Koopkrachtpremie voor bedrijven met winst - studentenlonen worden opgetrokken

Premium photo 1677522805495 20700faf5802 2

De werkgeversfederaties en de vakbonden van het paritair comité nr. 124 voor het Bouwbedrijf zijn tot een akkoord gekomen over de loon-en arbeidsvoorwaarden voor de komende 2 jaar.

KOOPKRACHTPREMIE

De loonnorm voor de periode 2023-2024 werd vastgelegd op 0 procent, maar er werd wel voorzien in de mogelijkheid om een koopkrachtpremie toe te kennen.

Deze koopkrachtpremie wordt toegekend uiterlijk in de maand december 2023 aan de arbeiders in ondernemingen waar er in 2022 hoge of uitzonderlijk hoge winst werd gemaakt.

Wat verstaat men onder ondernemingen met winst in 2022?

De koopkrachtpremie moet verplicht worden toegekend door werkgevers die in 2022 hoge winst of uitzonderlijk hoge winst hebben behaald. Het sectorakkoord definieert dit als:

Hoge winst Uitzonderlijk hoge winst
Winst 2022 Code 9901 op de jaarrekening Code 9901 op de jaarrekening
Definitie Als de winst in 2022 minstens 1,15 keer de gemiddelde winst van de drie voorafgaande boekjaren (2019-2021) met winst bedraagt Als de winst in 2022 minstens 1,5 keer de gemiddelde winst van de drie voorafgaande boekjaren (2019-2021) met winst bedraagt
Bedrag koopkrachtpremie Tussen 1,15 en 1,25 keer? 250 EUR / Minstens 1,25 keer? 500 EUR 750 EUR

Belangrijk: het totaal van de uit te keren koopkrachtpremies moet beperkt worden tot 15% van de winst in 2022. Mocht de uitkomst dit percentage overstijgen, dan worden de invididuele premies pro rata verminderd.

Modaliteiten

De premie zal in de loop van de maand december 2023 worden betaald aan alle arbeiders die op dat ogenblik in dienst zijn. Het bedrag van de koopkrachtpremie zal aangepast worden in functie van hun gewerkte dagen in 2022. Een deeltijdse arbeider zal ook een aangepast bedrag krijgen.

In het najaar zullen wij de betrokken werkgevers contacteren i.v.m. de toekenning van de koopkrachtpremie.

STUDENTEN

De sociale partners willen de bouwsector aantrekkelijker maken voor jongeren. Hiervoor nemen ze volgende maatregelen:

* Afschaffing van de studentenlonen. Een student krijgt vanaf 1 juli 2023 minimum het barema van categorie 1 (17,1570 EUR bruto) zoals een gewone arbeider categorie I ongeschoolde.

* Het zal mogelijk zijn om studenten op zaterdag te laten werken mits het volgen van een procedure. De opleiding basisveiligheid moet in dat geval binnen de vijf werkdagen worden gevolgd (in plaats van binnen de maand).

MOBILITEIT

* Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding voor de alleenrijdende chauffeur (met bedrijfsvoertuig) wordt opgetrokken met 0,035 EUR per kilometer vanaf 1 september 2023.

* Voor de andere mobiliteitsvergoedingen vraagt de sector een verhoging van het maximaal vrijgestelde bedrag aan de RSZ. Voor de chauffeur die zijn collega's vervoert zit de sector namelijk al op het maximumbedrag.

* De mobiliteitsdag zal vanaf 2024 worden toegekend aan arbeiders die in 2023 30.000 kilometer hebben afgelegd in plaats van 43.000 kilometer.

* Het bedrag van de fietsvergoeding wordt opgetrokken tot 0,27 EUR per kilometer (in plaats van 0,24 EUR) vanaf 1 september 2023.

* Oprichting van een werkgroep over mobiliteit (om onder andere te debatteren over de werknemers met een vaste plaats van tewerkstelling en het tijdsaspect).

OPLEIDINGEN

Het groeipad zoals vooropgesteld door de arbeidsdeal wordt maximaal ingevuld met weekdagopleidingen. Werkgevers met minstens 20 werknemers moeten in de periode 2023-2025 ieder jaar minstens 2,5 dagen opleiding per werknemer per jaar voorzien. In de jaren die volgen zal dit nog opgetrokken worden met een groeipad tot vijf dagen in 2023.

HARMONISERING STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN

De sociale partners zetten hun werkzaamheden verder in dit kader. Tegen begin 2025 wil men bekijken wat de vorm en inhoud zou kunnen zijn van een eengemaakt paritair comité voor de arbeiders en de bedienden (die momenteel in PC 200 zitten).

Wat betreft het aanvullend pensioen zijn de bedienden vanaf dit jaar al aan de harmonisatie begonnen. Vanaf 2025 zal de minimumdonatie 1,65% bedragen voor zowel arbeiders als bedienden.

BIJKOMENDE WIJZIGINGEN

* Het bedrag van de ecocheques wordt opgetrokken tot 115 EUR vanaf 2024 (in plaats van 100 EUR).

* Er wordt een bijkomende dag anciënniteitsverlof in het leven geroepen vanaf 30 jaar anciënniteit in de onderneming.

* Zaterdagarbeid zal worden mogelijk gemaakt voor het leveren van bouwmaterialen (beton uitgezonderd), mits een specifieke machtiging.

* SWT: de sectorale regelingen worden verlengd in uitvoering van de cao's van de Nationale Arbeidsraad tot 30 juni 2025.

* Tijdskrediet: de sectorale regelingen worden verlengd in uitvoering van de cao's van de Nationale Arbeidsraad tot 30 juni 2025. Bovendien wordt ook het tijdskrediet met motief mogelijk gemaakt.

* Maatregelen om de werkdruk te verminderen en de zwaarte van de beroepen te verlichten (onder andere via jobcoaches).

* Bestaanszekerheid: de bestaande vergoedingen en tussenkomsten worden verlengd tot eind 2024. De bedragen voor arbeidsongevallen worden aangepast, net als de promotievergoeding (tussenkomst hypotheek).

* Outplacement: de sectorale regeling wordt verlengd tot 30 juni 2025 en de tussenkomst wordt uitgebreid naar ontslag met een opzeg van 30 weken of meer.
Op de hoogte blijven?