Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten

Artikel quarantaine kinderen

Het corona-ouderschapsverlof liep af op 30 september 2020. Vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen werknemers die verlof zouden moeten nemen om een kind op te vangen, ten gevolge van de sluiting van de kinderopvang, de school of een opvang voor gehandicapten wegens coronamaatregelen, een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Het wetsvoorstel is op heden nog niet gepubliceerd en bijgevolg nog aan wijzigingen onderhevig.

Een werknemer kan uitkeringen tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht aanvragen wanneer men moet instaan voor de opvang van:

* een minderjarig kind dat met de werknemer samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf of de school kan gaan;

* een gehandicapt kind dat de werknemer ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van het kind, en dat niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan;

* een gehandicapt kind dat de werknemer ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van het kind, dat een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen geniet.

De reden waarom het kind niet naar het kinderdagverblijf, de school, het opvangcentrum of de dienstverlening voor gehandicapte kinderen kan gaan, moet te wijten zijn aan de tijdelijke sluiting of stopzetting van de dienstverlening als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Het kan hierbij ook gaan om een gedeeltelijke sluiting van een school of opvangcentrum of een gedeeltelijke stopzetting van de dienstverlening voor gehandicapten.

De werknemer zou het recht openen op een tijdelijke werkloosheidsuitkering zolang het betrokken kind niet terug naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan. De werknemer zou ook de toeslag van 5,63 EUR per werkloosheidsdag ontvangen.

Welke stappen moet de werknemer ondernemen?

De werknemer moet de werkgever onmiddellijk op de hoogte stellen van het feit dat men gebruik wenst te maken van dit recht. De werknemer moet het Attest sluiting corona , dat onder andere de periode van sluiting vermeldt, laten invullen en ondertekenen door de bevoegde instelling.

Indien de werknemer voor de eerste keer uitkeringen tijdelijke werkloosheid aanvraagt of wanneer de werknemer vanaf 1 september 2020 niet langer tijdelijk werkloos gesteld kan worden volgens de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht, moet de werknemer nog een uitkeringsaanvraag indienen bij de uitbetalingsinstelling (ACV, ABVV, ACLVB of HVW).

Welke stappen moet de werkgever ondernemen?

Indien de werkgever niet erkend is als uitzonderlijk hard getroffen onderneming of niet behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector, moet de werkgever een elektronische mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vesturen naar de RVA. Als reden van tijdelijke werkloosheid vermeldt men "Corona-Opvang kind wegens sluiting". Het attest corona sluiting moet via de post of per mail verstuurd worden naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het bevoegde RVA Kantoor: tijdelijkewerkloosheid.XX@rvaonem.fgov.be (vervang XX door het bevoegde werkloosheidsbureau, bijvoorbeeld het werkloosheidsbureau van Kortrijk is dat tijdelijkewerkloosheid.kortrijk@rvaonem.fgov.be.

De werkgever moet een controlekaart C3.2A bezorgen aan de werknemer en op het einde van de maand moet er een aangifte ASR Scenario 5 verstuurd worden met vermelding van het aantal uren tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht. Indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen, moet de ASR Scenario 2 ook verstuurd worden.

Bent u als werkgever erkend als uitzonderlijk hard getroffen onderneming of u behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector? Dan kunt u verder gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht. Het attest sluiting moet u ter beschikking houden van de RVA, dit kan eventueel ter controle opgevraagd worden. De werkgever moet geen mededeling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht versturen naar de RVA en geen controlekaart C3.2A afleveren aan de werknemer. Op het einde van de maand moet enkel ASR Scenario 5 verstuurd worden.

Gelet op de complexiteit van deze regelingen, zullen wij u bijstaan bij het vervullen van de formaliteiten. Bij vragen of indien u meer info wenst, contacteer ons dan via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Op de hoogte blijven?