Tijdelijke werkloosheid overmacht voor opvang kind

Foto artikel tijdelijke werkloosheid overmacht voor opvang kind

De wet van 23 oktober 2020 bepaalt dat werknemers het recht hebben om afwezig te zijn op het werk om te zorgen voor een kind dat door de coronamaatregelen niet naar het kinderdagverblijf, de school of naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan. Dit geldt voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

Voor welke situaties kan dit worden aangevraagd?

Een werknemer heeft het recht afwezig te zijn van het werk en uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen wanneer hij/zij moet instaan voor de opvang van:

- een minderjarig kind met wie de werknemer samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf of naar de school kan gaan;

- een minderjarig kind met wie de werknemer samenwoont en dat afstandsonderwijs moet volgen;

- een gehandicapt kind dat de werknemer ten laste heeft, ongeacht de leeftijd, dat een intramurale of extramurale dienstverlening georganiseerd of erkend door de gemeenschappen niet kan volgen.

Het feit dat het kind niet naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan, moet te wijten zijn aan:

- ofwel de sluiting of tijdelijke stopzetting van de dienst door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het kan hierbij ook gaan om een gedeeltelijke sluiting van een school of opvangcentrum;

- ofwel het feit dat het kind zelf in quarantaine of isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Hierbij een aantal belangrijke opmerkingen:

Indien de werknemer samenwoont met een andere ouder van het kind, kan dit recht voor eenzelfde periode maar worden toegekend aan één van beiden. In een situatie van alternerende huisvesting (= gelijkmatig verdeelde huisvesting) kan dit recht enkel gevraagd worden door de werknemer die gedurende de periode van sluiting, quarantaine,.... effectief samenwoont met het kind. Er kan voor éénzelfde periode voor hetzelfde kind dus altijd maar één persoon gebruik maken van dit recht.

Wat bedoelt men met de sluiting van een instelling?

Hierbij een aantal voorbeelden ter verduidelijking.

Een kind kan niet naar school omdat de school gesloten is wegens een coronamaatregel. De ouder die samenwoont met het kind en die daardoor niet kan gaan werken, kan tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van het kind vragen.

Een kind kan niet naar school omdat de school gesloten is wegens een coronamaatregel. De ouder die samenwoont met het kind zit reeds in quarantaine maar kan telewerken. Deze ouder kan telewerken stopzetten en tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van het kind vragen.

De beslissing van een gemeenschap om de schoolvakanties te verlengen en de organisatie van het afstandsonderwijs worden ook beschouwd als een sluiting van een school.

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de opvang van een kind is enkel mogelijk voor de dagen waarop de instelling (school, crèche) gewoonlijk geopend is en voor de dagen waarop contractueel voorzien is dat de werknemer werkt.

Wat bedoelt men precies met quarantaine van het kind?

Het kind moet in quarantaine omdat het in contact is geweest met een besmet persoon. De werknemer die met het kind samenwoont kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen voor de opvang van het kind.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de opvang van het kind is niet mogelijk als het kind terugkeert van vakantie uit een land dat bij vertrek een rode zone was.

Welke stappen moet de werknemer ondernemen?

De werknemer moet de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen. Indien de instelling sluit of overschakelt op afstandsonderwijs, dan moet de bevoegde instelling deel A van het document "Opvang kind sluiting corona" invullen en ondertekenen. De werknemer moet deel B invullen en ondertekenen. Het volledig ingevuld document moet de werknemer aan de werkgever bezorgen.

Indien de scholen volledig of gedeeltelijk sluiten ten gevolge van een algemene maatregel uitgaande van een bevoegde gemeenschap, dan is het niet nodig om het document "Opvang kind sluiting corona" in te vullen, tenzij de werkgever erom verzoekt.

Als het kind in quarantaine moet, dan moet de werknemer het document "Opvang kind quarantaine corona" zelf invullen en ondertekenen. Samen met het quarantainegetuigschrift moet dit aan de werkgever worden bezorgd.

De werkgever mag de tijdelijke werkloosheid niet weigeren op basis van deze documenten.

Belangrijk: Moet de werknemer voor de eerste keer werkloosheidsuitkeringen aanvragen? Dan moet er een uitkeringsaanvraag ingediend worden bij de uitbetalingsinstelling ACV, ABVV, ACLVB of HVW.

Welke stappen moet de werkgever ondernemen?

Sinds 1 oktober 2020 is de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw ingevoerd voor alle werkgevers. De werkgevers hoeven dus geen mededeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar de RVA te sturen.

De werkgever moet de documenten (de aanvraag verlof opvang kind sluiting corona of de aanvraag verlof opvang kind quarantaine corona samen met het quarantainegetuigschrift) wel ter beschikking houden van de RVA. De RVA kan dit opvragen.

De werkgever moet geen controlekaart C3.2A aan de werknemer bezorgen. Enkel op het einde van de maand moeten de uren tijdelijke werkloosheid aangegeven worden op de aangifte sociaal risico scenario 5, met de code aard van de dag overmacht 5.4. Als werkgever geeft u de dagen tijdelijke werkloosheid door via de code "OM" in Easy Online. Wij doen verder het nodige voor de aangifte van het sociaal risico.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

De uitkering bedraagt 70% van het begrensde loon. Op de uitkering wordt 15% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Naast de werkloosheidsuitkering, krijgt de werknemer een supplement van 5,63 EUR per dag.

Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Op de hoogte blijven?