Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen - Wijzigingen aangebracht door cao nr. 90/4

Istockphoto 1346088116 612x612

Op 22 februari 2022 werd de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90/4 ondertekend door de sociale partners. Er zijn een aantal beperkte wijzigingen aangebracht aan het stelsel van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (of ook de collectieve loonbonus). In dit artikel schetsen we nog even kort de voorwaarden die gebonden zijn aan de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen en de wijzigingen die op 22 februari 2022 werden vastgelegd.

Algemeen - voorwaarden

Werkgevers kunnen op basis van cao nr. 90 al hun werknemers of een deel ervan op een fiscaal en sociaal gunstige manier een loonbonus toekennen die gebonden is aan de collectieve resultaten die een onderneming op basis van objectieve criteria behaalt. Om het sociaal en fiscaal voordelig regime te kunnen toepassen, moeten de voorwaarden van cao nr. 90 en de wet van 21 december 2007 nageleefd worden.

Indien er een vakbondsafvaardiging is binnen de onderneming, moet er een ondernemingscao met een verplichte inhoud worden afgesloten. Indien er geen vakbondsafvaardiging is binnen de onderneming, moet er een niet-recurrente loonbonus via ofwel een specifieke ondernemingscao ofwel een toetredingsakte met verplichte inhoud voorzien worden. Hierin worden de collectieve doelstellingen vermeld die gelden voor de onderneming, een groep van ondernemingen of een welomschreven groep werknemers.

De loonbonus mag niet worden toegekend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel.

Het ontwerp van de toetredingsakte met inbegrip van het toekenningsplan moet aan elke betrokken werknemer overhandigd worden. Gedurende 15 kalenderdagen moet er een register van opmerkingen ter beschikking worden gehouden van de betrokken werknemers. Na afloop van de termijn van 15 kalenderdagen moet het opmerkingenregister gestuurd worden naar de regionale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten. Het loonbonusplan dat via toetredingsakte wordt opgemaakt, kan digitaal ingediend worden via www.bonusplannen.be.

De reglementering voorziet immers dat het bonusplan ingediend moet zijn voordat 1/3de van de referteperiode verlopen is. Indien u als referteperiode het kalenderjaar 2022 wil toepassen, dan moet u rekening houden met de deadline van 30.04.2022 voor de indiening van het loonbonusplan.

Behandeling van de premie

De niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 33% en een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd door de werknemer. Het plafond van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voor 2022, bedraagt 3.558 EUR voor RSZ-doeleinden en 3.094 EUR voor de fiscus.

De cao nr. 90/4 - wat is er nieuw?

De cao nr. 90/4 van 22 februari 2022 voorziet een aantal wijzigingen m.b.t. de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

Welzijn

De doelstellingen met betrekking tot het welzijn op het werk en veiligheid, kunnen alleen maar worden opgenomen als het globle preventieplan, het lopende jaaractieplan en preventieplan samen met de cao of de toetredingsakte worden overgemaakt aan de FOD WASO.

Mobiliteit

De doelstelllingen in verband met de mobiliteit zijn enkel toegelaten indien fietsvergoedingen worden toegekend aan werknemers die de fiets gebruiken voor hun woon-werkverkeer.

Modellen en procedure

In kader van de aangebrachte wijzigingen zijn er nieuwe modelformulieren voorzien zowel voor de cao als de toetredingsakte.

Er wordt voorzien in een overgangsperiode tot 1 juni 2022. Concreet betekent dit dat de oude modelformulieren nog steeds kunnen worden gebruikt en door de griffie worden aanvaard voor alle toetredingsakten en cao's gesloten vóór 1 juni 2022. Deze overgangsperiode geldt ook voor de bonusplannen die online worden neergelegd via www.bonusplannen.be.

Wenst u een loonbonusplan in te voeren in uw onderneming? Contacteer Sociaal Kantoor VDA voor meer informatie.

Op de hoogte blijven?