Een koopkrachtpremie, een hogere fietsvergoeding en andere maatregelen

Premium photo 1661281350976 59b9514e5364

KOOPKRACHTPREMIE

De loonnorm voor de periode 2023-2024 werd vastgelegd op 0 procent maar er werd wel voorzien in de mogelijkheid om een koopkrachtpremie toe te kennen.

Deze koopkrachtpremie wordt toegekend uiterlijk in de maand december 2023 aan de bedienden in ondernemingen waar er in 2022 hoge of uitzonderlijk hoge winst werd gemaakt.

Wat verstaat men onder ondernemingen met winst in 2022?

De koopkrachtpremie moet verplicht worden toegekend door werkgevers die in 2022 hoge winst of uitzonderlijk hoge winst hebben behaald. Het sectorakkoord definieert dit als:

Hoge winst Uitzonderlijk hoge winst
Begrip winst in 2022 Code 9901 op de jaarrekening Code 9901 op de jaarrekening
Definitie Als de verhouding winst in 2022 ten opzichte van het balanstotaal minstens 1,25 keer het gemiddelde van diezelfde breuk bedraagt als de drie voorafgaande boekjaren (2019-2021) EN de operationale bedrijfswinst (code 9901) is minstens 5% van het balanstotaal Als de verhouding winst in 2022 ten opzichte van het balanstotaal minstens 2 keer het gemiddelde van diezelfde breuk bedraagt als de drie voorafgaande boekjaren (2019-2021) EN de operationale bedrijfswinst (code 9901) is minstens 5% van het balanstotaal
Bedrag koopkrachtpremie Tussen 1,25 en 1,5 keer? 125 EUR / minstens 1,5 keer? 250 EUR 375 EUR

Modaliteiten

De premie zal in de loop van de maand december 2023 worden betaald aan alle bedienden die op 31 oktober 2023 minstens één maand in dienst zijn. Het bedrag van de koopkrachtpremie zal aangepast worden in functie van hun gewerkte en gelijkgestelde dagen tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023. Een deeltijdse bediende zal ook een aangepast bedrag krijgen.

EINDEJAARSPREMIE

* Er wordt een extra gelijkstelling toegevoegd, namelijk het profylactisch verlof (werkverwijdering van de zwangere vrouw of borstvoedende moeder). Dit wil zeggen dat het opnemen van dit verlof geen negatieve gevolgen zal hebben voor de werknemer voor de berekening van de eindejaarspremie.

* Wanneer je werknemer in onderling overleg je onderneming verlaat, zal die voortaan recht blijven hebben op de eindejaarspremie mits vijf jaar anciënniteit in jouw onderneming. Tot nu toe was deze kwestie nie expliciet geregeld in de sectorale cao.

MOBILITEIT

* Het bedrag van de fietsvergoeding wordt vanaf 1 juli 2024 opgetrokken tot 0,27 EUR per kilometer (in plaats van 0,20 EUR). Het maximum aantal kilometers per dag blijft behouden op 40.

* Bedienden die zich met een privévervoermiddel naar het werk begeven, hebben recht op een tussenkomst in hun gemaakte kosten onder een bepaald loonplafond. Op 1 januari 2024 wordt dit opgetrokken. Het bedrag is momenteel 29.680 EUR.

OPLEIDINGEN

Ondernemingen met minstens 20 werknemers

In het kader van de arbeidsdeal wordt een groeipad uitgewerkt vanaf 2024:Individueel recht
Vanaf 2024 3 dagen
Vanaf 2026 4 dagen
Vanaf 2028 5 dagen

Ondernemingen met minder dan 20 werknemers

De huidige afspraken blijven gelden:

* In de ondernemingen met minder dan 10 werknemers:

Een gemiddelde van 4 collectieve vormingsdagen over de periode 2024-2025. Hiervan is er één individuele vormingsdag gegarandeerd per werknemer.

* In de ondernemingen met 10 tot 19 werknemers:

Een gemiddelde van 4,5 collectieve vormingsdagen over de periode 2024 - 2025. Hiervan is er één individuele vormingsdag gegarandeerd per werknemer.

BIJKOMENDE WIJZIGINGEN

* De jongerenlonen worden afgeschaft vanaf 1 januari 2024. Dit wil zeggen dat een bediende tussen 16 en 21 jaar vanaf dan betaald worden zoals een gewone bediende en niet langer aan degressieve percentages.

* SWT: de sectorale regelingen worden verlengd in uitvoering van de cao's van de Nationale Arbeidsraad tot 30 juni 2025.

* Tijdskrediet: de sectorale regelingen worden verlengd in uitvoering van de cao's van de Nationale Arbeidsraad tot eind december 2025. De landingsbanen (1/5de en 1/2de) worden verlengd tot 30 juni 2025.


Op de hoogte blijven?