Nationale staking op 13/02/2019

De vakbonden organiseren op woensdag 13 februari 2019 een collectieve actie in het ganseland. Dit roept ongetwijfeld vragen op bij u, als werkgever. Wij zetten graag enkele puntjes op een rij.

Mogen jouw medewerkers afwezig blijven op deze dagen?

Deelnemen aan een actiedag valt onder het stakingsrecht. In principe kan je jou hier als werkgever dan ook niet tegen verzetten. Evenmin kan je eisen dat jouw medewerker aantoont dat hij effectief deelnam aan de betoging.

Hoe kan ik weten wie overgaat tot staking en wie niet?

In ondernemingen met een vakbondsafvaardiging regelt de syndicale delegatie de deelname van de werknemers. In sectorale bepalingen kunnen hier specifieke regels over opgenomen worden.

In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging moet de werknemer die wil staken zelf het initiatief nemen en zijn werkgever op de hoogte brengen. Zo kan je die werkdag als onbezoldigde stakingsdag registreren. Een voorafgaande verwittiging volstaat, maar je kan dit als werkgever niet opeisen.

Hebben jouw medewerkers recht op loon?

Medewerkers die gaan betogen, leveren geen prestaties en hebben daardoor ook geen recht op loon. Als een medewerker lid is van een vakbond, dan zal hij of zij van hen een stakingsvergoeding krijgen. Medewerkers die gewoon komen werken, moet je uiteraard wel betalen.

Kan ik mijn werknemers verplichten om de dag van de staking thuis te blijven?

Neen. Je kan in overleg met je medewerkers overeenkomen dat ze een dag verlof of inhaalrust nemen, maar de mensen voor wie de stakingsdag een normale werkdag is, kan je niet verplichten om thuis te blijven. Je hebt nu eenmaal de contractuele verplichting om je werknemers te laten werken. Laat je dit na en verplicht je jouw mensen toch om thuis te blijven, dan kunnen zij voor die dag hun loon opeisen. Misschien is telewerk een optie binnen uw bedrijf?

Heeft de niet-stakende werknemer recht op loon?

De werkwillige werknemer kan het werk niet aanvatten

De niet-stakende werknemer die wegens de stakingsactie het werk niet kan aanvatten, heeft evenmin recht op (gewaarborgd) loon.

Deze werknemers kunnen eventueel aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen indien het beheerscomité van de RVA hierin toestemt. Er is een tweeledige voorwaarde voor de toekenning van deze uitkering:

  • De werknemer mag niet behoren tot de arbeidseenheid waarin zich stakende werknemers bevinden;
  • De werknemer mag geen belang hebben bij het inwilligen van de eisen van de stakers.

Aan de werknemers die hierom verzoeken, moet de werkgever een werkloosheidsformulier C.3.2. – Werkgever en een controleformulier C.3.2. A overmaken.

Noteer dat in geval van een nationale staking, het beheerscomité van de RVA meestal geen werkloosheidsuitkeringen zal toekennen daar zij van oordeel is dat de werknemer voordeel zou kunnen hebben bij het inwilligen van de eisen van de stakers.

De werkwillige komt te laat of niet aan op het werk

In principe heeft elke werknemer die niet op het werk raakt of te laat aankomt recht op gewaarborgd dagloon, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan;

  • De arbeidsgeschikte werknemer begeeft zich op normale wijze naar het werk.
  • De oorzaak van het te laat komen of van de afwezigheid doet zich voor op de weg naar het werk (dus niet vóór het vertrek).
  • De oorzaak van de vertraging of van de afwezigheid is te wijten aan een onvoorzienbare omstandigheid volledig onafhankelijk van de wil van de werknemer (bijvoorbeeld een onaangekondigde wegversperring).

De werkwillige werknemer die wegens deze stakingsactie niet of niet tijdig op het werk aankomt, zal geen aanspraak kunnen maken op gewaarborgd dagloon voor de verloren uren. De stakingsactie werd immers op voorhand via diverse (media-) kanalen meegedeeld, waardoor de werknemer tijdig de nodige maatregelen kon nemen.

De werknemer die op geen enkele wijze op het werk geraakt, kan ervoor opteren om verlof te nemen.

Meer informatie?

Mocht je hierover nog vragen hebben, kan je altijd contact opnemen met de medewerkers van Sociaal Kantoor VDA. Zij helpen je graag verder.

Op de hoogte blijven?