Startersjobs voor jongeren, goedkoper voor werkgevers, uitgesteld

De Relancewet creëert de mogelijkheid om jongeren onder de 21 jaar zonder werkervaring, tijdelijk een loon toe te kennen dat onder het minimumloon ligt. De jongere zelf zou dit niet dan weer niet voelen in zijn nettoloon. Maar voorlopig gaat het systeem nog niet van kracht. Maar waar ging het nu weer over ?

Jongeren zonder werkervaring

De werkgever zou aan jongeren onder de 21 jaar zonder werkervaring, een lager loon kunnen toekennen, op voorwaarde dat die aangeworven worden met een gewoon arbeidscontract. Specifieke overeenkomsten zoals tewerkstelling in een stelsel van alternerend leren en werken, leerlingen, … komen dus niet in aanmerking. Ook de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten wordt uitgesloten.

In principe zou de werkgever enkel een lager loon kunnen toekennen als het om de eerste arbeidsovereenkomst van die jongere gaat. De wetgever zou echter korte tewerkstellingsperiodes buiten beschouwing laten. Zo zou het in bepaalde gevallen toch mogelijk zijn om de maatregel toe te passen, ook al gaat het niet echt meer om de allereerste tewerkstelling. Via de Dimona zou de werkgever moeten aangegeven of het al dan niet om een jongere zonder werkervaring gaat.

Verminderd loon

Bovendien moet het gaan om nieuwe werknemers die het minimumloon ontvangen (sectoreigen minimumloon voor de uitgeoefende functie of het loon bedoeld in de CAO nr. 43). De werkgever zou dan dat loon kunnen verlagen met een bepaald percentage. Dat percentage is afhankelijk van de leeftijd van de jongere:

Tot de leeftijd van 18 jaar: Vermindering met 18%

Tot de leeftijd van 19 jaar: Vermindering met 12%

Tot de leeftijd van 20 jaar: Vermindering met 6%

Als de jongeren een hoger loon ontvangt dan vastgelegd in de sector, kan de werkgever de verlaging niet toepassen.

Forfaitaire toeslag ter compensatie

De werkgever moet een forfaitaire toeslag (netto toeslag) betalen aan de nieuwe werknemer in elke maand waarin hij het loon vermindert. De toeslag is vrijgesteld van inhoudingen en bijdragen voor de sociale zekerheid en van fiscale inhoudingen, zodat de jongere het toegekende bedrag aan toeslag netto overhoudt. De tabel met de schalen voor deze toeslag ligt echter nog niet vast. De leeftijd en het bedrag van het niet-verminderde minimumloon zou daarbij bepalend zijn.

Fiscale compensatie voor de werkgever

Er is sprake van een fiscale compensatie voor de werkgever. Het bedrag van de forfaitaire toeslag zou de werkgever in mindering kunnen brengen van het totaal bedrag aan bedrijfsvoorheffing dat hij moet doorstorten naar de Schatkist. Éénmaal de toeslag in mindering is gebracht, kan hij de toeslag wel niet meer aftrekken als beroepskost.

Inwerkingtreding

Deze nieuwe maatregel stond gepland om vanaf 1 juli 2018 van start te gaan. Aangezien nog niet vaststaat hoe die toeslag voor de jongere bepaald moet worden, is het systeem op deze vooropgestelde datum niet haalbaar.

Het is bovendien onduidelijk wanneer alle modaliteiten gekend zullen zijn en of de jongerenlonen dan met terugwerkende kracht toegepast kunnen worden.

Op de hoogte blijven?