Versoepeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de coronacrisis - Terugkeer naar de vereenvoudigde procedure vanaf 1 oktober 2020

Foto versoepeling tijdelijke werkloosheid

Op vrijdag 6 november 2020 heeft de federale regering beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden). Deze is van toepassing vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Een verlenging daarna is eventueel mogelijk.

Wat houdt die versoepeling in?

Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus kan vanaf 1 oktober 2020 worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Het is van geen belang meer of dat de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Tijdens de periode vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 is het mogelijk om een volledige schorsing of een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst toe te passen. Het is dus mogelijk om werknemer(s) een paar dagen per week te laten werken. De werkloosheidsdagen kunnen met arbeidsdagen gecombineerd worden. Belangrijk: enkel volledige werkloosheidsdagen worden toegestaan.

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid geldt ook voor de specifieke motieven tijdelijke werkloosheid overmacht op grond van quarantaine of voor de opvang van een kind.

Welke formaliteiten moet de werkgever naleven?

De werkgever geeft maandelijks via Easy Online de prestaties door waarbij de dagen tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus moeten aangeduid worden met de code “OM” (= werkloosheid overmacht door het coronavirus).

Na het uitvoeren van de loonberekening wordt een elektronische aangifte van het sociaal risico (ASR scenario 5) opgemaakt en verstuurd. Dit is een aangifte van het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld. Als reden wordt tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan het coronavirus vermeld.

De elektronische aangifte ASR scenario 5 vervangt de ASR scenario 2 (= de uitkeringsaanvraag) en wordt ook gelijkgesteld met de verplichte mededeling. De werkgever hoeft dus geen mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te wijten aan het coronavirus te sturen naar de RVA.

Belangrijk: bij toepassing van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer moet er wel nog een mededeling tijdelijke werkloosheid elektronisch worden verstuurd naar de RVA.

Wat betekent dit voor een werkgever die reeds een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken heeft verstuurd?

De werkgever die reeds een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor arbeiders en/of bedienden heeft verstuurd omdat de onderneming niet uitzonderlijk hard getroffen was of behoorde tot een uitzonderlijk hard getroffen sector, kan zonder verdere formaliteiten overstappen naar de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te wijten aan het coronavirus.

Belangrijk: wenst u als werkgever toch verder gebruik te maken van de regeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken? Hou er dan zeker rekening mee dat de bestaande procedures blijven gelden. Dit betekent dat de mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken moet verstuurd worden naar de RVA. U moet ook rekening houden met de mededeling van de 1ste effectieve werkloosheidsdag, alsook de verplichte werkweek.

De overgangsregeling voor arbeiders en bedienden bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen kan ook nog verder toegepast worden. Dit betekent bijvoorbeeld 8 weken volledige schorsing voor arbeiders of 18 weken bij een gedeeltelijke schorsing.

Er moet geen controlekaart C3.2A aan de werknemers worden bezorgd en dit ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid. Dit betekent dus dat er ook geen controlekaart 3.2A moet bijgehouden worden bij toepassing van de tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer.

Met welke formaliteiten moet de werknemer rekening houden?

De werknemer moet geen controlekaart C3.2A bijhouden tijdens deze periode waarin de vereenvoudigde procedure van toepassing is, ongeacht welke reden van de tijdelijke werkloosheid. Dit geldt ook voor de bouwsector.

De werknemer moet het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA indienen bij de vakbond of de Hulpkas voor Werkloosheid voor volgende situaties:

  • Bij de eerste dag tijdelijke werkloosheid;
  • Bij de eerste dag tijdelijke werkloosheid na de indiensttreding bij een nieuwe werkgever;
  • Bij de eerste dag tijdelijke werkloosheid na een wijziging van het aantal arbeidsuren per week, ook ten gevolge van tijdskrediet of loopbaanonderbreking;
  • Bij de eerste dag tijdelijke werkloosheid indien het meer dan 3 jaar geleden is dat de werknemer uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontving.

Wat zijn de specifieke motieven van tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan het coronavirus?

Bij bepaalde specifieke situaties kan tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan het coronavirus worden toegepast.

  • Werknemers die niet ziek zijn, maar die thuis moeten blijven wegens quarantaine. De werknemer moet een quarantainegetuigschrift van de huisarts aan de werkgever bezorgen. Een sms uitgaand van contact tracing, ten gevolge van een hoog risico contact of terugkeer uit een rode zone, geldt ook als bewijs.
  • Werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken en die aan hun werkgever een attest van sluiting corona bezorgen dat de instelling heeft ingevuld.
  • Opmerking: de beslissing van een gemeenschap om de herfstvakantie te verlengen wordt ook beschouwd als een sluiting van een school door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De school moet het attest sluiting corona enkel afleveren op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer indien het gaat om een algemene maatregel uitgaand van een gemeenschap, waardoor alle scholen van die gemeenschap gesloten zijn.
  • Werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat het kind in quarantaine is.

De werkgever houdt het quarantainegetuigschrift (of het vervangend bewijs hiervan) of het attest sluiting corona dat de werknemer heeft bezorgd ter beschikking met het oog op een eventuele controle door de RVA.

Heeft de werknemer recht op een uitkering en hoeveel bedraagt die uitkering?

De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld wordt toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden. Dit is van toepassing voor de periode 1 februari 2020 tot en met 31 maart 2021. Dit geldt eveneens voor de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens economische oorzaken.

Voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 maart 2021 ontvangt de werknemer een uitkering die gelijk is aan 70% van het gemiddelde begrensde loon (het plafond ligt op 2.754,76 EUR per maand), ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.

De werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht (behalve voor medische overmacht), vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 maart 2021, krijgen een supplement van 5,63 EUR per dag betaald door de RVA.

Tot 31 maart 2021 wordt een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden op de uitkeringen.

Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Op de hoogte blijven?