Overschakeling naar het zomeruur in de nacht van 30 op 31 maart

Dit weekend is het weer zover! Maar misschien ook wel voor de allerlaatste keer … Tijdens de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 maart, schakelen we over op het zomeruur. Dan wordt klok een uur vooruit gedraaid en wordt 2 uur plots 3 uur. Werknemers die nachtdienst hebben, moeten dus een uur minder werken. Worden ze dan ook een uur minder betaald?

Ploegenarbeid

De gevolgen van het zomeruur op het loon van werknemers die in ploegen werken - en niet forfaitair per maand betaald worden -liggen vast in de NAR-cao nr. 30:

De werknemers die in het totaal 16 uren zullen presteren voor de nachten waarop het zomeruur en het winteruur worden ingevoerd, zullen voor de tijdens die 2 nachten verrichte arbeid, het normale loon ontvangen dat overeenstemt met 16 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg. Dat loon zal worden uitbetaald naar rato van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het zomeruur en naar rato van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het winteruur.

In alle gevallen waarin de organisatie van het werk dit toelaat, zal de toerbeurt van de ploegen op die manier worden geregeld dat de ploeg die slechts 7 uur werkt bij de overschakeling naar het zomeruur in maart, ook deze is die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren presteerde.

Indien de organisatie van het werk de toepassing van het beginsel inzake de toerbeurt niet toelaat dan:

  • ontvangen de werknemers die bij de overschakeling naar het zomeruur 7 uren zullen presteren, het normale loon dat overeenstemt met 8 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg.
  • ontvangen de werknemers die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren zullen presteren, het normale loon dat overeenstemt met 9 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg.

Schematische voorstelling:

ARBEID IN NACHTPLOEG

WERKELIJK GEPRESTEERD AANTAL UREN

VERSCHULDIGD LOON

werkt WEL bij overschakeling naar zomeruur (31/03/2019)

7 u

8 u

werkt WEL bij overschakeling naar winteruur (27/10/2019)

9 u

8 u

werkt WEL bij overschakeling naar zomeruur (31/03/2019)

7 u

8 u

werkt NIET bij overschakeling naar winteruur (27/10/2019)

Nihil

Nihil

werkt NIET bij overschakeling naar zomeruur (31/03/2019)

Nihil

Nihil

werkt WEL bij overschakeling naar winteruur (27/10/2019)

9 u

9 u

Geen ploegenarbeid

De werknemers die niet in ploegen werken, vallen niet onder het toepassingsgebied van de NAR-cao nr. 30. Deze werknemers ontvangen dan ook het loon volgens hun werkelijke prestaties.

Geen ploegenarbeid

Zomeruur

Winteruur

Loon voor 7 uren

Loon voor 9 uren

Photo by Jesús Rocha on Unsplash

Op de hoogte blijven?