Tijdelijke werkloosheid na 30 juni 2022: einde van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid

1 soc 1 coronaprocedure tijdelijke werkloosheid nl gerd altmann via pixabay hand 2308934 1920

Tot 30 juni 2022 kunnen werkgevers voor alle tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne, aangeven als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Hiervoor geldt de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid.

Vanaf 1 juli 2022 gelden opnieuw de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid en kan dus niet langer een beroep worden gedaan op de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht.

Dit heeft tot gevolg dat de normale formaliteiten voor het invoeren van de verschillende vormen van tijdelijke werkloosheid opnieuw moeten worden gerespecteerd. Om deze overstap vlotter te laten verlopen, blijven er voorlopig wel nog enkele versoepelingen gelden en zal er in bepaalde gevallen de klassieke procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moeten worden toegepast.

Volgende versoepelingen blijven gelden tot minstens 31 december 2022:

 • De werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld op grond van werkgebrek wegens economische oorzaken, worden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder eerst gedurende een bepaalde periode een aantal arbeidsdagen in loondienst te moeten bewijzen;
 • Tot 31 december 2022 is de werknemer vrijgesteld van het gebruik van een controlekaart C3.2A en moet de werkgever die dus niet overhandigen aan de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid. Aangezien er geen controlekaarten moeten worden afgeleverd, moeten ze ook niet worden ingeschreven in het validatieboek.

Hierbij een overzicht van de te volgen procedures vanaf 1 juli 2022 met vermelding van de versoepelingen:

1. Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken - arbeiders

Tot 31 december 2022 geldt er een versoepeling voor wat betreft de regeling van de verplichte werkweek bij een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De werkgever kan:

 • Na 4 weken volledige schorsing, één week werkhervatting invoeren;
 • Na 8 weken volledige schorsing, twee weken werkhervatting invoeren;
 • Na 12 weken volledige schorsing, drie weken werkhervatting invoeren.

Belangrijk: de aangevraagde schorsingsduur in de voorafgaande mededeling verstuurd naar de RVA kan niet meer bedragen dan 4 weken. De werkgever kan na afloop van de regeling evenwel onmiddellijk aansluitend een nieuwe regeling aanvragen.

Voorbeeld: een werkgever vraagt een regeling van volledige schorsing aan voor 4 weken. Onmiddellijk aansluitend vraagt de werkgever een nieuwe regeling van volledige schorsing aan voor 4 weken. Na afloop van deze regeling wordt het werk voor twee weken hervat.

Daarnaast blijven volgende vormen van gedeeltelijke schorsing ook mogelijk:

 • Maximum 3 opeenvolgende maanden in een regeling van minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan één arbeidsweek per 2 weken;
 • Maximum 12 maanden in een regeling van minstens 3 arbeidsdagen per week of minstens één arbeidsweek per 2 weken.

De werkgever moet, bovenop de werkloosheidsuitkering, voor elke dag waarop de arbeider tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens economische oorzaken, een supplement betalen. De betaling van dat supplement kan ook gebeuren door het Fonds voor Bestaanszekerheid, afhankelijk van de sector.

Vanaf 1 juli 2022 bedraagt het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering opnieuw 65% van het gemiddelde loon (en niet meer 70%).

2. Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken - bedienden

De werkgever moet voorafgaandelijk een aanvraag indienen waarin men aantoont dat de werkgever aan de preliminaire voorwaarden voldoet om een regeling schorsing bedienden werkgebrek in te voeren. Dit wil zeggen dat men gebonden is door een cao of ondernemingsplan en erkend is als onderneming in moeilijkheden.

Normaal gelden volgende formaliteiten voor de economische werkloosheid bij bedienden:

 • Overmaken van het werkloosheidsformulier C106A aan de RVA minstens 14 vóór de eerste kennisgeving aan de bedienden van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen;
 • In principe moet men gebonden zijn door een cao of een ondernemingsplan om economische werkloosheid toe te passen voor bedienden. Tot 30 juni 2023 kan men zich beroepen op cao nr. 159, zo kan men zonder cao of ondernemingsplan de tijdelijke werkloosheid toepassen.

Voor die aanvraag kan van 1 juni 2022 tot 31 december 2022 het formulier C106A-overgangsregeling worden gebruikt, aangezien er voor het bewijs van onderneming in moeilijkheden tot 31 december 2022 een aantal versoepelingen gelden.

Het formulier C106A of C106A-overgangsregeling moet niet worden ingediend indien de werkgever in het verleden al bewezen heeft dat hij aan de preliminaire voorwaarden voldoet en de cao of het ondernemingsplan waarop hij zich beroept nog van toepassing is.

Het formulier C106A-overgangsregeling moet ten minste 14 dagen vóór verzending van de eerste mededeling schorsing bedienden werkgebrek aangetekend of per e-mail verstuurd worden naar:

 • Ofwel de dienst Tijdelijke Werkloosheid van het bevoegde RVA-kantoor indien de onderneming zich beroept op een cao (de aanvullende cao nr. 159, een sectorale cao of een ondernemingscao);
 • Ofwel de algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel) indien de onderneming zicht beroept op een ondernemingsplan.

De RVA heeft bevestigd dat zij een soepelere indieningstermijn zullen aanvaarden, dus een kortere indieningstermijn dan 14 dagen. De werkgever kan de voorafgaande mededeling schorsing bedienden werkgebrek al versturen zodra de RVA de werkgever in kennis heeft gesteld dat de preliminaire voorwaarden aanvaard zijn.

Voor het bewijs van ‘onderneming in moeilijkheden’ gelden tot 31 december 2022 volgende versoepelingen:

 • Indien de werkgever zich beroept op een substantiële daling van minimum 10% van de omzet, de productie of de bestellingen, dan kan hij de daling van de omzet, de productie of de bestellingen in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de regeling van economische werkloosheid bedienden vergelijken met het corresponderende kwartaal in 2019 (en dus niet enkel met het corresponderende kwartaal van de laatste twee kalenderjaren);
 • Indien de werkgever zich beroept op minstens 10% tijdelijke werkloosheid in het RSZ-kwartaal voor verzending van het formulier C106A, dan kan hij zich ook beroepen op de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne (DmfA-dagen code 77) en dus niet enkel op de dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken (DmfA-dagen code 71).

De maximale schorsingsduur op jaarbasis bedraagt 16 weken volledige schorsing of 26 weken gedeeltelijke schorsing. Er wordt voor het uitputten van het krediet geen rekening gehouden met dagen tijdelijke werkloosheid overmacht gelegen vóór 1 juli 2022.

De werkgever moet, bovenop de werkloosheidsuitkering, voor elke dag waarop de bediende tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens economische oorzaken, een supplement betalen, zoals bepaald in de cao of het ondernemingsplan. Dit bedraagt 5,63 EUR per werkloosheidsdag, behoudens sectorale afwijkingen. De betaling van dat supplement kan ook gebeuren door een Fonds voor Bestaanszekerheid.

Vanaf 1 juli 2022 bedraagt het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering opnieuw 65% van het gemiddelde loon (en niet meer 70%).

3. Tijdelijke werkloosheid voor arbeiders en bedienden

Volgende versoepelingen zijn gemeenschappelijk voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor arbeiders en bedienden:

 • Tot 31 december 2022 moet de voorafgaandelijke elektronische mededeling t.a.v. de RVA slechts 3 dagen op voorhand worden verstuurd (vroeger: minstens 7 dagen op voorhand);
 • Tot 31 december 2022 moet de voorafgaandelijke kennisgeving aan de werknemers slechts 3 dagen op voorhand worden verstuurd (vroeger: minstens 7 dagen op voorhand).

Indien bij KB voor een sector een afwijkende regeling geldt die een kortere mededelingstermijn voorziet, dan is die van toepassing.

Alle andere regels van de klassieke procedure van economische werkloosheid blijven wel van toepassing zoals bijvoorbeeld de maandelijkse mededeling van de eerste werkloosheidsdag aan de RVA.

4. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

De gewone procedure voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is opnieuw van toepassing. Dit wil onder andere zeggen dat er opnieuw een elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid verstuurd moet worden naar de RVA samen met de nodige bewijsstukken waaruit de overmacht blijkt. Deze bewijsstukken zijn onder andere een quarantaineattest, een attest opvang kind sluiting corona, een attest opvang kind quarantaine corona,…

Er kan nog gebruik gemaakt worden van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, naar aanleiding van bepaalde “corona-situaties”:

 • Een werknemer moet in quarantaine om de verspreiding van het coronavirus te beperken, maar kan niet telewerken. De werknemer moet wel arbeidsgeschikt zijn tijdens de quarantaine.
 • Tot 31 december 2022: een werknemer moet afwezig zijn van het werk omdat hij moet instaan voor de opvang van een kind dat met hem samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan omdat:

- Het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang geheel of gedeeltelijk gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;

- Het kind zelf in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

In die situaties kunnen er uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd gedurende de periode van de sluiting of de opgelegde quarantaine of isolatie.

Neem zeker contact met ons op indien u meer informatie wenst m.b.t. de tijdelijke werkloosheid.

Op de hoogte blijven?