Steunmaatregelen voor bedrijven die getroffen worden door de Corona crisis

Update 7/04/2020 - Op vrijdag 6 maart kondigde de regering 10 maatregelen af om ondernemingen te ondersteunen die te lijden hebben onder COVID-19. Hieronder vindt u alvast een overzicht.

Ondernemingen die in betalingsmoeilijkheden verkeren, krijgen wat ademruimte van de overheid. Zowel de fiscus als de RSZ staan, op uitdrukkelijke vraag daartoe, uitstel toe voor de betaling van onder meer de bedrijfsvoorheffing en de sociale bijdragen. Voor meer info: zie het persbericht uitgestuurd door de bevoegde ministers.

Je bent zelf ziek

Een zelfstandige die minstens 8 dagen ziek is, heeft vanaf de 1ste dag ziekte recht op een uitkering van het ziekenfonds. Hiervoor moet je samen met je behandelende arts een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invullen. Dit document kan je bij je ziekenfonds verkrijgen. Opgelet: ga hiervoor niet zomaar langs bij je arts. Bel hem of haar eerst en bespreek samen hoe je dit het beste in orde brengt. Doe dit wel zo snel mogelijk. De uitkering kan namelijk ten vroegste worden uitbetaald vanaf de datum waarop de arts dit document heeft ondertekend.

Ben je langdurig ziek? Informeer dan bij je sociaal verzekeringsfonds of je in aanmerking komt voor de gelijkstelling wegens ziekte. Tijdens deze gelijkgestelde periode hoef je dan geen sociale bijdragen meer te betalen. Als de sociale bijdragen wel verschuldigd blijven, kan je nog betalingsuitstel, vermindering of vrijstelling vragen. Daarover vind je hieronder meer informatie terug.

Tot slot ben je op het vlak van terugbetaling van gezondheidszorgen (zoals dokterskosten) op dezelfde manier verzekerd als de werknemer.

Uitstel van RSZ bijdragen

Ondernemingen die volledig gesloten zijn of te maken krijgen met een forse daling van hun economische activiteit kunnen in diverse situaties voor de bijdragen van het 1ste en 2de kwartaal 2020 uitstel van betaling bekomen tot 15/12/2020. Dit uitstel van betaling wordt soms automatisch toegekend maar soms ook niet.

Lees hiertoe zeker ons artikel Coronacrisis: uitstel van RSZ bijdragen

Minnelijk afbetalingsplan werkgeversbijdragen RSZ

Indien uw onderneming economische gevolgen ondervindt van Corona-virus maar u niet voldoet aan de voorwaarden om een uitstel van betaling te bekomen (zie voorgaand punt), kan voor het 1ste en 2de kwartaal van 2020 een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aangevraagd worden. Met het minnelijk afbetalingsplan van de RSZ kan worden voorzien in maandelijkse afbetalingen voor een maximum van 24 maanden.

Het is heel belangrijk dat u weet dat uitstel van betaling niet ambtshalve wordt toegekend. Dus kamt u met betalingsmoeilijkheden en kunt u uw RSZ-bijdragen niet betalen? Contacteer dan zeker Sociaal Kantoor VDA om een afbetalingsplan aan te vragen bij de RSZ.

Meer info vindt u op de website van de RSZ

Lees hierover meer in ons artikel Coronacrisis: minnelijk afbetalingsplan werkgeversbijdragen RSZ

Tijdelijke werkloosheid door overmacht

Gezien het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis, zijn de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers en dit voor de duur van de beperkende maatregelen (voorlopig tot en met 19/04/2020).

Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

In geval van overmacht hoeft een onderneming niet volledig gesloten te zijn. In de praktijk betekent dit dat sommige werknemers tijdelijk werkloos kunnen worden gesteld en anderen niet. Werknemers kunnen werkloosheidsdagen en arbeidsdagen ook afwisselen (bijvoorbeeld ondernemingen van PC 149.01 - elektriciens - die sluiten, maar waarvan sommige werknemers dingende werkzaamheden blijven uitvoeren (herstellingen en depannages)).

Opgelet: De werkloosheid moet altijd betrekking hebben op een volledige arbeidsdag. Een werknemer kan dus niet in de voormiddag tijdelijk werkloos zijn en in de namiddag werken (of

Lees hierover meer in ons artikel Coronacrisis: vereenvoudiging bij invoering tijdelijke werkloosheid

Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische redenen als overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65% naar 70%. Bedoeling is om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken.

Betalingsplan btw

Als de schuldenaar kan aantonen dat zijn betalingsmoeilijkheden verband houden met Covid-19 wordt het mogelijk om btw-aflossingen te spreiden en kan hij vrijgesteld worden van de gebruikelijke boetes.

Meer info vindt u op de website van de FOD Financiën.

Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

Werkgevers hebben nu automatisch twee maanden uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing zonder dat er hiervoor boetes en nalatigheidsintresten verschuldigd zijn.

Concreet betekent dit:

  • Betaling m.b.t. maandaangifte februari 2020: termijn verlengd tot 13 mei 2020;
  • Betaling m.b.t. maandaangifte maart 2020: termijn verlengd tot 15 juni 2020;
  • Betaling m.b.t. kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020: termijn verlengd tot 15 juni 2020.

Bovenstaand uitstel wordt automatisch toegekend zonder dat u hiervoor een aanvraag moet indienen.

Daarnaast zal het voor de bedrijfsvoorheffing ook mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes, volgens dezelfde voorwaarden.

Dus kamt u na de periode van automatisch uitstel van betaling toch nog met betalingsmoeilijkheden en kunt u bedrijfsvoorheffing niet betalen? Contacteer dan zeker Sociaal Kantoor VDA om een afbetalingsplan aan te vragen bij de FOD Financiën.

Meer info vindt u op de website van de FOD Financiën.

Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting

Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door Covid-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Meer info vindt u op de website van de FOD Financiën.

Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. Neem hiervoor contact op met je Sociaal Verzekeringsfonds.

Meer info vindt u op de website van de Sociale Zekerheid voor Zelfstandige Ondernemers.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Voor de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten toegestaan, evenals de vrijstelling van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met Covid-19. Neem hiervoor contact op met je Sociaal Verzekeringsfonds

Meer info vindt u op de website van de Sociale Zekerheid voor Zelfstandige Ondernemers.

Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Je kan beroep doen op het overbruggingsrecht in volgende situaties:

  • Als je verplicht bent door de overheid om je zaak al dan niet volledig te sluiten
  • Als je je omzet substantieel ziet dalen op voorwaarde dat je minstens je activiteiten voor 7 dagen staakt
  • Als je “preventief” je zaak wil sluiten, dus zonder dat de overheid je hiertoe verplicht. Voorwaarde: je moet je activiteiten voor minstens 7 dagen staken.

Onder bepaalde voorwaarde komen zelfstandigen in hoofdberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1291,69 euro per maand zonder gezinslast en 1614,10 euro met gezinslast. Neem hiervoor contact op met je Sociaal Verzekeringsfonds

Meer info vindt u op de website van de Sociale Zekerheid voor Zelfstandige Ondernemers.

Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen, voor zover wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan Covid-19.

Corona hinderpremie

We voorzien een premie voor ondernemers en zelfstandigen die verplicht hun zaak moeten sluiten omwille van de Corona maatregelen.

  • Bij volledige sluiting: De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag.
  • Bij sluiting in het weekend: Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.
  • Restaurants en frituren die overschakelen op afhaal: Restaurants die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaal, kunnen toch van de Corona hinderpremie genieten Zij kunnen een eenmalige premie krijgen van 4.000 euro en na 21 dagen een dagelijkse vergoeding van 160 euro. Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen die premie aanvragen.

De Hinderpremie kan sinds 26/03/2020 online aangevraagd worden via deze link.

Meer info vindt u op de website van Vlaio

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Op de hoogte blijven?