Langdurig werkzoekenden: NIEUWE maatregel aanwervingsincentive

Sedert 1 januari 2017 komen aanwervingen van langdurig werkzoekenden niet meer in aanmerking voor een doelgroepvermindering en/of een activering van de werkuitkering. De Vlaamse regering voorziet nu in de toekenning van een premie bij de aanwerving van langdurig werkzoekenden.

Welke werkgevers komen in aanmerking?

Alle werkgevers komen in aanmerking, dus zowel private als publieke sector.

Welke werknemers komen in aanmerking?

De volgende voorwaarden moeten voldaan zijn om aanspraak te maken op een aanwervingsincentive:

 1. Arbeidsovereenkomst start ten vroegste op 1 januari 2017
 2. Op het ogenblik van de indiensttreding moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Gedurende minstens 2 jaar als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB ingeschreven zijn;
 • Op het einde van het kwartaal van indiensttreding minstens 25 jaar zijn en de leeftijd van 55 jaar niet bereikt hebben;
 • Er moet een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur worden afgesloten;
 • Er kan afgeweken worden van het contract van onbepaalde duur. Indien men één of meer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten afsluit met een duurtijd van minstens 3 maanden en als men kan aantonen dat de tijdelijke arbeidsovereenkomsten overeenstemmen met het gangbare wervingsbeleid van de onderneming.
 • De exploitatiezetel van de tewerkstelling is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Welke werknemers komen niet in aanmerking?

Deze nieuwe maatregel wordt niet toegekend bij de tewerkstelling als uitzendkracht, flexi-job werknemer en gelegenheidswerknemer.

Welke werkgevers komen niet in aanmerking?

Ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking voor deze maatregel.

Met welke subsidies is de aanwervingsincentive niet cumuleerbaar?

 • Met de loonincentive in het kader van maatwerk (idem beschutte en sociale werkplaatsen)
 • Met de vergoeding in het kader van lokale diensteneconomie
 • Met de loonincentive in het kader van invoegbedrijven

Er geldt een algemene regel dat wanneer het totaal van alle (Vlaamse en federale) subsidies voor betrokken persoon hoger is dan 50% van de bruto loonkost, dan zal het bedrag dat de 50% overschrijdt, in mindering worden gebracht van de aanwervingsincentive. Indien één van deze subsidies de Vlaamse Ondersteuningsincentive voor personen met een arbeidshandicap (VOP) is, dan mag het totaal van alle subsidies 100% van de bruto loonkost bedragen, voordat er een vermindering dient toegepast te worden.

Hoeveel bedraagt de aanwervingsincentive?

Deze maatregel bestaat uit 2 delen:

 1. Premie 1 = 1.250 EUR wanneer de werknemer gedurende 3 maanden bij de onderneming is tewerkgesteld.
 2. Premie 2 = 3.000 EUR wanneer de werknemer gedurende 12 maanden bij de onderneming is tewerkgesteld.

Bij deeltijdse tewerkstelling:

 • * Indien de tewerkstelling minder dan 30% is, dan wordt er geen subsidie betaald.
 • * Indien de tewerkstelling tussen 30% en 80% is, dan is de subsidie 60% van het maximum (dus 750 EUR en 1.800 EUR).
 • * Indien de tewerkstelling 80% of meer bedraagt, dan is de subsidie aan 100%.

Hoe vraag ik de aanwervingsincentive aan?

De aanvraag moet binnen de 3 maanden na de indiensttreding van de niet-werkende werkzoekende gebeuren. Dit kan alleen online aangevraagd worden. Vanaf halverwege april 2017 kan de werkgever beperkte online aanvraag doen. Deze aanvraag zal maar behandeld worden vanaf dat de nieuwe toepassing operationeel is, vermoedelijk vanaf 1 juli 2017. De betalingen zijn voorzien vanaf september 2017.

Voor meer informatie, kan u contact opnemen met sociaal kantoor VDA.

Bron:

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, gepubliceerd in Belgisch Staatsblad op 22/03/2017.Op de hoogte blijven?