Het "Terug-naar-werktraject" voor arbeidsongeschikte werknemers

Administratie opzetten

Wat is een "Terug-Naar-Werktraject"?

Sinds 1 januari 2022 bestaat er een "Terug-Naar-Werk-traject" (TNW-traject). Een TNW-traject wordt gedefinieerd als "elk traject dat tot doel heeft om de arbeidsongeschikte werknemer onder coördinatie van de TNW-coördinator zo snel mogelijk te ondersteunen bij het vinden van de gepaste begeleiding met het oog op de uitoefening van een tewerkstelling die past bij de mogelijkheden en noden van de werknemer".

Het traject kan ofwel worden opgestart na een doorverwijzing van de adviserende arts van de mutualiteit o.b.v. een inschatting van de restcapaciteit, ofwel na een vraag van de langdurig zieke werknemer zelf.

De bedoeling van het traject is om een multidisciplinair re-integratieplan op te stellen na overleg tussen de werknemer, de "TNW-coördinator", de adviserende arts en alle andere te betrekken actoren tijdens een re-integratietraject gericht op sociaalprofessionele re-integratie.

Vragenlijst

De werknemer moet op verzoek van de adviserende arts bepaalde informatie bezorgen die noodzakelijk is voor de inschatting van zijn restcapaciteiten. Dit doet hij door het vervolledigen van de vragenlijst die hij ontvangt van de adviserende arts van het ziekenfonds 10 weken na aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid.

Deze vragenlijst moet binnen een termijn van 2 weken aan de adviserend arts overgemaakt worden.

Indien de noodzakelijke informatie niet meegedeeld werd, moet de werknemer ingaan op de uitnodiging van de adviserende arts voor een medisch onderzoek.

De adviserende arts maakt op basis hiervan een eerste inschatting van de resterende capaciteiten.

Uitnodiging van "Terug-Naar-Werk-coördinator" voor eerste contactmoment

De "Terug-Naar-Werk-coördinator" kan de arbeidsongeschikte werknemer uitnodigen voor een eerste gesprek. Hierbij wordt nagegaan of de betrokkene een terugkeer naar het werk als mogelijk ziet en of er hiervoor hulp nodig is.

Responsabilisering

Een koninklijk besluit moet zowel de voorrwaarden vastleggen als de mate waarin de uitkeringen worden verminderd vastleggen indien de arbeidsongeschikte werknemer:

  • Ofwel zonder geldige rechtvaardiging afwezig is op het medisch onderzoek;
  • Ofwel zonder geldige rechtvaardiging afwezig is op het eerste contactmoment.

Het dagbedrag van de uitkering van de arbeidsongeschikte werknemer mag niet met meer dan 2,5% verminderd worden.

Bovenstaande bepalingen treden in werking op 1 januari 2023.

Op de hoogte blijven?