Vlaams opleidingsverlof: nieuwigheden voor schooljaar 2023-2024

Educatief verlof

Het Vlaams opleidingsverlof (VOV) geeft jouw werknemers die werken voor een bedrijfsvestiging in Vlaanderen de mogelijkheid om zich bij te scholen met behoud van hun loon.

Hierbij een overzicht van de voornaamste nieuwigheden voor schooljaar 2023-2024.


Vervroeging referteperiode naar maart vóór het opleidingsjaar

Vanaf opleidingsjaar 2023-2024, dus voor opleidingen die starten vanaf 1 september 2023, wordt de referteperiode voor het bepalen van het recht op VOV vervroegd: van de maand september van het opleidingsjaar naar de maand maart vóór het opleidingsjaar. Met opleidingsjaar wordt bedoeld: de periode van 1 september tot en met 31 augustus.

Dat betekent dat vanaf opleidingsjaar 2023-2024 wordt gekeken naar het tewerkstellingspercentage van jouw werknemer in de maand maart (voorafgaand aan het opleidingsjaar) om het 'persoonlijk maximum' van jouw werknemer te bepalen. Dit wil zeggen, het aantal uren VOV dat jouw werknemer in dat opleidingsjaar in totaal mag opnemen.

De formule voor het berekenen van het persoonlijk maximum wijzigt niet: het persoonlijk maximum is gelijk aan het tewerkstellingspercentage van jouw werknemer in de maand maart vóór het opleidingsjaar, vermenigvuldigd met 125.

Voorbeeld: als jouw werknemer in maart 2023 100% werkt, bedraagt zijn persoonlijk maximum voor opleidingsjaar 2023-2024 125 uren.

Dankzij deze vervroeging van de referteperiode zal de Vlaamse overheid eerder beschikken over de tewerkstellingsgegevens, en dus ook sneller kunnen overgaan tot de goedkeuring van terugbetalingsaanvragen. Het betreft de aanvragen die de werkgevers indienen via het WSE-loket van de Vlaamse overheid om van de overheid een vergoeding te kunnen ontvangen voor de opgenomen VOV-uren. Per gevalideerd uur VOV ontvangt de werkgever een forfaitair bedrag van 21,30 euro.

Opgelet: dien de terugbetalingsaanvraag tijdig in. De werkgever moet de terugbetalingsaanvraag indienen binnen een termijn van 3 maanden vóór en ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding (zoals vermeld op het inschrijvingsattest). Die deadline wordt strikt toegepast: te laat ingediende terugbetalingsaanvragen worden geweigerd.

Verlenging van het gemeenschappelijk initiatiefrecht

Het gemeenschappelijk initiatiefrecht, dat als tijdelijke maatregel werd ingevoerd in schooljaar 2021-2022 en werd verlengd in schooljaar 2022-2023, houdt in dat je aan jouw werknemer een opleiding kan voorstellen om te volgen met VOV. Als jouw werknemer op dit voorstel ingaat, en daarnaast nog op eigen initiatief een andere opleiding volgt met VOV, dan wordt het persoonlijk maximum van jouw werknemer voor dat schooljaar verdubbeld, dus tot een totaal van maximum 250 uren bij een voltijdse tewerkstelling.

De Vlaamse regering heeft beslist om deze maatregel opnieuw met 1 jaar te verlengen, om de opleidingsdeelname van werknemers, in het bijzonder van kortgeschoolden, te verhogen. Hierdoor zal het gemeenschappelijk initiatiefrecht ook in het opleidingsjaar 2023-2024 van toepassing zijn.

Verlenging versoepeling minimumvoorwaarde

Eén van de voorwaarden voor VOV is dat jouw werknemer voor minstens drie studiepunten of 32 lesuren/contacturen moet zijn ingeschreven. Dit minimum geldt niet voor mentoropleidingen.

Om aan dat minimum van 32 uren te geraken, mogen verschillende korte modules worden samengeteld.

Bij wijze van versoepeling is sinds het schooljaar 2021-2022 ook toegelaten om modules samen te tellen die bij verschillende opleidingsverstrekkers worden gevolgd. De Vlaamse regering heeft beslist om die versoepeling ook in opleidingsjaar 2023-2024 toe te laten. Het moet gaan om opleidingen die starten binnen een periode van 1 jaar en ten laatste op 31 augustus 2024.

Akkoord van jouw werknemer met VOV

De Vlaamse regering wil benadrukken dat een opleiding volgen met VOV steeds het akkoord van de werknemer vereist ( ook bij gemeenschappelijk initiatiefrecht). Daarom staat dit vanaf opleidingsjaar 2023-2024 uitdrukkelijk in de regelgeving als voorwaarde voor terugbetaling aan de werkgever. Als werkgever moet je dit akkoord kunnen aantonen. Als uit alle elementen blijkt dat er geen akkoord van jouw werknemer was, wordt de terugbetalingsaanvraag geweigerd.

Automatische indexering begrensd maandloon

VOV is een betaalde afwezigheid: jouw werknemer is afwezig wegens opleiding, maar heeft (onder voorwaarden) recht op de doorbetaling van het normaal loon. Je mag dit loon voor VOV-uren wel beperken tot een vastgelegd grensbedrag.

Dit maximum wordt normaal per schooljaar vastgesteld bij Koninklijk Besluit.

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt dit systeem van jaarlijkse vaststelling bij Koninklijk Besluit vervangen door een jaarlijkse automatische indexering. De indexering gebeurt door de loongrens uit het vorig schooljaar evenveel keer met 2% te verhogen als het aantal keer dat de spilindex tijdens dat vorig schooljaar is overschreden. Voor het schooljaar 2023-2024 resulteert dit in een loongrens van 3.500 euro bruto.

Deze wet is op 26 oktober 2023 aangenomen in de Kamer en zal met terugwerkende kracht in werking treden op 1 september 2023.

Op de hoogte blijven?