgever in de loop van het school- of academiejaar? In al die gevallen moet de werkgever ingelicht worden binnen de 15 dagen na de inschrijving of de verandering van werkgever.

De werknemer dient verder steeds na het verstrijken van iedere aanwezigheidsperiode, de originele getuigschriften van nauwgezetheid, te bezorgen. De werkgever kan het educatief verlof weigeren aan de werknemer die het getuigschrift van nauwgezetheid van een voorbije periode niet bezorgt.

Bij onvoldoende nauwgezetheid (d.w.z. aanwezigheid bij de opleiding), wordt het recht op educatief verlof geschorst. De nauwgezetheid kan nagegaan worden aan de hand van de trimestriële getuigschriften van nauwgezetheid.

Werknemers die voortijdig de opleiding stopzetten, moet de werkgever verwittigen binnen de 5 dagen die op de stopzetting volgen. De werknemer verliest dan immers zijn recht op educatief verlof, en u het recht op de terugbetaling.

Werknemers die educatief verlof opnemen hebben recht op de betaling van hun normale loon op het gewone tijdstip, eventueel begrensd tot 2.871,30€ bruto per maand (bedrag voor het schooljaar 2017-2018). U kan het loon beperken tot dit begrensd bedrag.

De werknemer die betaald educatief verlof opneemt, is beschermd tegen ontslag vanaf het ogenblik van de aanvraag tot het einde van de opleiding, behalve om redenen die vreemd zijn aan die aanvraag. De werkgever dient te bewijzen dat zodanige redenen voorhanden zijn.

Gevolgen van de staatshervorming op de reglementering educatief verlof

De aanvraag tot terugbetaling moet ingediend worden naargelang de plaats van tewerkstelling, het Vlaamse, Waalse of Brusselse Hoofdstedelijk gewest. Voor het Waals gewest dient bovendien de opsplitsing gemaakt te worden naargelang de werknemer zich in het Franstalig of Duitstalig gedeelte van het gewest bevindt.

Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië zal voor ieder uur educatief verlof dat werd opgenomen tijdens het schooljaar 2017-2018, forfaitair 21,30 € terugbetaald kunnen worden aan de werkgever.

Voor het schooljaar 2017-2018 is

  • in Vlaanderen 31 december 2018 de uiterste datum voor het indienen van het terugbetalingsdossier;
  • in het Franstalig gedeelte van het Waals Gewest 31 maart 2019 de uiterste datum voor het indienen van het terugbetalingsdossier. Er gelden speciale regels voor opleidingen die niet per schooljaar georganiseerd zijn;
  • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten de aanvragen ingediend worden tegen 31 december 2018;
  • in de Duitstalige Gemeenschap moeten de aanvragen ingediend worden tegen 31 maart 2019.

Heeft uw werknemer educatief verlof genomen, maak dan tijdig uw terugbetalingsdossier in orde. Neem hiervoor zeker contact op met Sociaal Kantoor VDA. Wij helpen u hiermee graag verder.

Op de hoogte blijven?