Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 oktober 2021

Afbeelding tijdelijke werkloosheid

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona loopt tot 30 september 2021. Voorlopig hebben we nog geen aanwijzingen dat de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona verlengd zal worden na deze datum. Dit wil dan zeggen dat vanaf 1 oktober 2021 de klassieke procedure van tijdelijke werkloosheid opnieuw van toepassing zal zijn.

Werkgevers die vanaf 1 oktober 2021 onvoldoende werk hebben, zullen opnieuw alle formaliteiten volgens de klassieke procedure van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken in orde moeten brengen. De procedure is verschillend naargelang het arbeiders of bedienden betreft.

Tijdelijke werkloosheid economische redenen - ARBEIDERS

Voor arbeiders is er de mogelijkheid om de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk te schorsen voor volgende periodes:

 • Volledige schorsing: maximum 4 weken, daarna verplichte werkweek.
 • Gedeeltelijke schorsing:
  • Grote schorsing: maximum 3 maanden, daarna verplichte werkweek. Bij een grote schorsing kan men minder dan 3 werkdagen per week of minder dan 1 arbeidsweek per 2 arbeidsweken voorzien.
  • Kleine schorsing: maximum 1 jaar. Bij een kleine schorsing moet er rekening gehouden worden met minstens 3 werkdagen per week of minstens 1 arbeidsweek per 2 arbeidsweken.

Op sectoraal vlak kunnen er afwijkingen zijn op deze schorsingsperiodes.

Volgende formaliteiten moeten vervuld worden:

 • Kennisgeving van de voorziene werkloosheid aan de arbeiders en aan de RVA: tenminste 7 kalenderdagen vóór de eerste voorziene werkloosheidsdag. Voorbeeld: Als u wil dat de werkloosheid ingaat op 1 oktober 2021, dan moet de mededeling reeds verstuurd worden ten laatste op 23 september 2021, tenzij er een afwijkende sectorale afwijking is.
 • Elke maand moeten de C3.2A-documenten afgeleverd worden aan de arbeiders, ten laatste op de eerste werkloosheidsdag van de maand. De unieke nummers van de controlekaarten moeten ook genoteerd worden in het validatieboek. De arbeider moet de controlekaarten goed bijhouden tot het einde van de maand. Het formulier moet correct worden ingevuld. Op het einde van de maand moet het worden ingediend bij de uitbetalingsinstelling.
 • Elke maand moet de eerste effectieve werkloosheidsdag voor elke arbeider aan de RVA worden meegedeeld.
 • Op het einde van de maand wordt een ASR scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’ elektronisch verzonden aan de RVA. Dit wordt door ons automatisch verstuurd bij elke loonberekening.

Tijdelijke werkloosheid economische redenen - BEDIENDEN

Het is mogelijk om de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor de bedienden tijdelijk te schorsen wegens werkgebrek voor volgende periodes:

 • Volledige schorsing: maximum 16 weken per kalenderjaar.
 • Gedeeltelijke schorsing: maximum 26 weken per kalenderjaar. Hierbij moet er rekening worden gehouden met minimum 2 arbeidsdagen per week.

De tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen voor bedienden, is alleen mogelijk indien u aan één van de vier onderstaande voorwaarden voldoet. Er moet hiervan bewijs geleverd worden.

 • Daling van minimum 10% van de omzet of de productie in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag, vergeleken met hetzelfde kwartaal van één van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat;
 • Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor de arbeiders van tenminste 10% in het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de aanvraag;
 • Daling van minimum 10% van de bestellingen in het 1ste, 2de, 3de of 4de kwartaal voorafgaand aan de aanvraag, vergeleken met het corresponderende kwartaal van één van de twee kalenderjaren voorafgaand aan de refertedatum;
 • Of een erkenning door de Minister van Werk wegens onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, productie of het aantal bestellingen met zich meebrengen.

Het gebruik van de tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor de bedienden moet voorzien zijn in een sectorale CAO, een ondernemings-CAO of een goedgekeurd ondernemingsplan. Als er geen sectorale of ondernemings-CAO is, alsook geen ondernemingsplan, dan kan u gebruik maken van de NAR-CAO nr. 148 voor de periode tot en met 31 december 2021 en van de NAR-CAO nr. 159 voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023.

Volgende formaliteiten moeten vervuld worden:

 • U moet een formulier C106A versturen naar de RVA (ingeval van CAO) of naar de FOD WASO (ingeval van ondernemingsplan). Dit formulier moet tenminste 14 dagen vóór de eerste mededeling aan de bedienden van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen verstuurd zijn. Binnen de 2 weken na de verzending bezorgt de RVA of de FOD WASO al dan niet een goedkeuring. Het is belangrijk om alle bewijsstukken zo snel mogelijk aan ons over te maken zodat we tijdig de tijdelijke werkloosheid voor de bedienden zouden kunnen toepassen.
 • Mededeling van de tijdelijke werkloosheid economische redenen aan de bedienden en aan de RVA: tenminste 7 kalenderdagen vóór de eerste voorziene werkloosheidsdag. Voorbeeld: Als u wil dat de werkloosheid ingaat op 1 oktober 2021, dan moet deze melding dus verstuurd worden ten laatste op 23 september 2021, tenzij er een afwijkende sectorale regeling is.
 • De controleformulieren C3.2A moeten aan de bedienden worden afgeleverd, ten laatste op de eerste werkloosheidsdag van de maand. De gegevens van de controlekaarten moeten bijgehouden worden in het validatieboek.
 • Elke maand moet de eerste effectieve werkloosheidsdag voor elke bediende aan de RVA worden meegedeeld.
 • Op het einde van de maand wordt een ASR scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’ elektronisch verzonden aan de RVA.
 • Per werkloosheidsdag moet er een supplement betaald worden. Dit supplement is afhankelijk van de CAO op basis waarvan u de tijdelijke werkloosheid ingevoerd hebt.

Uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid

De werknemer zal een uitkering krijgen van 65% van het begrensd loon in plaats van 70%. Ook de bijkomende uitkering van 5,63 EUR per dag voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona ten laste van de RVA, vervalt.

De bedrijfsvoorheffing op de uitkeringen van de RVA zal opnieuw verhoogd worden naar 26,75% in plaats van 15%.

Gelieve uw dossierbeheerder te contacteren indien u een regeling voor tijdelijke werkloosheid door economische redenen wenst in te voeren.

Op de hoogte blijven?