Vrijstelling inhouding bedrijfsvoorheffing in het 4de kwartaal voor schoolverlaters

Indien u als werkgever een schoolverlater in dienst neemt tijdens de maanden oktober, november en/of december 2018, kan deze jongere genieten van een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing indien cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • de werknemer vangt zijn tewerkstelling aan in oktober, november of december
  • de bezoldigingen worden betaald of toegekend tijdens de maanden oktober, november of december 2018
  • de werknemer is niet meer leerplichtig
  • elke studie met volledig leerplan of leertijd en alle activiteiten die opgelegd zijn door het studieprogramma met volledig leerplan werden stopgezet
  • het bruto belastbare maandinkomen ( = na aftrek van de sociale bijdragen) mag het bedrag van 3225 EUR niet overschrijden

De reden hiervoor is dat deze werknemers vaak onvoldoende prestaties hebben geleverd, waardoor zij onvoldoende inkomsten hebben verworven en aldus vaak de grens van het belastbaar inkomen niet bereiken waardoor zij geen personenbelasting verschuldigd zijn op het einde van het jaar van hun indiensttreding. Om deze reden dient er dan ook geen bedrijfsvoorheffing (dit is een voorschot op de personenbelasting) te worden ingehouden op het inkomen van de jonge werknemer die in dienst treedt in de loop van het 4de kwartaal.

Neem zeker contact op met Sociaal Kantoor VDA indien u in die periode een schoolverlater indienst neemt, zodat het nodige kan in orde gebracht worden.

Op de hoogte blijven?