Recht op deconnectie

Artikel recht op deconnectie

Eén van de maatregelen van de Arbeidsdeal om de combinatie werk en privéleven te bevorderen bestaat in het recht op deconnectie. Dit is het recht om offline of onbereikbaar te zijn buiten de werkuren.

Werkgevers die minstens 20 werknemers tewerkstellen, moeten de praktische modaliteiten van het recht op deconnectie voorzien, tenzij een cao in de NAR of op sectoraal vlak wordt gesloten. Voorlopig hebben enkel volgende paritaire comités hierover een sectorale cao gesloten:

  • PC 120 ( paritair comité voor de textielnijverheid );
  • PC 214 ( paritair comité voor de bedienden van de textielnijverheid );
  • PC 220 ( paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid );
  • PC 310 ( paritair comité voor de banken );
  • PC 315.02 ( paritair subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen );
  • PC 337 ( aanvullend paritair comité voor de non-profitsector ).

Ondernemingen met 20 of meer medewerkers in dienst moeten bijgevolg een ondernemingscao opstellen of het arbeidsreglement wijzigen waarbij de werkgever zich ertoe verbindt om zijn of haar medewerkers niet te contacteren buiten de werkuren.

Tegen 1 april 2023 moet de cao neergelegd zijn op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of dient een afschrift van het gewijzigde arbeidsreglement aan de inspectie bezorgd te worden.

Wat neem je op in de cao of het arbeidsreglement?

  • De praktische modaliteiten voor de toepassing van het recht om niet bereikbaar te zijn buiten het geldend uurrooster;
  • Richtlijnen voor gebruik van digitale hulpmiddelen (zoals laptops en smartphones,...) zodanig dat de rusttijden, verlof, privéleven en familieleven van de werknemer gewaarborgd blijven;
  • Vormings- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden m.b.t. het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico's die verbonden zijn aan overmatige connectie.

Op de hoogte blijven?