Wat is er gewijzigd aan het corona-ouderschapsverlof?

Corona ouderschapsverlof update

Sedert 1 mei 2020 is er de mogelijkheid om corona-ouderschapsverlof op te nemen. Dit verlof wil werknemers helpen om tijdens de coronacrisis hun werk te verzoenen met de tijd die nodig is voor de opvang van hun kind(eren). Het corona-ouderschapsverlof kan enkel opgenomen worden mits akkoord van de werkgever.

Ondertussen zijn er wijzigingen aangebracht aan het corona-ouderschapsverlof. Hierbij geven wij graag een overzicht van het volledig wettelijk kader rond corona-ouderschapsverlof.

Wie kan er corona-ouderschapsverlof opnemen?

 1. De ouder van minstens één kind jonger dan 12 jaar of een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar;
 2. De adoptieouder van een kind jonger dan 12 jaar of een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar, vanaf de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente van de verblijfplaats van de werknemer;
 3. De pleegouder van een kind jonger dan 12 jaar of een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar dat in het gezin van de werknemer geplaatst werd door de rechtbank of door een door de gemeenschap erkende dienst;
 4. De ouder dat het kind met een handicap, zonder leeftijdsgrens opvangt indien het geniet van een ambulante dienstverlening, thuis of in een instelling, of een behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen. Het kan hier dus ook gaan om volwassenen.

Geldt er een anciënniteitsvoorwaarde?

De werknemer moet minstens 1 maand anciënniteit hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Deze anciënniteitsvoorwaarde geldt niet indien de werkgever een federale, gewestelijke of gemeenschapsdienst is, of indien de werknemer tewerkgesteld is in het onderwijs of bij een autonoom overheidsbedrijf.

Welke onderbrekingsmogelijkheden zijn er?

Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. De onderbreking met 1/5. De werknemer werkt dan nog 80% van een voltijdse tewerkstelling.
 2. De onderbreking met 1/2. De werknemer werkt dan nog 50% van een voltijdse tewerkstelling.
 3. De voltijdse onderbreking. De werknemer kan dan een periode volledig stoppen met werken. Deze voltijdse onderbreking is vanaf 1 juli 2020 enkel mogelijk voor alleenwonende ouder en de ouder van een gehandicapt kind. Een alleenwonende ouder is een ouder die uitsluitend samenwoont met één of meer kinderen, van wie minstens één ten laste is.

Moet ik voltijds werken om corona-ouderschapsverlof te kunnen aanvragen?

Om corona-ouderschapsverlof te kunnen opnemen moet de werknemer:

- voltijds werken voor de vermindering met 1/5;

- tenminste 3/4 werken voor de halftijdse onderbreking.

Tijdens welke periode kan het corona-ouderschapsverlof worden genomen?

Het corona-ouderschapsverlof kan worden genomen van 1 mei tot en met 30 september 2020. Dit kan op verschillende manieren worden opgenomen:

 1. Ofwel in één aaneengesloten periode tot en met 30 september 2020;
 2. Ofwel gedurende één maand (verlengbaar);
 3. Ofwel gedurende één of meerdere periodes van een week, al dan niet opeenvolgend;
 4. Ofwel een combinatie van maanden en weken.

Kan het lopend ouderschapsverlof omgezet worden naar een corona-ouderschapsverlof?

Het lopend ouderschapsverlof kan omgezet worden naar corona-ouderschapsverlof. Met het akkoord van de werkgever is het mogelijk om het gewone ouderschapsverlof "on hold" te zetten en in de plaats corona-ouderschapsverlof te nemen. Zo wordt de teller van het gewone ouderschapsverlof stopgezet. De werknemer kan dezelfde onderbrekingsbreuk zoals in het gewone ouderschapsverlof behouden, maar kan dit ook wijzigen. Dat betekent dat de werknemer die voltijds of 1/10 gewoon ouderschapsverlof opneemt, het corona-ouderschapsverlof kan aanvragen voor 1/5 of 1/2. Een werknemer die 1/5 gewoon ouderschapsverlof opneemt, kan ervoor kiezen om het corona-ouderschapsverlof voor 1/2 aan te vragen.

Kan het lopend tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof vervangen worden door de opname van het corona-ouderschapsverlof?

Dit kan ook omgezet worden naar corona-ouderschapsverlof, mits akkoord van de werkgever.

Wat gebeurt er met de resterende periode van het gewone ouderschapsverlof, tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof, na afloop van het corona-ouderschapsverlof?

Indien het gewone ouderschapsverlof of de geschorste loopbaanonderbreking niet voor de volledige voorziene duurtijd wordt omgezet in het corona-ouderschapsverlof,dan wordt het gewone ouderschapsverlof of loopbaanonderbreking vanaf de dag die volgt op het einde van het corona-ouderschapsverlof hernomen tot de oorspronkelijk aangevraagde einddatum. De resterende periode van het omgezette ouderschapsverlof of de geschorste loopbaanonderbreking kan later worden opgenomen, ook als deze resterende duur niet voldoet aan de minimale duur van het verlof. Hiervoor moet een nieuwe aanvraag bij RVA ingediend worden.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure voor het corona-ouderschapsverlof?

Het corona-ouderschapsverlof moet schriftelijk en minstens 3 werkdagen op voorhand aan de werkgever aangevraagd worden. Dit kan via een aangetekend schrijven of door overhandiging van een geschrift waarvan het duplicaat voor ontvangst wordt ondertekend door de werkgever. Men kan ook kiezen om de aanvraag via e-mail met ontvangstbevestiging te versturen.

De schriftelijke kennisgeving moet de gewenste onderbrekingsbreuk en begin-en einddatum van het corona-ouderschapsverlof vermelden. In onderling akkoord kan die termijn nog ingekort worden.

De werkgever deelt zijn goedkeuring of weigering mee maximaal 3 werkdagen na de aanvraag en in ieder geval nog vóór de aanvang van het corona-ouderschapsverlof. Dit kan schriftelijk of via e-mail met ontvangstbevestiging.

De werknemer moet een onderbrekingsuitkering aanvragen bij de RVA ten laatste 2 maanden na aanvang van het corona-ouderschapsverlof.

Hoeveel bedraagt de onderbrekingsuitkering tijdens het corona-ouderschapsverlof?

De werknemer die corona-ouderschapsverlof opneemt, opent het recht op een onderbrekingsuitkering die 25% hoger ligt dan het bedrag van het gewone halftijdse of 1/5 ouderschapsverlof. Indien er een halftijds corona-ouderschapsverlof opgenomen wordt vanuit een deeltijdse tewerkstelling van minstens 3/4, wordt het bedrag van de uitkering in verhouding berekend.

Indien de werknemer een alleenwonende ouder is of ouder is van een kind met een handicap, ontvangt de werknemer vanaf 1 juli 2020 een uitkering die 50% hoger ligt dan het bedrag van een gewone ouderschapsverlofuitkering. De bruto-uitkering mag nooit hoger liggen dan het loon dat men verliest door het corona-ouderschapsverlof op te nemen.

Op de hoogte blijven?