Leg uw vervangende feestdagen vóór 15 december vast

Vervangingsdagen van de feestdagen en de periodes van collectieve sluiting dienen in het arbeidsreglement te worden opgenomen. We zetten voor u graag nog eventjes de regels en formaliteiten op een rijtje.

Vervanging van feestdagen die samenvallen met een dag waarop niet wordt gewerkt

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of met een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, dan dient deze te worden vervangen. Deze vervangingsdag wordt dan beschouwd als de feestdag voor de werknemers van de onderneming. Het aantal uren dat zou worden gewerkt tijdens die “vervangingsdag” is van weinig belang.

Indien er geen beslissing is van het paritair orgaan, of geen beslissing van de ondernemingsraad, of niet van de vakbondsafvaardiging, en ook geen collectieve overeenkomst tussen de werkgever en alle werknemers, dan moet de vervangingsdag in onderling akkoord tussen de werkgever en elke werknemer worden vastgelegd.

Als er geen collectief of individueel akkoord tussen de werknemer en de werkgever werd bereikt, wordt de feestdag vervangen door de eerste dag volgend op de feestdag waarop in de onderneming normaal wordt gewerkt.

De werkgever is verplicht vóór 15 december van elk jaar in de lokalen van de onderneming een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken waarin de vervangingsdagen van de feestdagen vermeld worden. Een kopie van dit bericht moet als bijlage bij het arbeidsreglement worden gevoegd en een exemplaar van het bericht moet ook gericht worden aan het Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid. Een modeldocument kan u bekomen bij uw dossierbeheerder of via info@sociaalkantoor.be .

In 2019 vallen de feestdagen op volgende dagen:

Nieuwjaar: dinsdag 1 januari

Paasmaandag: maandag 22 april

Feest van de Arbeid: woensdag 1 mei

Hemelvaart: donderdag 30 mei

Pinkstermaandag: maandag 10 juni

Nationale Feestdag: zondag 21 juli

O.L.V. Hemelvaart: donderdag 15 augustus

Allerheiligen: vrijdag 1 november

Wapenstilstand: maandag 11 november

Kerstmis: woensdag 25 december

Vaststelling van periodes van collectieve sluiting

Wanneer de werkgever een collectieve sluiting in zijn onderneming wenst te voorzien en het paritair comité heeft dienaangaande geen beslissing genomen, dient hij zijn personeel of de vertegenwoordigers ervan (ondernemingsraad, vakbondsafvaardiging) vooraf te raadplegen om in een akkoord de sluitingsperiode te bepalen.

Zodra de werkgever en de werknemers of hun vertegenwoordigers de collectieve sluiting unaniem in onderling akkoord hebben vastgelegd, moet zij bekend worden gemaakt; een kopie van de beslissing dient aan de werknemers overgemaakt, een kopie dient als bijlage bij het arbeidsreglement toegevoegd te worden en een exemplaar van het akkoord dient aan het Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid gestuurd te worden. Een modeldocument kan u bekomen bij uw dossierbeheerder of via info@sociaalkantoor.be .

Indien de data van de collectieve sluiting niet op ondernemingsvlak worden vastgesteld, worden de periodes van jaarlijkse vakantie vastgelegd in individueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer. Een werknemer kan dus niet éénzijdig de data van zijn vakantie vastleggen. Het akkoord van zijn werkgever is steeds noodzakelijk.

Om alle discussies te vermijden, werkt de werkgever best een procedure, voor de aanvraag en goedkeuring van verlofdagen, uit in het arbeidsreglement. Hierin kan bijvoorbeeld vermeld worden hoeveel dagen op voorhand het verlof moet worden aangevraagd. In het arbeidsreglement kan ook voorzien worden dat de werkgever het recht heeft om het verlof te weigeren wanneer teveel werknemers in dezelfde periode verlof wensen te nemen.

Op de hoogte blijven?