Vlaamse doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring

Bd9d7e1fa5ccf9f4a067c2e94c0f8297

De Vlaamse doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring, zal vanaf 1 oktober 2023 de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden gedeeltelijk vervangen.

Deze maatregel doelt op de tewerkstelling van personen die:

* op de laatste dag van het kwartaal van de indiensttreding minstens de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben en de leeftijd van 58 nog niet bereikt hebben;

* voor de indiensttreding minstens 2 jaar als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB zijn ingeschreven.

Voor de bepaling van deze periode, worden de volgende periodes van inactiviteit gelijkgesteld:

- de periodes van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval;

- de periodes van detentie;

- de periodes van onderbreking van de inschrijving als niet-werkende.

Om in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering moeten daarnaast nog de volgende voorwaarden vervuld zijn:

* De werknemer moet werken in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest. Indien de werkgever niet over een vestigingseenheid in België beschikt maar een werknemer in België tewerkstelt die tijdens het betrokken kwartaal hoofdzakelijk in het Vlaams Gewest wordt tewerkgesteld, komt deze ook in aanmerking.

* De persoon zonder recente, duurzame werkervaring is op de dag voor zijn indienstneming ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB.

* Het refertekwartaalloon van de persoon zonder recente, duurzame werkervaring is lager dan 10.000 EUR.

* De persoon zonder recente, duurzame werkervaring beschikt over een elektronisch dossier bij de VDAB.

De doelgroepvermindering voor de indienstneming van personen zonder recente, duurzame werkervaring bestaat uit een maximale forfaitaire vermindering van 1000 EUR tijdens het kwartaal van indienstneming en de drie daaropvolgende kwartalen.

Indien aan een werkgever een doelgroepvermindering is toegekend voor een werknemer die hij opnieuw in dienst neemt binnen een periode van 4 kwartalen na de beëindiging van de vorige arbeidsovereenkomst, worden die tewerkstellingen, voor de vaststelling van de forfaitaire doelgroepvermindering en voor de looptijd ervan, als één tewerkstelling beschouwd.

De periode tussen de arbeidsovereenkomsten verlengt de periode waarin de doelgroepvermindering wordt toegekend niet.

Dit is gebaseerd op ontwerpwetgving en bijgevolg nog aan wijzigingen onderhevig.

Op de hoogte blijven?