Het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers

Het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2016 voorziet in een re-integratietraject op maat om langdurig arbeidsongeschikte werknemers te begeleiden naar een tijdelijk of definitief aangepast of ander werk.

Het is belangrijk om zich eerst te focussen op de re-integratiemogelijkheden bij de eigen werkgever, omdat men vaak op termijn het overeengekomen werk zullen kunnen hernemen, eventueel in kader van progressieve werkhervatting. Het voordeel is ook dat de werknemer dan kan worden gereïntegreerd in een professionele context die hem vertrouwd is en bij collega's en een werkgever waarmee de persoon een band heeft. Dit verhoogt nog de kansen op een vlotte re-integratie!

De sleutelrol in het re-integratieproject is voor de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Hij kent de arbeidsomstandigheden en het werk in een bepaalde onderneming, maar is ook aanspreekpunt voor werkgever en werknemer.

De werkgevers of zieke werknemers die onvoldoende meewerken aan het re-integratieplan, riskeren een boete. Op donderdag 30 maart 2017 heeft de regering een akkoord bereikt rond de bestraffing van langdurig zieke werknemers en/of werkgevers die te weinig inspanningen leveren voor hun re-integratie. Bedrijven met minder dan 50 werknemers riskeren voorlopig geen boete als ze zich te weinig inspannen.

Werkgevers van bedrijven met minstens 50 werknemers die niet meewerken aan re-integratie, riskeren een boete van 800 EUR per individueel dossier.

Ook arbeidsongeschikte werknemers die onvoldoende meewerken aan hun re-integratie naar de werkvloer riskeren een sanctie. De werknemer verliest gedurende 1 maand 5% van de ziekte-uitkering, als een zieke werknemer zijn papierwerk niet in orde brengt. Als een ziek werknemer niet opdaagt op een gesprek met de begeleidende arts, dan verliest men 10% van de ziekte-uitkering gedurende 1 maand.

Voor meer informatie, kan u contact opnemen met sociaal kantoor VDA.

Bron:

Koninklijk besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers betreft.


Op de hoogte blijven?