Nieuw vanaf 1 oktober 2019: het mantelzorgverlof

Wie komt in aanmerking?

De werknemer moet erkend zijn als mantelzorger door het ziekenfonds. Dit is enkel mogelijk met akkoord van de geholpen persoon of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger via een verklaring op eer.

De mantelzorger moet daarbij ook voldoen aan enkele voorwaarden:

- In België verblijven en ingeschreven zijn in het bevolkings-of vreemdelingenregister;

- Zijn of haar bijstand en hulp niet beroepshalve, maar gratis en in samenwerking met tenminste één professionele zorgverlener verstrekken;

- Een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie opgebouwd hebben met de geholpen persoon.

Zorgbehoevende persoon

De geholpen persoon moet erkend zijn als zorgbehoevend. Hiervoor moet men aan volgende voorwaarden voldoen:

- Minstens 21 jaar oud zijn;

- Hoofdverblijfplaats in België;

- Een score van minstens 12 punten hebben op de medisch-sociale schaal.

Hoe regel je de aanvraag voor mantelzorgverlof?

In principe moet de werknemer slechts 7 dagen voordat hij/zij mantelzorgverlof wil opnemen de werkgever schriftelijk op de hoogte brengen. Met de medewerkers kan een langere termijn van 7 dagen worden overeengekomen via een schriftelijk akkoord.

Tip: Informeer uw medewerkers over deze nieuwe mogelijkheid en vraag hen om zeker op tijd de aanvraag schriftelijk in te dienen.

Werknemers kunnen ten vroegste een schriftelijke aanvraag indienen op 1 oktober 2019.

Mantelzorgverlof

Indien de mantelzorger en de zorgbehoevende persoon aan alle voorwaarden voldoen, kan er mantelzorgverlof worden opgenomen. Er zijn volgende mogelijkheden om het mantelzorgverlof op te nemen:

- Volledige onderbreking gedurende 1 maand (voltijdse en deeltijdse werknemers);

- Halftijdse onderbreking gedurende 2 maanden (voltijdse werknemers);

- 1/5de vermindering gedurende 2 maanden (voltijdse werknemers)

Gespreid over zijn of haar ganse loopbaan kan het mantelzorgverlof maximaal 6 maanden (volledige onderbreking) of 12 maanden (halftijdse of 1/5de onderbreking) worden opgenomen.

Wat is het impact op het loon?

Wie mantelzorgverlof opneemt, ontvangt een uitkering van de RVA. Het bedrag en de toekenningsmodaliteiten van de uitkering moeten nog vastgelegd worden per koninklijk besluit. Zolang dit niet gebeurd is, zijn de bedragen en toekenningsmodaliteiten van de uitkeringen van het thematisch verlof "Medische bijstand" van toepassing.

Belangrijk: ontslagbescherming

De werknemer geniet van een ontslagbescherming vanaf de schriftelijke kennisgeving tot 3 maanden na de einddatum van het mantelzorgverlof.


Op de hoogte blijven?