Versterkt doelgroepenbeleid in Vlaanderen sinds begin 2019

Vlaanderen wil de werkzaamheidsgraad van 55-plussers, van laaggeschoolde jongeren en van personen met een arbeidshandicap nog verhogen. Om die reden versterkte de regering enkele bestaande maatregelen.

Vlaanderen wil nog meer personen aan het werk krijgen en besliste daarom reeds enige tijd geleden om de Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen die in voege zijn sinds 1 juli 2016, beperkt bij te sturen. De vooropgestelde wijzigingen traden in werking op 1 januari 2019 maar de publicatie van de wetgeving liet enige tijd op zich wachten.

Oudere werknemers

De RSZ-vermindering voor oudere werknemers wordt toegekend aan de werkgever die een werknemer tewerkstelt die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Tewerkgesteld zijn in het Vlaamse Gewest.
 • Minstens 55 jaar oud zijn op de laatste dag van het kwartaal van tewerkstelling
 • Behoren tot categorie 1 van de structurele vermindering (= private profitsector).
 • De maximale kwartaalloongrens (zie verder) niet overschreden hebben.
 • Oudere werknemers die in het volledige kwartaal geen effectieve arbeidsprestaties geleverd hebben, hebben geen recht op de doelgroepvermindering. Bovenvermelde uitsluiting voor het recht op de doelgroepvermindering geldt niet indien er sprake is van:
  • Schorsing van de arbeidsovereenkomst door een schorsingsgrond vermeld in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (zoals ziekte en ongeval);
  • Volledige onderbreking in het kader van tijdskrediet;
  • Volledige onderbreking in het kader van thematisch verlof;
  • Vrijstelling van prestaties tijdens de periode van opzegging.

De Vlaamse regering voorziet 3 wijzigingen voor deze doelgroep.

Ten eerste verhoogt het bedrag van de RSZ-vermindering voor zittende 60-plussers van 1.150 euro naar 1.500 euro per kwartaal.

Leeftijd op de laatste dag van het kwartaal

Basisbedrag vermindering per kwartaal (tot eind 2018)

Basisbedrag vermindering per kwartaal vf 2019

55 jaar - 59 jaar

600 euro

600 euro

Vanaf 60 jaar (dus ook na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd)

1.150 euro

1.500 euro

Ten tweede verruimt de RSZ-vermindering voor de aanwerving van een niet-werkende, werkzoekende 55-plusser.Als de algemene bovenstaande voorwaarden, alsook de 2 bijkomende voorwaarden hieronder vervuld zijn, kan de werkgever tijdens het kwartaal van aanwerving en de 7 volgende kwartalen het volledige saldo van de verschuldigde basisbijdragen in mindering brengen. De bijkomende voorwaarden zijn als volgt:

 • Minstens 1 werkdag voor de maand van indiensttreding geregistreerd zijn als niet-werkende werkzoekende in mijn loopbaan bij VDAB.
 • Gedurende de 4 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indiensttreding niet tewerkgesteld zijn bij dezelfde werkgever; dit gaat m.a.w. over nieuwe aanwervingen.

Leeftijd op de laatste dag van het kwartaal van aanwerving

Basisbedrag vermindering per kwartaal gedurende 8 kwartalen (tot eind 2018)

Basisbedrag vermindering per kwartaal gedurende 8 kwartalen vf 2019

55 jaar - 59 jaar

1.150 euro

Saldo verschuldigde basisbijdrage (na toepassing structurele vermindering)

≥ 60 jaar, maar < pensioengerechtigde leeftijd

1.500 euro

Saldo verschuldigde basisbijdrage (na toepassing structurele vermindering)

Ten slotte wordt het bereik van de RSZ-vermindering voor oudere werknemers (zittende én niet-werkende werkzoekende) vergroot door het verhogen van het loonplafond. De uitbetaling van een eindejaarspremie kan ervoor zorgen dat het loonplafond overschreden wordt. In dat geval kan de vermindering niet toegepast worden in dat kwartaal. Om dit in de toekomst te vermijden, wordt het loonplafond in het vierde kwartaal van elk jaar op een hoger bedrag vastgelegd.

Loonplafond per kwartaal (tot eind 2018)

Loonplafond per kwartaal vf 2019

13.400 euro

13.945 euro in kwartalen 1, 2 en 3 van elk jaar

en 18.545 euro in kwartaal 4 van elk jaar

Jongere werknemers

De Vlaamse regering wil vooral de aanwerving van laaggeschoolde jongeren aanmoedigen. Als de nieuw aangeworven werknemer aan onderstaande voorwaarden voldoet, kan de werkgever tijdens het kwartaal van aanwerving en de 7 volgende kwartalen, het volledige saldo van de verschuldigde basisbijdragen in mindering brengen:

 • Tewerkgesteld zijn in het Vlaams Gewest.
 • Aangeworven zijn vanaf 01/07/2016.
 • Zowel voor werkgevers uit de private als uit de openbare sector.
 • Op de laatste dag van het kwartaal van indiensttreding jonger zijn dan 25 jaar.
 • Niet meer voltijds leerplichtig zijn d.w.z. 16 jaar zijn of 15 jaar en eerste 2 jaar secundair gevolgd hebben.
 • Op het moment van indiensttreding laaggeschoold[1] zijn.
 • Het refertekwartaalloon moet lager zijn dan 7.500 EUR tijdens eerste 4 kwartalen van tewerkstelling EN lager zijn dan 8.100 EUR in de daaropvolgende 4 kwartalen.
 • Uiterlijk op de laatste dag van kwartaal van indiensttreding moet de jongere beschikken over een loopbaanportfolio om de doelgroepvermindering optimaal te kunnen toepassen.

Scholing

Basisbedrag vermindering per kwartaal gedurende 8 kwartalen (tot eind 2018)

Basisbedrag vermindering per kwartaal gedurende 8 kwartalen vf 2019

Laaggeschoold

1.150 euro

Saldo verschuldigde basisbijdrage (na eventuele socialemaribelaftrek en na toepassing structurele vermindering)

Middengeschoold

1.000 euro

1.000 euro

Voor de aanwerving van zogenaamde ‘middengeschoolde’[2] jongeren verandert er niets.

Personen met een arbeidshandicap

Ten slotte wil de Vlaamse Regering de toegang tot de reguliere arbeidsmarkt vergemakkelijken voor personen met een arbeidshandicap door de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) op twee punten aan te passen.

Enerzijds komt er een VOP met tijdelijk karakter voor een groep personen die voordien uit de boot vielen. Het gaat over personen met een arbeidshandicap die rendementsverlies of bijkomende kosten ondervinden door een ernstige aandoening, maar waar nog progressie mogelijk is.

Anderzijds wil de Vlaamse regering de VOP aantrekkelijker maken voor zelfstandigen.

Wat kan Sociaal Kantoor VDA voor u doen ?

Indien u een 55-plusser wenst aan te werven, vraagt u steeds aan betrokken oudere werknemer, om minimum 1 ingeschreven te zijn bij de VDAB als niet-werkende werkzoekend, vóór de effectieve indiensttreding.

Indien u een jongere (< 25 jaar) wenst aan te werven, verzoekt u steeds betrokken jongere om zijn loopbaanportfolio in orde te brengen bij de VDAB.

Zijn deze eerste stappen gezet, dan bekijken wij concreet voor u of uw werknemer in aanmerking komt voor eventuele doelgroepverminderingen.[1] Onder ‘laaggeschoold’ wordt begrepen een werknemer die geen diploma of getuigschrift van secundair onderwijs / 2de leerjaar 3de graad of gelijkwaardig diploma of getuigschrift heeft.

[2] Onder ‘middengeschoold’ wordt een werknemer begrepen die hoogstens een diploma of getuigschrift van secundair onderwijs / 2de leerjaar 3de graad of gelijkwaardig diploma of getuigschrift heeft. De jongere (bij aanwerving nog middengeschoold) volgt geen opleiding waarbij hij binnen de 4 maanden na zijn aanwerving een diploma of graad kan behalen die valt buiten de definitie van middengeschoold. Indien het diploma niet wordt behaald binnen deze termijn, kan de werkgever alsnog de doelgroepvermindering middengeschoolde jongere toepassen. Voor de verstreken kwartalen zal een wijzigende DmfA moeten worden ingediend. Wanneer de jonge werknemer pas nadien een hoger diploma behaalt, behoudt de werkgever het recht op de doelgroepvermindering voor de resterende looptijd.

Op de hoogte blijven?