Tussenkomst van werkgever in kosten openbaar vervoer stijgt vanaf 1 juni 2024

Als jouw medewerker zich van en naar het werk verplaatst met het openbaar vervoer, dan ben je als werkgever verplicht om tussen te komen in een deel van deze kosten. De NAR-cao 19/9 regelt de verplichte tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer van de werknemers.

Op sector- of ondernemingsniveau kan namelijk een gunstigere regeling worden voorzien.

Op 8 april 2024 heeft de NAR een nieuwe cao afgesloten, cao nr. 19/11. Met deze cao wordt de verplichte tussenkomst van de werkgever in de kosten van een treinabonnement vanaf 1 juni 2024 verhoogd tot 71,8% van de effectieve kostprijs van het vervoersbewijs op 1 februari 2024.

De tabel met forfaitaire bedragen, opgenomen in de basis-cao nr. 19/9, wordt dus vervangen door een nieuwe tabel. De bedragen werden evenwel niet meer aangepast sinds 1 juli 2019.

De cao nr. 19/11 voorzien om voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 januari 2029 jaarlijks op 1 februari een aanpassing te doen van de forfaitaire bedragen. Voor deze aanpassingen wordt er rekening gehouden met de eventuele tariefverhogingen van de NMBS. De verhoging van de forfaitaire bedragen zal jaarlijks niet meer dan 2,5% bedragen.

In cao nr. 19/11 wordt de opheffing van de minimumgrens van 5 km voor de bijdrage van de werkgevers in de prijs van het abonnement voor het gemeenschappelijk openbaar vervoer met uitzondering van het treinvervoer, verankerd in de tekst van cao nr. 19/9.

Deze wijzigingen, ingevoerd met cao nr. 19/11, zijn niet van toepassing op de bestaande op sectoraal- of ondernemingsniveau gesloten cao's die voorzien in een werkgeversbijdrage in het privévervoer van de werknemers en die door de berekening verwijzen naar de tabellen in de bijlage van cao nr. 19/9.

Steun van de overheid bij verdere verhoging van de werkgeverstussenkomst

Een wetsontwerp voorziet in een tijdelijke fiscale compensatie in de vorm van een belastingkrediet om de financiële gevolgen van de verhoging van de werkgeverstussenkomst in de prijs van het treinabonnement te verzachten. Het gaat om een tijdelijke maatregel voor de tussenkomsten die de werkgever betaalt in de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027.

Het belastingkrediet wordt enkel toegekend wanneer de verhoogde tussenkomst van de werkgever minstens 79,3% bedraagt en voldaan is aan de volgende voorwaarden:

* de tussenkomst van de werkgever wordt niet door derden vergoed;

* de tussenkomst van de werkgever is vastgelegd in aan cao, het arbeidsreglement of een individuele overeenkomst en geldt zonder beperking in tijd.

Het belastingkrediet wordt niet toegekend voor de tussenkomst van de werkgever:

* waarvoor een 80/20-derdebetalingsregeling met de NMBS is afgesloten door de werkgever;

* die wordt betaald of toegekend aan een werknemer die een mobiliteitsbudget ontvangt.

De regeling omtrent het belastingkrediet geldt onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Op de hoogte blijven?