Het corona-ouderschapsverlof

Foto corona ouderschapsverlof

De Ministerraad heeft op 2 mei 2020 een beslissing genomen over het corona-ouderschapsverlof. Het KB over het corona-ouderschapsverlof is op 14 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Wie heeft recht op het corona-ouderschapsverlof?

Als werknemer moet men minstens één maand in dienst zijn bij een werkgever om recht te hebben op het corona-ouderschapsverlof. Dit verlof laat het toe aan werknemers om hun arbeidsprestaties te verminderen met 1/5 of 1/2 voor hun kind dat de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt heeft. De leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar is van toepassing voor een kind met een handicap.

Het corona-ouderschapsverlof kan ook opgenomen worden door de adoptieouders en de pleegouders.

Hoe kan ik het corona-ouderschapsverlof opnemen?

Er is een mogelijkheid om de arbeidsprestaties met 1/5 te verminderen, op voorwaarde dat men voltijds tewerkgesteld is bij de werkgever. Er is ook een mogelijkheid om de arbeidsprestaties te verminderen met 1/2, daarvoor moet de werknemer minstens 75% van een voltijdse tewerkstelling ingeschreven zijn. Een volledige schorsing van de prestaties is niet mogelijk zoals bij het gewone ouderschapsverlof.

Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel of in maanden of weken, al dan niet opeenvolgend.

Hoe vraag ik het corona-ouderschapsverlof aan?

De werknemer moet de werkgever tenminste 3 dagen op voorhand op de hoogte brengen. De werkgever moet steeds zijn akkoord geven. Een kortere termijn kan in onderling akkoord worden overeengekomen.

De werkgever kan het corona-ouderschapsverlof weigeren. Weigeringsbeslissingen moeten binnen de 3 werkdagen na aanvraag aan de werknemer worden meegedeeld.

De onderbrekingsuitkering moet bij de RVA worden aangevraagd ten laatste 2 maanden na aanvang van het corona-ouderschapsverlof.

Duur van de maatregel

Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden tussen 1 mei en 30 juni 2020.

De werknemer neemt al ouderschapsverlof?

Indien de werknemer al ouderschapsverlof opneemt, dan zijn er 2 mogelijkheden. De werknemer kan het lopend ouderschapsverlof laten omzetten in corona-ouderschapsverlof of de werknemer kan het lopend ouderschapsverlof tijdelijk laten schorsen en corona-ouderschapsverlof in de plaats aanvragen. Hiervoor is het akkoord van de werkgever ook vereist.

De opname van het corona-ouderschapsverlof heeft geen impact op het saldo van het gewone ouderschapsverlof. Als het ouderschapsverlof normaal gezien doorloopt na 30 juni 2020, dan wordt het vanaf dan hernomen tot de oorspronkelijk aangevraagde einddatum. Het saldo van het gewoon ouderschapsverlof kan daarna nog worden verkregen. De werknemer zal hiervoor een nieuwe aanvraag moeten indienen.

Uitkering tijdens het corona-ouderschapsverlof

Het bedrag van de uitkering is gelijk aan de uitkering in geval van gewoon ouderschapsverlof, verhoogd met 25%. De toekenning verloopt volgens dezelfde regels.


Op de hoogte blijven?