Uitbetaling van cash loon wordt verboden

Door de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 23 augustus 2015 zal het in principe vanaf 1 oktober 2016 niet meer mogelijk zijn om als werkgever uw medewerkers contant uit te betalen.

Het loon zal bijgevolg enkel in giraal geld kunnen worden betaald. Concreet kan de uitbetaling van loon in giraal geld gebeuren door middel van een overschrijving op een bank- of postrekening, een postassignatie of een circulaire cheque.

Het loon kan in de toekomst nog enkel van hand tot hand worden uitbetaald als deze mogelijkheid voorzien is in een sectorale cao of door een impliciet sectoraal akkoord of sectoraal gebruik.

Het sectoraal akkoord of gebruik, evenals de beschrijving ervan, dan wel de betwisting, verwerping of opzegging ervan, zullen ten gepaste tijde worden bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Bij wijze van overgangsmaatregel blijft de uitbetaling van het loon van hand tot hand mogelijk zolang de procedure tot vaststelling van het sectoraal akkoord of gebruik lopende is, met dien verstande dat deze procedure moet worden afgerond uiterlijk tegen 1 april 2017. Indien een ter kennis gegeven sectoraal akkoord of gebruik werd betwist of verworpen binnen de voorgeschreven termijn (meer bepaald binnen één jaar en zes maanden vanaf 1 oktober 2015, dit wil zeggen uiterlijk tegen 1 april 2017), dan wel werd opgezegd, is de uitbetaling van loon van hand tot hand niet meer mogelijk na verloop van een termijn van twee maanden vanaf de bekendmaking van deze betwisting, verwerping of opzegging op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Bron:

KB van 26 december 2015, Belgisch Staatsblad 19/01/2016

Op de hoogte blijven?