Wat u moet weten over de Vlaamse jobbonus

Euro gd2e1294ba 1280 1

Om de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen verder te verhogen en om het verschil tussen werken en inactiviteit te vergroten, werd er in het Vlaamse regeerakkoord een jobbonus voorzien. De Vlaamse jobbonus moet ervoor zorgen dat mensen met een bescheiden inkomen uit arbeid netto meer zullen verdienen.

VOORWAARDEN

U komt in aanmerking voor de jobbonus als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

* U bent een loontrekkende werknemer of een statutaire ambtenaar:

Het is van belang dat u een contract heeft van bepaalde of onbepaalde duur en u bent voltijds of deeltijds aan het werk bij minstens één werkgever. Werkt u deeltijds bij meerdere werkgevers? De jobbonus wordt uitbetaald per persoon en houdt rekening met eventueel meerdere tewerkstellingen.

* Uw gemiddeld inkomen bedraagt minder dan 2.500 EUR bruto per maand:

De berekening gebeurt automatisch op basis van de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De basis voor de berekening zijn de kwartaalgegevens die de werkgever voor elke werknemer aangeeft aan de RSZ in de RSZ-aangifte. De RSZ en de Vlaamse overheid wisselen deze gegevens automatisch uit. De jobbonus wordt voor elk kwartaal berekend. De Vlaamse overheid houdt rekening met het aantal dagen dat u heeft gewerkt tijdens dat kwartaal en het refertemaandloon voor voltijdse prestaties. De bedragen van de vier kwartalen worden opgeteld om tot het bedrag voor de jobbonus voor het volledige jaar te komen.

* U woont in Vlaanderen:

Op 1 januari van het jaar dat volgt op het refertejaar woont u in het Vlaamse gewest. Het refertejaar is het jaar op basis waarvan de jobbonus wordt berekend. De uitbetaling van de jobbonus volgt altijd ten vroegste het jaar nadien.

* U heeft de officiële pensioenleeftijd van 65 jaar nog niet bereikt:

Het kwartaal waarin u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, komt wel nog in aanmerking voor de berekening van de jobbonus.

Onderstaande categorieën van werknemers komen niet aanmerking voor de jobbonus:

- de geneesheren in opleiding tot specialist;

- de leerlingen, stagiairs en de andere jongeren tijdens de periode van gedeeltelijke onderwerping aan de sociale zekerheid (periode die eindigt op 31 december van het kalenderjaar waarin ze 18 jaar worden);

- sportbeoefenaars van wie de berekeningsbasis van de socialezekerheidsbijdragen beperkt is tot het forfait voor betaalde sportbeoefenaars;

- jobstudenten als de werkgever alleen een solidariteitsbijdrage betaalt.


HOE ONTVANGT U DE JOBBONUS?

De Vlaamse overheid weet dankzij de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wie recht heeft op een jobbonus. U hoeft dus geen aanvraag in te dienen.

Om de jobbonus te ontvangen, moet u enkel uw rekeningnummer registreren via Mijn Burgerprofiel. U zult daarover vanaf eind 2022 een brief ontvangen. Om de jobbonus te krijgen, moet u enkel deze drie stappen volgen.

* STAP 1:

U ontvangt een brief van de Vlaamse Overheid indien blijkt dat u recht heeft op de jobbonus. Dit wordt berekend door de Vlaamse overheid. In deze brief staat het bedrag dat u zult krijgen.

* STAP 2:

Om het bedrag te ontvangen, moet u uw rekeningnummer registreren in Mijn Burgerprofiel. Dit is een beveiligde toepassing van de Vlaamse overheid.

Meer informatie over aanmelden via Mijn Burgerprofiel vindt u op deze pagina.

Heeft u uw rekeningnummer al geregistreerd in Mijn Burgerprofiel? Dan wordt dat in de brief vermeld en hoeft u verder niets te doen. Wilt u dat rekeningnummer aanpassen? Dat kan via Mijn Burgerprofiel.

* STAP 3:

De jobbonus wordt één keer per jaar uitbetaald door de Vlaamse Belastingdienst, ten vroegste eind 2022.

BEDRAG

Hoeveel de jobbonus bedraagt, hangt af van uw gemiddeld maandelijks brutoloon. Hoe lager het loon, hoe hoger de premie. Als u bij meerdere werkgevers aan de slag bent, worden alle brutolonen opgeteld.

* Uw gemiddeld loon is minder dan 1.800 EUR bruto per maand:

Het bedrag van de jobbonus bedraagt per persoon maximaal 600 EUR bij een voltijdse tewerkstelling.

* Uw gemiddeld loon ligt tussen 1.800 EUR en 2.500 EUR bruto per maand:

Het bedrag van de jobbonus ligt tussen 0 en 600 EUR en neemt af naargelang u meer verdient.

* Uw gemiddeld loon is meer dan 2.500 EUR bruto per maand:

U heeft geen recht op de jobbonus.

Bedraagt de jobbonus op jaarbasis minder dan 20 EUR bij voltijds werk of minder dan 10 EUR bij deeltijds werk? Dan wordt er geen jobbonus uitbetaald en zult u ook geen brief ontvangen.


Op de hoogte blijven?