Update coronacrisis: een nieuw pakket aan steunmaatregelen

Foto steunmaatregelen

De federale regering kondigde op 6 november 2020 niet alleen een versoepeling in van de toepassing van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, maar ook een pakket aan coronasteunmaatregelen.

Het pakket vermeldt deels een verlenging van bestaande maatregelen, maar ook enkele nieuwe maatregelen.

Welke maatregelen zijn er voor werkgevers?

Naast het opnieuw openstellen van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar alle ondernemingen, zijn er ook een aantal nieuwe maatregelen.

De overheid zal deels, zoals afgesproken in het sociaal akkoord, tussenkomen in de financiering van het vakantiegeld voor de tijdelijk werklozen. In de berekening van dit vakantiegeld worden de dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld aan gewerkte dagen, wat voor de werkgevers een zware financiële last met zich meebrengt.

De federale regering breidt een eerder besliste vrijstellingsregeling, initieel bestemd voor de horeca en de evenementensector, uit naar de sectoren die verplicht moeten sluiten. Het gaat om een (gedeeltelijke) compensatie van patronale sociale zekerheidsbijdragen voor het derde kwartaal 2020. De toekenning door RSZ zal gebeuren via een creditnota. Ook toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten kunnen er gebruik van maken in zoverre ze een omzetverlies van 65% kunnen aantonen.

Indien uw onderneming volledig is gesloten, raden wij aan om voorlopig geen voorschotten RSZ voor het huidige kwartaal te betalen. Van zodra u opnieuw personeel tewerkstelt, raden wij aan om opnieuw voorschotten RSZ te betalen. Bij twijfel, gelieve ons te contacteren.

Momenteel voorziet een hangend wetsontwerp in de mogelijkheid om een bijzonder minnelijk afbetalingsplan af te sluiten voor de RSZ-bijdragen van het derde en het vierde kwartaal 2020. De werkgevers die betalingsmoeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus komen hiervoor in aanmerking mits een gemotiveerde aanvraag bij de RSZ. Indien de werkgever het plan naleeft, wordt er geen bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of verwijlinteresten aangerekend.

Welke steun wordt er verleend aan werknemers?

Tot 31 maart 2021 wordt een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden op de werkloosheidsuitkeringen. Op het vlak van de berekening van de eindbelasting wijzigt er niets.

De werknemer behoudt een arbeidsongeschiktheidsuitkering op het niveau van de werkloosheidsuitkering. Zo zal een werknemer die arbeidsongeschikt is, geen lagere ziekte-uitkering ontvangen dan de tijdelijk werkloze.

De RVA zal een supplement op de eindejaarspremie uitbetalen aan de werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Werknemers die minstens 52 dagen tijdelijk werkloos werden gesteld, ontvangen 10 EUR per extra dag tijdelijke werkloosheid bovenop deze 52 dagen. Wie in aanmerking komt, krijgt sowieso minimum 150,00 EUR.

De mogelijkheid om een individueel uitstel van betalingen van belastingen te bekomen zonder boetes en nalatigheidsinteresten, wordt verlengd.

De regering verlengt de bevriezing van de degressiviteit van de definitieve werkloosheidsuitkeringen tot 31 december 2020. Alvast tot die datum zien de volledig werklozen hun uitkeringen niet zakken.

Welke maatregelen zijn er van toepassing voor zelfstandigen?

Het huidige dubbel crisis-overbruggingsrecht wordt verlengd tot en met december 2020 voor alle sectoren die gesloten zijn. Voor een zelfstandige zonder gezinslast komt dit neer op 2.583,40 EUR per maand. Voor een zelfstandige met gezinslast bedraagt dit 3.228,20 EUR per maand.

Er komt een nieuw overbruggingsrecht vanaf 1 januari 2021, dat steeds inroepbaar is bij een crisis, op basis van een sterke daling van de omzet. De concrete modaliteiten zullen op korte termijn worden uitgewerkt.

Er geldt een extra uitstel van de betaling van de vennootschapsbijdrage tot 31 december 2020.

Een aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid is mogelijk zodat ook samenwonende zelfstandigen die ziek zijn een uitkering ontvangen die even hoog is als het overbruggingsrecht. Dit was reeds het geval voor alleenstaande zelfstandigen en zelfstandigen met gezinslast. Concreet gaat dit om een toeslag van meer dan 300,00 EUR per maand.

Een nieuwe maatregel is de tijdelijke verbetering van het klassiek overbruggingsrecht door het beter toegankelijk te maken voor starters en behouden van pensioenopbouw.

Het is mogelijk om een afbetalingsplan voor zelfstandigen te bekomen die een uitstel van betaling van sociale bijdragen hebben gekregen, met behoud van het recht op de terugbetaling van de gezondheidszorgen en dit tot 31 december 2021.

De cruciale sectoren: maatregelen voor extra werknemers

Tot 31 oktober 2020 konden tijdelijk werklozen het werk tijdelijk hervatten in een vitale sector (land-, tuin-, en bosbouw) met behoud van 75% van hun werkloosheidsuitkering. Deze maatregel wordt nu verlengd voor tijdelijk werklozen. De groep van de vitale sectoren wordt bovendien uitgebreid met de zorgsector en het onderwijs.

Men voorziet, net zoals in 2020, voor alle seizoenwerknemers het dubbele quotum aan dagen voor het jaar 2021. Aansluitend is tijdelijke werkloosheid voor seizoenarbeiders mogelijk die in België aankomen en in quarantaine moeten.

Het quotum vrijwillige overuren wordt verhoogd tot 220 uren in de zorgsector, andere cruciale sectoren en de essentiële diensten. Deze bijkomende overuren zullen fiscaal en parafiscaal worden vrijgesteld en er is geen overloon van toepassing.

Maatregelen van toepassing specifiek voor de zorgsector

Het personeel van de federale gezondheidssectoren krijgt een solidariteitspremie van 300,00 EUR uitbetaald in de vorm van consumptiecheques. Werkgevers hebben tot 30 juni 2021 de tijd om deze cheques uit te reiken. De werknemer kunnen deze cheques tot 31 december 2021 besteden.

Voor het ziekenhuispersoneel (werknemers en zelfstandigen) komt een eenmalige financiële compensatie. Deze maatregel wordt nog verder uitgewerkt.

Werknemers zullen gemakkelijker tijdelijk naar de zorgsector kunnen worden gedetacheerd.

Tijdelijk werklozen mogen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs.

Gepensioneerden die tijdelijk opnieuw aan de slag gaan in de zorgsector zullen geen deel van hun pensioen verliezen.

Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Op de hoogte blijven?