Heeft uw werknemer recht op klein verlet voor een communiefeest ?

Een werknemer mag - met behoud van loon - afwezig zijn op de dag van de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd van één van zijn kinderen. Maar wat als die dag samenvalt met een dag waarop de werknemer normaal niet werkt ?

Valt de dag van de plechtigheid of van het vrijzinnigheidsfeest samen met een zondag, een feestdag of een dag waarop normaal gezien niet wordt gewerkt, dan biedt de wet de werknemer de mogelijkheid afwezig te blijven op de dag onmiddellijk vóór of onmiddellijk nà de gebeurtenis. Volgens de Minister van Werk is dit de gewoonlijke activiteitsdag die in de tijd het dichts bij de dag van de ceremonie gelegen is.

Dit betekent dat een werknemer, die van maandag tot vrijdag werkt in een klassieke vijfdagenweek, op maandag het recht heeft om van het werk afwezig te zijn naar aanleiding van de plechtige communie of het feest voor de vrijzinnige jeugd op zondag. Hij heeft dus niet het recht om op de vrijdag van de week ervoor van het werk afwezig te zijn. De maandag ligt immers het dichtst bij de dag van de ceremonie.

Deeltijdse arbeid

De (in)activiteitsdagen waarnaar wordt verwezen, worden bekeken op ondernemingsniveau. Er wordt geen rekening gehouden met het arbeidsregime van de deeltijdse werknemer. Het loon voor deze dag staat in verhouding tot het aantal uren dat de werknemer normaal gepresteerd zou hebben.

Voor wie ?

Het recht op klein verlet geldt zowel voor een eigen kind van de werknemer, als voor een kind van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner. Het kind hoeft bovendien niet gedomicilieerd te zijn op het adres van de werknemer die klein verlet wenst op te nemen.

Voorwaarden

Als je medewerker klein verlet wenst op te nemen, dan dient hij je daarvan vooraf zo spoedig mogelijk te verwittigen. Je mag het recht op klein verlet niet verhinderen, maar je mag uiteraard wel een bewijsstuk opvragen. De school, de catechist of het organiserend comité van het feest van de vrijzinnige jeugd kunnen een attest afleveren. Je medewerker mag het klein verlet enkel gebruiken voor het doel waarvoor het toegekend is.

Wat met de eerste communie of het lentefeest?

Voor de eerste communie of het lentefeest is er geen recht op klein verlet voorzien.

Meerdere kinderen op dezelfde dag

Indien meerdere kinderen uit een gezin op dezelfde dag hun plechtige communie doen of deelnemen aan het feest van de vrijzinnige jeugd (bijvoorbeeld meerlingen of kinderen uit het vorig huwelijk van de partners) dan hoef je als werkgever slechts éénmaal recht op klein verlet toe te kennen.

Minimumreglementering

Hierboven wordt de algemene regeling weergegeven. De algemene regeling is slechts van toepassing in zoverre er geen andere gunstigere regelingen voorzien zijn. Zo hebben verscheidene sectoren een gunstiger stelsel, waarbij het klein verlet n.a.v. de plechtige communie en het vrijzinnigheidsfeest niet meer beperkt wordt tot de dag onmiddellijk vóór of onmiddellijk ná de plechtigheid, maar waarbij ze de mogelijkheid bieden om deze dag vrij vast te stellen in de week vóór of na de gebeurtenis. Ook op ondernemings- en individueel niveau zijn afwijkende bepalingen mogelijk.

Photo by chris liu on Unsplash

Op de hoogte blijven?