Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing corona

Photo 1567427017947 545c5f8d16ad

De gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing corona werd gepubliceerd in de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie.

Wat zijn de voorwaarden?

Alle werkgevers die in de periode tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gedurende één ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen een beroep deden op tijdelijke werkloosheid, kunnen een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing bekomen.

De vennootschappen die in de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020 zich in één van de hieronder vermelde situaties bevinden, kunnen nooit aanspraak maken op deze vrijstelling:

- Inkoop van eigen aandelen of toekenning of uitkering van dividenden, met inbegrip van de uitkering van liquidatiereserves;

- Kapitaalvermindering of elke andere vermindering of verdeling van eigen vermogen hebben verricht;

- Een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in een belastingparadijs;

- Betalingen hebben gedaan aan vennootschappen die bevestigd zijn in een belastingparadijs in de loop van het belastbare tijdperk voor een totaalbedrag van tenminste 100.000 EUR tenzij deze betalingen werden verricht in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften.

Wat is de grootte van deze vrijstelling?

U kan een gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing genieten ten belope van 50% van het verschil tussen:

- de bedrijfsvoorheffing van de maanden juni, juli en augustus 2020 en

- de bedrijfsvoorheffing van de referteperiode mei 2020.

Deze fiscale maatregel moet berekend worden op het saldo van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing na toepassing van de verschillende vrijstellingen.

De vrijstelling over deze 3 maanden mag nooit meer bedragen van 20 miljoen EUR.

Elke werkgever die in de periode tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gedurende één ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen een beroep heeft gedaan op tijdelijke werkloosheid, wordt door ons gecontacteerd. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging waarin u moet bevestigen of dat u voldoet aan de bijkomende voorwaarden zoals hierboven vermeld.

Van zodra wij uw schriftelijke bevestiging hebben ontvangen, zullen wij de vrijstelling toepassen. Op heden is het echter nog niet mogelijk om de effectieve aangiftes in te dienen. Van zodra de FOD Financiën de nodige tools beschikbaar stelt, zullen wij de aangiftes voor u indienen (vermoedelijk eind september).

Bij vragen, contacteer ons via mail of telefoon.

Op de hoogte blijven?