Nieuwe wetgeving technische bedrijfseenheid (TBE): impact op de doelgroepvermindering eerste aanwervingen

TBE

Voor de RSZ-vermindering voor de eerste aanwervingen, kan de RSZ oordelen dat twee of meerdere juridische entiteiten samen één geheel vormen. Dat geheel wordt dan een technische bedrijfseenheid, of TBE, genoemd. Eén van de meest voorkomende discussies tussen ondernemingen en de RSZ ging over de invulling van het begrip ‘technische bedrijfseenheid’ voor de doelgroepvermindering eerste aanwervingen omdat er onder de oude regelgeving geen definitie bestond.

Tot eind 2021 bestond er geen wettelijke definitie van het begrip ‘technische bedrijfseenheid’. De principes werden door de rechtsspraak en de interpretatie van de RSZ ingevuld. De definitie werd nu omschreven in de wet.

Het begrip ‘technische bedrijfseenheid’ wordt uitdrukkelijk gedefinieerd als volgt: “twee of meer juridische entiteiten worden als één TBE beschouwd als ze:

  • Gemeenschappelijke personen in dienst hebben (sociale band), zoals:

- Werknemers die van de ene entiteit naar de andere overstappen;

- Werknemers die als zelfstandige beginnen te werken en daarbij dezelfde of een gelijkaardige activiteit uitvoeren als de onderneming waar ze werkten;

- Ondernemingen die de activiteiten van een andere voortzetten met een andere eigenaar, maar met gedeeltelijk hetzelfde personeel. Als werknemers na een faillissement worden overgenomen in het kader van een cao nr. 32bis, worden die werknemers niet in aanmerking genomen om de sociale band te bepalen.

  • En gelijkaardige of aanvullende activiteiten hebben (socio-economische band).

Voortaan bestaat er een nieuw onderscheid tussen een simultane en een historische technische bedrijfseenheid. Dat onderscheid is van belang voor de telling van het aantal werknemers in de TBE en de rang van de werknemers. Die telling en de rang bepalen het bedrag van de RSZ-korting.

Simultane en historische technische bedrijfseenheid

  • Simultane technische bedrijfseenheid: twee of meer ondernemingen die op de datum van de indiensttreding van de nieuwe werknemer voor wie de werkgever de doelgroepvermindering wenst toe te passen, in de tijd naast elkaar actief zijn en een sociale band en een socio-economische verwevenheid met elkaar hebben. Bijvoorbeeld: een bestuurder van een kledingzaak in Kortrijk opent in Gent een andere kledingzaak onder hetzelfde merk.
  • Historische technische bedrijfseenheid: twee of meer ondernemingen die op de datum van indiensttreding van de nieuwe werknemer voor wie de werkgever de doelgroepvermindering wenst toe te passen, een sociale band en een voorafgaandelijke socio-economische verwevenheid met elkaar hebben. De verwevenheid van de verschillende entiteiten is beperkt tot een periode van 12 maanden. Bijvoorbeeld: een advocaat is geassocieerd met een andere advocaat. Hij beslist om een eigen structuur op te richten door een nieuwe juridische entiteit in het leven te roepen met dezelfde activiteiten en hij neemt een deel van de klantenportefeuille over, maar treedt in concurrentie met de andere onderneming die blijft bestaan.

TBE: nieuwe principes telberekening

Of u als werkgever deel uitmaakt van een simultane dan wel een historische technische bedrijfseenheid heeft ook gevolgen voor het bepalen van de rangorde.

Als verschillende ondernemingen een simultane TBE vormen, wordt de rang voor de toekenning van de RSZ-vermindering bepaald op het niveau van de TBE. De korting zelf wordt nog altijd op het niveau van de juridische entiteiten toegepast. Als de rangvolgorde bepaald is, dan blijft die vastgeklikt op het niveau van de juridische entiteit.

Voorbeeld ter verduidelijking:

Stap 1: bepaling van de rang:

Als in een TBE al 4 werknemers werken, zal een 5de werknemer enkel het recht kunnen openen op de RSZ-vermindering voor een 5de werknemer. Ook al begint die werknemer te werken als de eerste werknemer van een nieuwe juridische entiteit binnen de TBE.

Stap 2: bepaling van het recht op de korting:

De werknemer zal geen RSZ-vermindering openen. Dit komt omdat de nieuwe juridische entiteit zelf geen 5 werknemers in dienst heeft. Dit is net nodig om het recht op de RSZ-korting te openen.

Juridische entiteiten die samen een simultane TBE vormen, worden door de wetgeving als één werkgever gezien. Om die reden kan er binnen die TBE voor maximaal 6 werknemers een korting voor de eerste aanwerving toegepast worden. Als er op hetzelfde moment binnen de TBE 6 werknemers werken, kan er geen bijkomende korting meer worden toegekend.

Als juridische entiteiten elkaar in de tijd opvolgen, is er sprake van een historische TBE. Het kan ook gaan om ondernemingen die zich van elkaar afgesplitst hebben. Na de afsplitsing, op het moment van een nieuwe aanwerving, hebben die entiteiten geen nauwe band meer met elkaar. Een onderneming dat opgesplitst is en waarbij de 2 ondernemingen nadien concurrenten worden, is een voorbeeld van een historische TBE. Ondernemingen blijven deel uitmaken van de historische TBE tot 12 maanden na de opvolging in de tijd of tot 12 maanden na de splitsing waarbij de band verbroken wordt.

Ook bij een historische TBE moet er sprake zijn van een bijkomende tewerkstelling in vergelijking met de situatie vóór de eerste dag van tewerkstelling van een nieuwe werknemer. Het mag om vervanging gaan.

Het bepalen van de rang voor de toekenning van de RSZ-korting, gebeurt hier op het niveau van de juridische entiteit en niet op het niveau van de TBE. De korting voor elk van de aanwervingen, kan maar één keer binnen dezelfde juridische entiteit toegepast worden. Maar, in tegenstelling tot de simultane TBE, bestaat hier wel de mogelijkheid om dezelfde korting meerdere keren binnen de historische TBE toe te passen.

Voorbeeld ter verduidelijking:

Een juridische entiteit heeft 2 werknemers en wordt op 15 maart 2022 opgesplitst. Beide ondernemingen A en B worden elkaars concurrent. En elk van hen neemt 1 werknemer over.

Onderneming B neemt op 15 april 2022 twee nieuwe werknemers aan. Er is dan in onderneming B een bijkomende tewerkstelling van 1 werknemer. Onderneming B heeft op 15 april 2022 immers tegelijk 3 werknemers in dienst en dat is er 1 meer dan in de historische TBE.

Die 3de werknemer zal dan bij onderneming B het recht op een RSZ-korting voor de 3de werknemer openen.


Op de hoogte blijven?