PC 100: Jaarlijkse premie in december

De sociale partners van het PC 100 hebben wat betreft de maximale marge voor loonkostontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016 geopteerd voor de toekenning van een jaarlijkse premie.

Deze jaarlijkse premie bedraagt 11 x het basisuurloon van de maand december van het betreffende jaar, voor een wekelijkse arbeidsduur van 38u.

Vanaf december 2016 wordt deze premie jaarlijks uitbetaald met de lonen van december.

Toekenningsvoorwaarden

 1. Verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor arbeiders op het ogenblik van de betaling van de premie.
 2. Op het ogenblik van de betaling van de premie minstens 6 maand anciënniteit hebben in de onderneming.

De jaarlijkse premie wordt geproratiseerd:

 • voor deeltijdse arbeiders volgens hun deeltijdse arbeidsregeling;
 • volgens effectieve en gelijkgestelde prestaties (= jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, kort verzuim, vaderschapsverlof, moederschapsverlof, arbeidsongeval, beroepsziekte, ADV-dagen, 60 dagen ziekte of ongeval) in het kalenderjaar;
 • voor de arbeiders die de onderneming verlaten voor de datum van betaling van de premie.

Zij hebben recht op de premie pro rata de prestaties van het lopende kalenderjaar, voor zover zij een anciënniteit in de onderneming hebben van minstens 6 maanden op het ogenblik van hun vertrek en indien het gaat om:

 • arbeiders die in de loop van het kalenderjaar werden ontslagen (behalve om dringende redenen);
 • de gepensioneerden;
 • SWT’ers (cao nr. 17);
 • definitieve medische overmacht;
 • overlijden;
 • arbeiders met een arbeidsovereenkomst van minstens 6 maanden of een arbeidsovereenkomst voor bepaald werk van minstens 6 maanden;
 • arbeiders met een anciënniteit van minstens 5 jaar die in de loop van het kalenderjaar zelf ontslag nemen.

Het recht op de premie pro rata de prestaties van het lopende jaar wordt per volledig gepresteerde kalendermaand toegekend. Bij indiensttreding voor de 16de van de maand of uitdiensttreding na de 15de van de maand, wordt deze maand met een volledige maand effectieve prestaties gelijkgesteld.

De jaarlijkse premie moet niet worden toegekend wanneer gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen in 2016 op ondernemingsvlak worden toegekend (m.u.v. bonussen cao nr. 90 en de automatische verhogingen van het loon). Het bedrag van de andere voordelen moet verifieerbaar zijn.

De jaarlijkse premie wordt automatisch toegepast door Sociaal Kantoor VDA behalve wanneer u ons op de hoogte brengt van de toekenning van een gelijkwaardig voordeel.

Bron

Sectoraal akkoord 2015-2016 van 03/12/2015

Op de hoogte blijven?