FAQ - Coronacrisis: tijdelijke werkloosheid vanwege overmacht

Hierbij een overzicht van de meest gestelde vragen in verband met tijdelijke werkloosheid vanwege overmacht tijdens de Coronacrisis. Deze FAQ wordt door ons frequent bijgewerkt zodat u steeds toegang heeft tot de meest recente informatie.

Aanvraag en toekenning tijdelijke werkloosheid vanwege overmacht

* Kan ik als werkgever gebruik maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid?

Op 20 maart 2020 heeft de Ministerraad beslist om een vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid tijdens de Coronacrisis in te voeren. Op heden moet u zich niet meer de vraag stellen of u uw werknemers tijdelijk werkloos moet stellen wegens economische redenen of wegens overmacht. Er kan beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tijdens de periode vanaf 13 maart 2020 tot en met 19 april 2020, zowel voor arbeiders als bedienden. De einddatum kan verlengd worden bij verlenging van de maatregelen door de Federale Regering en dit uiterlijk tot 30 juni 2020.

* Hoe moet ik de tijdelijke werkloosheid voor mijn werknemers verlengen?

Zolang de maatregelen van de Federale Regering van kracht zijn (momenteel tot en met 19 april 2020), verandert er niets aan de tijdelijke werkloosheid.

* Welke formaliteiten moet ik naleven als ik mijn werknemers in tijdelijke werkloosheid vanwege overmacht stel?

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht houdt in dat er geen aangifte tijdelijke werkloosheid overmacht moet doorgestuurd worden naar de RVA. Er moet ook geen betekening voor de eerste werkloosheidsdag gebeuren. Bovendien is er een vrijstelling vanaf maart 2020 tot en met juni 2020 voor de controleformulieren C3.2A en de validatieboeken. Deze vrijstelling geldt voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid tijdens de vooropgestelde maanden, dus ook voor tijdelijke werkloosheid die niet volgens de vereenvoudigde procedure is verlopen. Opgelet: bij tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken moet de mededeling van de voorziene periode en van de eerste effectieve werkloosheidsdag nog worden uitgevoerd!

U moet alleen de prestaties van uw werknemers en de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht doorgeven (via de code OM - uren werkloos overmacht in Easy Online). De uitbetaling van de werkloosheidsuitkering overmacht zal gebeuren op basis van de ASR-aangifte WECH05 (= elektronische aangifte sociaal risico waarin het aantal dagen tijdelijke werkloosheid van de werknemer vermeld staat). Dit wordt door ons uitgevoerd bij de loonberekening.

* Welke formaliteiten moet de werknemer zelf vervullen om aanspraak te maken op een werkloosheidsuitkering?

Uw werknemer dient online een aanvraag C3.2-WERKNEMER-CORONA in om de uitkeringsaanvraag in orde te brengen. Is uw werknemer aangesloten bij een vakbond, dan dient het dossier online ingediend te worden via de website van de vakbond waarbij uw werknemers aangesloten is:

- Website ACV

- Website ACLVB

- Website ABVV

Is uw werknemer niet aangesloten bij een vakbond, dan dient het dossier online ingediend te worden via de Website HVW. De werknemer die tijdelijk werkloos vanwege overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt voor de periode vanaf februari 2020 tot en met juni 2020. Dit is ook van toepassing voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken.

Inkomen tijdens tijdelijke werkloosheid overmacht

* Hoeveel bedraagt de werkloosheidsuitkering tijdens de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

Uw werknemer ontvangt 70% van het geplafonneerde loon. Het geplafonneerd loon bedraagt op heden 2.754,76 EUR per maand. Daarboven ontvangt uw werknemer 5,63 EUR per dag van de RVA. Op die bedragenwordt er 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

* Klopt het dat er mogelijks een voorschot wordt betaald aan wie tijdelijk werkloos is?

Doordat de RVA overladen wordt met aanvragen en er telkens een nieuw werkloosheidsdossier moet worden aangemaakt, kan het voorkomen dat er nu eerst met voorschotten zal worden gewerkt en dat het saldo nadien zal worden uitbetaald. Werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld, krijgen een voorschot van 1.450 EUR (verhoudingsgewijs indien geen volledige maand). Voor wie geen nieuw dossier moet worden aangemaakt, wordt in principe meteen het volledige bedrag werkloosheidsuitkering betaald.

* Kan de werkloosheidsuitkering aangevuld worden?

In bepaalde sectoren is er voorzien via een CAO in de toekenning van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Afhankelijk van de regelgeving in het desbetreffende paritair comité zal deze aanvullende vergoeding ten laste zijn van de werkgever of van het fonds voor bestaanszekerheid. Wij volgen dit voor u op en passen deze regeling toe bij de loonberekening indien van toepassing.

U kan als werkgever ook een aanvulling toekennen bovenop de werkloosheidsuitkering zonder dat daarop sociale bijdragen verschuldigd zijn. Hiervoor moeten volgende voorwaarden gerespecteerd worden (algemene regeling):

  • De werknemer ontvangt een socialezekerheidsuitkering (zoals een werkloosheidsuitkering);
  • De vergoeding van de werkgever is een aanvulling bij die socialezekerheidsuitkering, zodat de werkgever het verlies van de beroepsinkomsten van de werknemer wil compenseren;
  • Het brutobedrag van die aanvullende vergoeding is niet hoger dan de socialezekerheidsuitkering;
  • De werkgever maakt geen onderscheid tussen de tot eenzelfde categorie behorende werknemers.

De RSZ heeft ondertussen aangekondigd om soepeler te zijn voor werkgevers die werknemers ingevolge de corona-maatregelen in tijdelijke werkloosheid geplaatst hebben. Zij kunnen een aanvulling bij de werkloosheidsuitkering toekennen, zonder dat daarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, door maar één voorwaarde na te leven. De RSZ stelt als enige voorwaarde dat de som van de werkloosheidsuitkering die de werknemer zal ontvangen en de aanvulling door de werkgever niet tot gevolg mag hebben dat de werknemer meer zou ontvangen dan wanneer hij of zij gewerkt had. De RSZ aanvaardt een vrijstelling enkel indien alle werknemers van dezelfde categorie gelijk worden behandeld. Dit kan bijvoorbeeld door alle werknemers een compensatie te geven tot hetzelfde percentage van het belastbaar loon of hetzelfde forfaitaire bedrag toe te kennen.

Indien aan deze voorwaarden voldaan, dan is het bedrag vrij van RSZ.

Er is wel nog steeds bedrijfsvoorheffing verschuldigd aan een percentage van 26,75%.


Cumulatie tijdelijke werkloosheid overmacht en verrichten van bepaalde activiteiten


* Kan uw tijdelijk werkloze werknemer tewerkgesteld worden bij een andere werkgever tijdens zijn werkloosheid?

Ja, een tijdelijk werkloze mag altijd een tewerkstelling uitoefenen of aanvatten bij een andere werkgever dan bij deze waarbij men tijdelijk werkloos is gesteld. De tijdelijk werkloze moet dit wel zo spoedig mogelijk en liefst voorafgaandelijk aangeven bij de uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheid). De aangifte van de tewerkstelling tijdens tijdelijke werkloosheid is verplicht omdat de inkomsten NIET kunnen gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkering.


* Kan uw tijdelijk werkloze werknemer werken als vrijwillige brandweerman of als vrijwilliger van de civiele bescherming, met behoud van de werkloosheidsuitkering?


Ja, tot 30 juni 2020 is het toegelaten om tijdens de tijdelijke werkloosheid activiteiten als vrijwillige brandweer en als vrijwilliger van de civiele bescherming te verrichten, met behoud van de uitkeringen. Er moeten geen specifieke formaliteiten vervuld worden. Alle vergoedingen die men ontvangt als vrijwillige brandweerman of als vrijwilliger van de civiele bescherming, mogen gecumuleerd worden met de werkloosheiduitkering.


* Kan uw tijdelijk werkloze werknemer activiteiten als vrijwilliger verrichten zonder verlies van de werkloosheidsuitkering?


Tot 30 juni 2020 is er een vrijstelling van de aangifteplicht voor de tijdelijk werkloze die een vrijwillige activiteit wil uitoefenen voor een particulier of voor een organisatie (een vereniging zonder winstoogmerk, een openbare dienst, een instelling van openbaar nut, een door een Gemeenschap georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling, een cultureel centrum, een jeugdtehuis, een kerkfabriek).

De inkomensgrenzen blijven echter wel ongewijzigd. Men moet ook nog rekening blijven houden met de beperkingen die door de veiligheidsraad en de regering zijn opgelegd.


* Wat houdt de tijdelijke versoepeling in die geldt voor iemand die een bijberoep uitoefende vooraleer men tijdelijk werkloos gesteld werd?


Indien uw werknemer een tijdelijk werkloze is die, vooraleer hij tijdelijk werkloos werd gesteld, al een bijberoep uitoefende, dan moet hij tot 30 juni 2020 dit bijberoep niet aangeven bij de RVA.

Bovendien moeten ook de andere voorwaarden wat betreft het tijdstip waarop hij de activiteit uitoefent (bijberoep mag dus uitgeoefend worden tussen 7 uur en 18 uur) en het soort activiteit niet vervuld zijn.

De inkomsten uit het bijberoep zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering.


* Kan uw werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld ten gevolge van het coronavirus een flexi-job uitoefenen bij een andere werkgever?


Ja, maar de werknemer moet dit melden aan de uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheid). De inkomsten die verworven worden in het kader van de flexi-jobtewerkstelling bij de andere werkgever, mogen NIET gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkeringen.


Praktische vragen m.b.t. de tijdelijke werkloosheid overmacht door het coronavirus


* Wat is de impact van de tijdelijke werkloosheid overmacht door het coronavirus op de vakantierechten en het vakantiegeld van uw werknemers?


Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt normaal niet gelijkgesteld voor de berekening van de vakantieduur en het vakantiegeld. Echter heeft de regering aangekondigd dat de periode tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van de coronacrisis in de periode van 2 februari tot en met 30 juni 2020 wel zal worden gelijkgesteld. De wetgeving zal hiervoor aangepast worden.


* Wat is de impact van de tijdelijke werkloosheid overmacht door het coronavirus op de eindejaarspremie?


Een eventuele gelijkstelling van de periode van tijdelijke werkloosheid overmacht voor de berekening van het bedrag van de eindejaarspremie wordt bepaald door de sectorale CAO die de regeling van de eindejaarspremie bepaalt.

Meestal was dit in het verleden niet het geval en werden deze dagen niet gelijkgesteld. De kans bestaat wel dat de sectoren in de komende tijd initiatieven nemen om de periodes van tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van de coronacrisis zullen gelijkstellen voor de berekening van de eindejaarspremie. Wij volgen dit verder voor u op.


* Kan er tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingeroepen worden voor halve dagen?


Neen, een werkgever kan een werknemer niet een halve dag laten komen werken en een halve dag op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht plaatsen. Dit is steeds voor een volledige werkdag.

Hierin bestaat er 1 uitzondering: in geval van werkhervatting wegens progressieve tewerkstelling met halve werkdagen. In deze situatie heeft de werknemer een progressieve werkhervatting met halve werkdagen en halve dagen ziekte. Op de halve werkdagen zullen zij wel deels vergoed worden met een werkloosheidsuitkering wegens overmacht.


* Kan een werknemer bepaalde dagen tewerkgesteld worden en op andere dagen tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht?


Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is dit in principe niet mogelijk, maar voor overmacht in het kader van het coronavirus wordt hiervoor een uitzondering voorzien. Het is dus mogelijk om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht af te wisselen met arbeidsdagen.


* Ben ik verplicht om al mijn personeel tijdelijk werkloos te stellen of niet?


Het is mogelijk dat bepaalde werknemers aan de slag blijven in uw onderneming en dat andere werknemers op tijdelijke werkloosheid worden gesteld.


* Moet uw werknemer verplicht zijn verlofdagen opnemen vooraleer de werknemer beroep kan doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?


Neen, de werknemer is niet verplicht de verlofdagen eerst op te nemen. Mocht de werknemer toch vrijwillig de verlofdagen opnemen, dan kan de werknemer voor die dagen niet tijdelijk werkloos worden gesteld.


* Wat gebeurt er indien de tijdelijke werkloosheid samenvalt met vakantiedagen?


Een werknemer heeft geen recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wanneer de werknemer het recht heeft op loon. Er gelden geen wettelijke voorrangsregels omtrent de samenloop van tijdelijke werkloosheid en vakantiedagen waardoor er toepassing gemaakt moet worden van het principe “de eerste schorsing primeert“.

Bij geplande collectieve of individuele vakantie en de beslissing om vakantie toe te kennen werd reeds genomen vóór de eerste werkloosheidsdag, zal de vakantie voorrang hebben op de tijdelijke werkloosheid.

Voor individuele vakantiedagen is het mogelijk om in onderling akkoord de geplande vakantiedagen te schrappen en te vervangen door werkloosheidsdagen. Dit is geen verplichting voor de werkgever. Als de vakantiedagen geschrapt worden, zullen ze op een later moment opgenomen moeten worden.

Voor collectieve vakantiedagen geldt er een procedure om deze vast te leggen. Als er wijzigingen worden gebracht aan de collectieve vakantie, dan moet dezelfde procedure gerespecteerd worden om dit te wijzigen.


* Wat gebeurt er indien de tijdelijke werkloosheid samenvalt met de ziektedagen?


De ziekte gaat in vóór de periode tijdelijke werkloosheid wegens overmacht:

  • De dagen ziekte die samenvallen met de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden vergoed door de mutualiteit. De werkgever is geen gewaarborgd loon verschuldigd.
  • De dagen ziekte die op een gewone werkdag vallen worden vergoed door de werkgever. De werknemer heeft voor deze dagen recht op gewaarborgd loon.

De ziekte gaat in tijdens de periode tijdelijke werkloosheid wegens overmacht:

  • De dagen ziekte die samenvallen met de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden vergoed door het ziekenfonds. De werkgever is geen gewaarborgd loon verschuldigd.
  • De dagen ziekte die op een gewone werkdag vallen worden vergoed door de werkgever. De werknemer heeft voor deze dagen recht op gewaarborgd loon.

De werknemer dient onmiddellijk een aangifte te doen bij zijn of haar mutualiteit indien de ziektedagen samenvallen met de tijdelijke werkloosheid overmacht.

* Kan er tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingeroepen worden wanneer de werkgever zelf besmet is met het coronavirus?

In dergelijk geval is de werkgever zelf verhinderd om werk te verschaffen aan zijn werknemers omdat hij zelf ziek is. In dergelijk geval kan voor de werknemers tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd.

* Kan er tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingeroepen worden wanneer de werkgever zijn werknemers preventief naar huis stuurt?

Wanneer een werkgever uit eigen initiatief de werknemer preventief naar huis wil sturen, dan kan er geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden ingeroepen. Mocht de bedrijfsarts daarentegen beslissen dat alle directe collega’s of de werknemers van een bepaalde afdeling naar huis moeten, dan kan voor die werknemers tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden ingeroepen. Opgelet: de werknemers mogen niet ziek zijn. Indien ze ziek zijn, dan moet de werkgever gewaarborgd loon betalen en zal de mutualiteit later tussenkomen.


* Kan er tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingeroepen worden voor werknemers in progressieve tewerkstelling?


Ja, beide uitkeringen kunnen gecombineerd worden. Voor de werkdagen zal de werknemer een werkloosheidsuitkering ontvangen. Voor de ziektedagen een ziekte-uitkering. Zoals eerder aangegeven kan de combinatie ook indien de werknemer in halve dagen progressief het werk heeft hervat.


* Wordt een feestdag tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid betaald door de werkgever?


Bij tijdelijke werkloosheid overmacht behoudt de werknemer het loon voor de feestdagen die vallen in de periode van 14 dagen die volgen op de aanvang van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Per effectieve werkloosheidsdag begint een periode van 14 dagen. Indien een werknemer het werk hervat en er nadien opnieuw een periode van werkloosheid wordt ingevoerd, vangt opnieuw een periode van 14 dagen aan.


* Kunnen uitkeringen wegens tijdskrediet of thematische verloven bij tijdelijke werkloosheid nog worden toegestaan?


Wanneer een werknemer tijdens de periode van tijdskrediet of thematisch verlof, tijdelijk werkloos wordt gesteld, kan de werknemer hiervoor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen genieten. De werknemer kan dus in tijdelijke werkloosheid worden gesteld volgens het aangepaste werkrooster. De werknemer wordt beschouwd als vrijwillig deeltijds werknemer en heeft dus recht op halve uitkeringen tijdelijke werkloosheid, te cumuleren met de onderbrekingsuitkering door het tijdskrediet of het thematisch verlof.

Opgelet: het voortijdig stopzetten van tijdskrediet of thematisch verlof is geen recht. Dit kan enkel in onderling overleg met de werkgever. Het tijdskrediet of thematisch verlof mag niet voortijdig stopgezet worden met als enige bedoeling tijdelijk werkloos te worden gesteld.


* Wat met moederschapsverlof tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?


Wanneer het moederschapsverlof ingaat tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, dan stopt die tijdelijke werkloosheid voor die werkneemster. Zij ontvangt niet langer werkloosheidsuitkeringen, maar wel moederschapsuitkeringen.


* Wat met klein verlet tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?


Klein verlet heeft tot doel van het werk afwezig te mogen zijn om een gebeurtenis in familiale kring te kunnen bijwonen. Gezien de werknemer die in tijdelijke werkloosheid is reeds thuis is van het werk, zal de werknemer geen klein verlet kunnen opnemen.


* Wat gebeurt er indien de tijdelijke werkloosheid samenvalt met de geplande inhaalrustdagen in de bouw (bijvoorbeeld dinsdag 14 april 2020) of het bouwverlof?


De geplande inhaalrustdagen in de bouw blijven behouden. Er zal dus geen uitkering voor tijdelijke werkloosheid zijn, maar een vergoeding van Constructiv voor de arbeiders (wordt pas in december uitbetaald) en loon voor de bedienden.

Het bouwverlof wordt vastgelegd volgens de afspraken in de bouwsector. Deze worden telkens in het najaar gemaakt voor de zomer van het jaar daarop. Het is dus mogelijk om hiervan af te wijken, maar dit kan enkel volgens de procedure zoals voorzien voor collectieve vakantiedagen.


* Wat gebeurt er indien de tijdelijke werkloosheid samenvalt met een geplande inhaalrustdag?


Een geplande dag inhaalrust primeert op de tijdelijke werkloosheid. Enkel in onderling overleg kan de geplande inhaalrustdag nog ingetrokken en verplaatst worden naar een andere dag.


* Kan ik de functie en/of de arbeidsduur van mijn werknemers wijzigen?


De functie van een werknemer is contractueel bepaald en dus een essentiële voorwaarde van de overeenkomst die met de werknemer werd gesloten. Dit kan niet zomaar gewijzigd worden op initiatief van de werkgever, zonder toestemming van de werknemer. Indien de functie toch eenzijdig zou gewijzigd worden door de werkgever en de werknemer hiermee niet akkoord is, kan dit leiden tot een impliciet ontslag door de werkgever. Aangezien de coronacrisis een zeer uitzonderlijke situatie is, kan de vraag aan de werknemer om zijn functie tijdelijk te veranderen, niet zomaar aanzien worden als een intentie van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te verbreken. Het is echter aangewezen om hierover duidelijke afspraken te maken en deze op te nemen in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst.

Voor de wijziging van het tewerkstellingsregime, zal er een bijlage bij de arbeidsovereenkomst moeten opgemaakt worden. Deze wijziging moet ook in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer.


* Komt mijn werknemer in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indien de werknemer niet kan komen werken omdat de crèche gesloten is?


In principe zijn de crèches open en kan hier geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingeroepen worden. Enkel indien duidelijk kan worden aangetoond dat er toch geen opvang mogelijk was en dat de werknemer geen enkel alternatief heeft, kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangevraagd worden.


* Komt uw student in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid?


Meestal niet, een student die jonger is dan 18 jaar en die nog onderworpen is aan de deeltijdse leerplicht heeft geen recht op werkloosheidsuitkeringen. Ook de student die ouder is dan 18 jaar en die nog studies met volledig leerplan volgt, heeft geen recht op uitkeringen, behalve indien de lessen hoofdzakelijk op zaterdag of na 17 uur worden gegeven.


* Kan uw grensarbeider tijdelijk werkloos worden gesteld?


Ja, een grensarbeider die in een ander land dan België woont en in België werkt, kan tijdelijk werkloos gesteld worden in bepaalde situaties. Beroep op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan indien de grens zou gesloten zijn of de werknemer niet kan tewerkgesteld zijn omdat de onderneming waar hij tewerkgesteld is zou gesloten zijn.

Opgelet: in het omgekeerde geval (persoon woont in België en werkt in het buitenland), valt de werknemer ten laste van het werkland. Er is dan geen tijdelijke werkloosheid ten laste van België mogelijk.


* Komt mijn gepensioneerde werknemer in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?


Ja, tot 30 juni 2020 moet men hier geen aangifte van doen en kan dit gecumuleerd worden met uitkeringen tijdelijke werkloosheid. Let wel op: indien men minstens 65 jaar is maar toch nog aan de slag als werknemer, dan kunt u enkel tijdelijke werkloosheidsuitkeringen genieten voor zover men geen pensioen geniet.


* Komt uw flexi-jobwerknemer in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?


Indien er een schriftelijke arbeidsovereenkomst bestaat, kan er beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De flexi-jobwerknemers met enkel een raamovereenkomst en een dagelijkse dimona-melding, maar zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst komen niet in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Enkel de flexi-jobbers met een raamovereenkomst en een doorlopende dimona-melding, waarbij er dus wel een schriftelijke arbeidsovereenkomst is, komen in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Er moet dus sprake zijn van een effectieve arbeidsovereenkomst.


* Komt uw werknemer die niet ziek is maar die preventief door de overheid in quarantaine werd geplaatst, in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?


Ja , wanneer de overheid beslist om een persoon in quarantaine te plaatsen omdat hij (vermoedelijk) besmet is, kan de werknemer tijdelijk werkloos worden gesteld omwille van overmacht.

Opgelet: de werknemer mag niet ziek zijn. Indien de werknemer ziek is, moet de werkgever gewaarborgd loon betalen en zal de mutualiteit later tussenkomen.


* Kan u tijdelijke werkloosheid aanvragen voor een contract dat al getekend is maar nog niet is aangevat?


In geval van een verandering van tewerkstelling en indien de nieuwe arbeidsovereenkomst werd afgesloten vóór de coronacrisis, maar toch niet onmiddellijk kon ingaan omdat de werknemer nog zijn ontslag diende te geven en een opzeg moest presteren, kan in de nieuwe tewerkstelling tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd.


* Wat gebeurt er in geval van samenloop van tijdelijke werkloosheid en sollicitatieverlof?


De tijdelijke werkloosheid door overmacht primeert op het sollicitatieverlof. De werknemer zal dus geen dagen sollicitatieverlof kunnen opnemen die samenvallen met werkloosheidsdagen en het is ook niet mogelijk om de niet-opgenomen dagen van de ene naar de andere week over te zetten.


* Kan ik tijdens de tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis aflopende contracten verlengen?


Er is tijdelijke werkloosheid mogelijk voor opeenvolgende contracten van bepaalde duur. Wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur al effectief gestart was vóór 14 maart 2020 en afloopt na 14 maart 2020 en aansluitend wordt verlengd, kan er tijdelijke werkloosheid worden ingeroepen als er wordt aangetoond dat de intentie om te verlengen al aanwezig was.


* Wordt de opzeggingstermijn geschorst in geval van tijdelijke werkloosheid door overmacht?


Nee, de opzeggingstermijn wordt niet geschorst gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid door overmacht.


* Kan een werknemer zijn ontslag geven zonder opzeg in een periode van werkloosheid door overmacht?


Een werknemer kan in 2 gevallen de overeenkomst zonder opzegging beëindigen:

  • In geval van tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer indien de periode van werkloosheid langer duurt dan één maand;
  • In geval van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen.

Aangezien de tijdelijke werkloosheid door de Ministerraad gelijkgesteld is met werkloosheid wegens overmacht, kan de werknemer zijn ontslag niet geven zonder de wettelijke opzeggingstermijnen te respecteren.


* Welke invloed heeft de periode van tijdelijke werkloosheid overmacht voor het toekomstige pensioen van mijn werknemers?


De periode van tijdelijke werkloosheid wordt gelijkgesteld met een gewerkte periode. Er is geen impact op het pensioendatum en op het pensioenbedrag.


* Mag ik mijn werknemers op tijdelijke werkloosheid overmacht stellen en toch studenten, extra's en flexi-jobbers aanwerven?


Neen, indien u tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toepast, dan betekent dit dat er geen of onvoldoende werk is voor uw werknemers. Als u nadien toch flexi-jobbers, studenten, extra’s,… aanwerft, dan geeft u aan dat er eigenlijk wel nog genoeg werk was.


* Kan een leerling tijdelijk werkloos worden gesteld?


Leerlingen die een alternerende opleiding volgen kunnen tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht of om economische redenen.


* Moet ik eerst mijn overuren opnemen vooraleer ik tijdelijk werkloos kan worden gesteld?


De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht, moet niet eerst de verworven overuren opnemen vooraleer de werknemer tijdelijk werkloos gesteld kan worden. Opgelet: de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens economische oorzaken, moet eerst de verworven overuren opnemen vooraleer de werknemer tijdelijk werkloos gesteld kan worden wegens economische oorzaken.


* Welk document moet ik aan mijn werknemer bezorgen indien mijn werknemer gebruik wil maken van uitstel van betaling van de hypothecaire lening?


De werknemer zal een loonbrief moeten bezorgen aan de bank. Daarbij wordt vaak gevraagd naar een afprint van de maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid (de zogenaamde ASR scenario 5). Wij kunnen dit voor u bezorgen.

Daarbij moet u ook een verklaring invullen en ondertekenen als werkgever, waarin u bevestigt dat uw werknemer gebruik maakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis. Dit document vindt u terug via “Mijn E-documenten” in Easy Online (document “Uitstel lening Covid-19).
Op de hoogte blijven?